Υγειονομική διάταξη 2000/95 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την ίδρυση πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, απαιτείται άδεια του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χορηγούμενη με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, ότι, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας Υγειονομικής Διατάξεως και των εκάστοτε σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων. Συγκεκριμένα για την ανωτέρω έγκριση εξετάζονται:

 

α. Η έκταση και η θέση του γηπέδου στο οποίο θα ιδρυθούν οι εγκαταστάσεις αυτές, καθώς και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται, από τη σχετική Νομοθεσία και που θα φαίνεται στα τοπογραφικά σχέδια.

 

β. Ο προβλεπόμενος από τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες, τρόπος επεξεργασίας και διαθέσεως των υγρών αποβλήτων και της στερεάς κόπρου αντιστοίχως.

 

Η ανωτέρω άδεια ιδρύσεως πρέπει να χορηγείται, πριν από την έναρξη κατασκευής των έργων και ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εγκαταστάσεις του, μέσα σε πέντε χρόνια από τη χορήγηση αυτής. Αν στο διάστημα της πενταετίας τροποποιηθεί η ισχύουσα κατά το χρόνο της χορήγησης της ανωτέρω άδειας ιδρύσεως πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής εγκαταστάσεως σχετική Νομοθεσία, ή αν αλλάξουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες, βάσει των οποίων έχει χορηγηθεί η άδεια ιδρύσεως, τέτοιες αλλαγές δεν είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ισχύ της ανωτέρω άδειας, εκτός αν δεν έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο χρονικό διάστημα της πενταετίας οι εγκαταστάσεις οπότε και Θα απαιτηθεί ανανέωσή της.

 

Η προαναφερόμενη άδεια ιδρύσεως αποτελεί δικαιολογητικό, για την απόκτηση άδειας οικοδομήσεως των κτιριακών εγκαταστάσεων της πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής μονάδας, καθώς και της άδειας λειτουργίας.

 

2. Για τη λειτουργία πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, απαιτείται άδεια του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας επιτροπής, ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας.

 

3. Οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εταιρικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί κ.λ.π.) και ισχύουν χωρίς χρονικούς περιορισμούς, για τους χώρους και τις εγκαταστάσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί, εφόσον δεν έχει διακοπεί στο μεταξύ, η δραστηριότητα της πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής επιχειρήσεως, για χρονικό διάστημα πέραν του έτους, με εξαίρεση τη διακοπή, που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (επιζωοτίες κ.λ.π.) και με την προϋπόθεση ότι, από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, δεν δημιουργούνται προβλήματα σε βάρος της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος.

 

Προκειμένου περί εταιρικών ή συνεταιριστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι άδειες εκδίδονται στο όνομα του νομίμως οριζόμενου εκπροσώπου της ή στο όνομα της επιχειρήσεως, στην τελευταία όμως περίπτωση η επιχείρηση, με πράξη της κοινοποιούμενη στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Υγειονομική, Κτηνιατρική, Γεωργική), οφείλει να ορίσει έναν από τους εταίρους της ως υπεύθυνο, για την τήρηση των όρων της παρούσας και των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών Διατάξεων.

 

4. Αν πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μεταβιβασθούν σε άλλο φορέα, καθώς και επί αλλαγής του εκπροσώπου εταιρικής ή συνεταιριστικής πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής επιχειρήσεως ή επιχειρήσεως Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο όνομα του οποίου έχουν εκδοθεί οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας, τότε οι άδειες αυτές ανανεώνονται στο όνομα του εκάστοτε φορέα εκμεταλλεύσεως τούτων ή του νέου εκπροσώπου της εταιρικής ή συνεταιριστικής επιχειρήσεως ή επιχειρήσεως Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία της εξ αρχής χορηγήσεων νέων αδειών, εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

 

5. Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεως ή θανάτου του προσώπου, στο όνομα του οποίου έχουν εκδοθεί οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, γεγονός που θα φαίνεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διπλώματος Απονομής Συντάξεως ή σχετική βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα ότι κατατέθηκε αίτηση για συνταξιοδότηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, κατά περίπτωση, και της τυχόν μεταβιβάσεως αυτών στην ή στον σύζυγο ή στα τέκνα ή σε συντηρούμενα απ' αυτό αδέλφια του ανωτέρω προσώπου, οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας αντικαθίστανται υποχρεωτικά στο όνομα του προσώπου, στο οποίο μεταβιβάζονται, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 10, 11 και 12 της παρούσας, που αναφέρεται στα δικαιολογητικά κ.λ.π., τα οποία αφορούν τις πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας αυτών.

 

Τούτο δεν ισχύει στις περιπτώσεις που πέρα από την ανωτέρω μεταβίβαση έχει γίνει μεταφορά ή επέκταση ή αλλαγή του είδους των πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας αυτών, οπότε για την έκδοση των νέων αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας, εφαρμόζεται η διαδικασία των ανωτέρω αναφερόμενων άρθρων.

 

6. Η αύξηση της δυναμικότητας πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή η ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας τούτων ή η αλλαγή του είδους της πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής μονάδας, σύμφωνα με γνωμοδότηση της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 15 του νόμου 1579/1985, θεωρείται ως ίδρυση νέων εγκαταστάσεων και απαιτούνται νέες άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας αυτών.

 

Για τη χορήγηση των νέων αυτών αδειών, θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία, όπως και προκειμένου για άδεια νεοϊδρυόμενων εγκαταστάσεων (άδεια ιδρύσεως, άδεια λειτουργίας) και θα λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6 και 7, της παρούσας και οι διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας, που ισχύει κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.

 

Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί η ανωτέρω νέα άδεια, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει, εντός χρονικού διαστήματος τριών το πολύ μηνών, να επαναφέρει την πτηνοτροφική και κτηνοτροφική του εγκατάσταση στην πρότερη μορφή της (μείωση των ζώων ή πτηνών στον αριθμό που αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας αυτής κ.λ.π.) οπότε επιστρέφεται σ' αυτόν (τον ενδιαφερόμενο) η παλαιά άδεια λειτουργίας της πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

 

7. Για την μεταφορά πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής μονάδας σε άλλες εγκαταστάσεις ή για την προσθήκη νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ή για την ανακατασκευή αυτών, απαιτούνται νέες άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας, χορηγούμενες με βάση τις διατάξεις της παρούσας και κάθε άλλης σχετικής Υγειονομικής Διατάξεως ή άλλου Νομοθετήματος, που ισχύουν κατά το χρόνο της έκδοσής των.

 

Αν η προσθήκη των κτιριακών εγκαταστάσεων ή η ανακατασκευή αυτών γίνεται με σκοπό τη βελτίωση της επιχείρησης χωρίς να αυξηθεί ο ζωικός πληθυσμός, τότε βέβαια απαιτούνται νέες άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας, αλλά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι νέες αποστάσεις που ισχύουν, αλλά εκείνες (οι αποστάσεις) που ίσχυαν όταν ο ενδιαφερόμενος πήρε την άδεια εκτός και αν αυτές, τότε, ήταν μεγαλύτερες οπότε θα λαμβάνονται υπόψη οπωσδήποτε οι νέες.

 

8. Εξαιρούνται από την υποχρέωση απαιτήσεως των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες ειδικοί Νόμοι ή Διατάγματα προβλέπουν τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας, από άλλο Κρατικό φορέα με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής ή της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση αποκτήσεως των ανωτέρω αδειών του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όταν προβλέπονται τέτοιες άδειες, από άλλο Κρατικό Φορέα, μετά από σύμφωνη γνώμη συλλογικού οργάνου, που συμμετέχει εκπρόσωπος της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

 

Αν από ειδικές διατάξεις Νόμου ή Διατάγματος, προβλέπεται η χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής εγκαταστάσεως από άλλο Κρατικό Φορέα, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής ή της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποκτήσει τις άδειες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, πριν από την άδεια, που προβλέπουν οι ανωτέρω ειδικές Διατάξεις.

 

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις, που προβλέπεται η χορήγηση τέτοιων αδειών, από άλλο Κρατικό Φορέα, μετά από σύμφωνη γνώμη συλλογικών οργάνων, στο οποίο δεν συμμετέχει εκπρόσωπος της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

 

9. Η άδεια λειτουργίας πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τα σχέδια, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια αυτή υπογεγραμμένα από τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής, θα βρίσκονται σε υαλόφρακτο πλαίσιο και θα τοποθετούνται σε εμφανές σημείο των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος τούτων, από τα αρμόδια κρατικά Όργανα.

 

10. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, για διάφορες αιτίες, πλην της ανωτέρας βίας, επί χρονικό διάστημα πέραν του έτους, η άδεια λειτουργίας αυτών παύει να ισχύει και επιστρέφεται υποχρεωτικώς και ανυπερθέτως, από τον κάτοχό του, στον αρμόδιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για ακύρωση.

 

Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να επαναλειτουργήσει τις πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του, μετά την επί ένα και πλέον έτος διακοπή της λειτουργίας τούτων, ζητάει αρμοδίως, την έκδοση μόνο νέας άδειας λειτουργίας, για την οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της παρούσας και γενικά οι Διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας που ισχύει κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, για την απόκτησή της εν λόγω αδείας.

 

11. Επί αντικαταστάσεως των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας λόγω αυξήσεως της δυναμικότητας των ανωτέρω εγκαταστάσεων ή αλλαγής του είδους της πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής μονάδας ή ουσιώδους τροποποιήσεως των υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτής, οι παλιές άδειες επιστρέφονται στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισυναπτόμενες στη σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, για την αντικατάστασή τους.

 

12. Αν διαπιστωθεί ότι, πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, λειτουργούν βάσει αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας, που έχουν εκδοθεί στο όνομα προσώπου, το οποίο έπαυσε να τις εκμεταλλεύεται ασκείται ποινική δίωξη τόσο κατά του νέου νομέα τους, όσο και κατά του κατόχου των παλαιών αδειών, από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ παράλληλα, ο νέος νομέας αυτών, καλείται εγγράφως να αντικαταστήσει τις άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εντός προθεσμίας το πολύ έξι (6) μηνών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου.

 

Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία οι αρμόδιες Αρχές επιβάλλουν το κλείσιμο των εγκαταστάσεων και την απαγόρευση της λειτουργίας αυτών, σύμφωνα με την παρούσα (άρθρο 9) ή άλλη σχετική Νομοθεσία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.