Υγειονομική διάταξη 2280/83 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Καθαρισμός και συντήρηση της κοίτης των αποδεκτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διαθέτοντες υγρά απόβλητα στους ποταμούς Βοιωτικό Κηφισό ή Μόρνο και τους παραπόταμους, ρέματα, αποστραγγιστικές τάφρους κ.λ.π., που εισρέουν σ' αυτούς ή στις λίμνες Υλίκη, Παραλίμνη, Σταμάτας, Μαραθώνα και Μόρνου, έχουν υποχρέωση με δική τους ευθύνη και δαπάνη, είτε απ' ευθείας, είτε μέσω αρμόδιου οργάνου, να εξασφαλίζουν ελεύθερη ροή των νερών, να καθαρίζουν και να συντηρούν την κοίτη, να αφαιρούν τις τυχόν εναποθέσεις στον πυθμένα και στις όχθες και να λαβαίνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποφυγή δημιουργίας κινδύνων στη δημόσια υγεία και αντιαισθητικών ή ενοχλητικών καταστάσεων, όπως μολύνσεις, αιτίες ανάπτυξης κουνουπιών, δυσοσμίες κ.λ.π.

 

2. Σε περίπτωση που περισσότεροι από ένας διαθέτουν λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα στον ίδιο αποδέκτη η τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επιτυγχάνεται ως εξής:

 

α. Εάν έχει συσταθεί ενιαίος φορέας αρμόδιος για την ανάληψη αυτής της υποχρέωσης π.χ. Σύνδεσμος Παρακειμένων Δήμων και Κοινοτήτων, Οργανισμός Κωπαΐδας, κ.λ.π., επιβάλλει και εισπράττει από τους υπόχρεους τα νόμιμα ανταποδοτικά τέλη, για την κάλυψη των σχετικών δαπανών καθαρισμού και συντήρησης των αποδεκτών κ.λ.π. σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 13 παράγραφος 3 της υπ' αριθμόν Ε1Β/221/1965 υγειονομικής διάταξης.

 

β. Μέχρι σύστασης του παραπάνω φορέα, με απλή ή κοινή Νομαρχιακή απόφαση καθορίζεται το τμήμα του ποταμού ή ρέματος για το οποίο είναι υπεύθυνος καθ' ένας από όσους διαθέτουν λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα.

 

γ. Για την περιοχή αρμοδιότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας ισχύουν τα καθοριζόμενα στο νόμο [Ν] 1068/1980 περί συστάσεως ενιαίου φορέα Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης αριθμοί 1 και 27.

 

3. Δήμος ή Κοινότητα, εφ' όσον επιθυμεί, μπορεί να αναλάβει τη συντήρηση του κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 αποδέκτη που του αντιστοιχεί ύστερα από σύμφωνη σχετική Νομαρχιακή Απόφαση που θα καθορίζει και το απαιτούμενο ανταποδοτικό τέλος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.