Υγειονομική διάταξη 2000/95 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Απαιτούμενα δικαιολογητικά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2008).

 

1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που πρέπει να τεθούν υπόψη της αρμόδιας επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει, για την άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι:

 

α. Για πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μεγαλύτερης από είκοσι (20) ισοδύναμα ζώα:

 

(Μεγάλοι Σταυλισμοί).

 

(1). Συνοπτική έκθεση, η οποία θα συντάσσεται από αρμόδιο γεωτεχνικό υπάλληλο της Νομαρχίας ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια Νομαρχιακή υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας ή προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, αντίστοιχα και σε περίπτωση αδυναμίας, από γεωτεχνικό υπάλληλο Συνεταιριστικής οργανώσεως ή από ιδιώτη μηχανικό (κατά προτίμηση Υγειονολόγο) ή ιδιώτη αρμόδιο γεωτεχνικό. Η έκθεση όταν συντάσσεται από γεωτεχνικό υπάλληλο Συνεταιριστικής οργανώσεως ή από ιδιώτη μηχανικό ή ιδιώτη αρμόδιο γεωτεχνικό, θα πρέπει απαραιτήτως να θεωρείται από την αρμόδια Νομαρχιακή υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.

 

Η έκθεση θα αναφέρει με τη βοήθεια αποσπάσματος τοπογραφικού χάρτη της περιοχής, υπό κλίμακα 1:10.000 μέχρι 1:2.500 (προτιμάται ο χάρτης της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακας 1:5.000):

 

Τη θέση της μελλοντικής πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής μονάδας και την απόσταση των κτιρίων αυτής, από τα όρια ξένων ιδιοκτησιών γης.
Τα όρια του οικοπέδου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η μονάδα.
Τις γειτονικές και σε επαφή με το υπόψη οικόπεδο, ιδιοκτησίες, με ονόματα ιδιοκτητών και τις συνήθεις καλλιέργειες ή άλλη χρήση γης, καθώς και τις χρήσεις γης με τα υπάρχοντα σ' αυτές κτίσματα σε απόσταση 500 m.
Τις πλησιέστερες νόμιμες κατοικίες, πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακούς οικισμούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, ποτάμια, λίμνες, ακτές, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους και χώρους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, τα υπάρχοντα ή εκείνα που προβλέπεται, κατά νόμιμο τρόπο να ανεγερθούν Νοσοκομεία. Ευαγή Ιδρύματα, Εκπαιδευτήρια, Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά καταλύματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια καθώς και όμοια που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς χώρους, λουτροπόλεις, άλλους χώρους που απαιτούν επίσης υγειονομική προστασία, στρατόπεδα και Μοναστήρια.
Τη φορά των επικρατούντων ανέμων.
Τη χρήση των υπογείων νερών (πηγάδια, γεωτρήσεις για ύδρευση, άρδευση ή άλλη χρήση).
Τα υπάρχοντα γύρω επιφανειακά νερά ή και πηγές και τη συνήθη χρήση των νερών αυτών.
Την υπάρχουσα κατάσταση και χρήση των ρευμάτων προς τα κατάντη του οικοπέδου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η πτηνοτροφική και κτηνοτροφική μονάδα.
Την αρχιτεκτονική και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.
Οτιδήποτε άλλο κρίνει χρήσιμο και σκόπιμο, για να δοθεί σαφής εικόνα, κατά τον έλεγχο της πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής εγκαταστάσεως.

 

(2). Μια σειρά τοπογραφικών σχεδίων, που θα απεικονίζονται και οι θέσεις των κτιρίων και μια σειρά κτιριακών σχεδίων των πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, από εκείνα, που θα χρησιμοποιηθούν, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας εις τριπλούν, που θα συντάσσονται από μηχανικό.

 

(3). Έγκριση του Νομάρχη, για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων στον προτεινόμενο αποδέκτη, με τους τυχόν όρους διαθέσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας, για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων.

 

(4). Μελέτη επεξεργασίας και διαθέσεως των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, η οποία θα εγκρίνεται πριν από τη χορήγηση της άδειας ιδρύσεως, χωρίς επίσης να παρέχεται το δικαίωμα κατασκευής των έργων, πριν από την χορήγηση της άδειας ιδρύσεως.

 

(5). Μελέτη συλλογής, αποθηκεύσεως, επεξεργασίας και διαθέσεως κόπρου. Η μελέτη αυτή θα συντάσσεται από διπλωματούχο μηχανικό (κατά προτίμηση Υγιεινολόγο) ή Γεωτεχνικό και θα αναφέρει:

 

Την ημερησία ποσότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της στερεάς κόπρου.
Την περιγραφή του τρόπου συλλογής, διαχωρισμού, αποθηκεύσεως και τυχόν επεξεργασίας (συμπεριλαμβανόμενης και της χώνευσης) της στερεάς κόπρου.
Τον τρόπο τελικής διαθέσεως της στερεάς κόπρου. Ειδικά για τα στερεά απόβλητα των αιγοπροβάτων δεν απαιτείται μελέτη αλλά μόνο τεχνική έκθεση.

 

Προκειμένου, για εγκαταστάσεις χοιροστασίων και βουστασίων, η μελέτη θα περιλαμβάνει επί πλέον και την εδαφική έκταση (επιφάνεια και τοποθεσία), τη σύνθεση του εδάφους, τα είδη τυχόν καλλιεργειών και τις αποστάσεις του χώρου διαθέσεως, από κατοικημένους ή συχναζόμενους τόπους, τα επιφανειακά νερά, πηγές κ.λ.π. με απαιτούμενα αντίστοιχα σχέδια.

 

(6). Τα αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια 3 και 4, για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων, δεν εφαρμόζεται προκειμένου για πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, στις οποίες εκτρέφονται μόνον αιγοπρόβατα ή πουλερικά με ξηρά στρωμνή ή κουνέλια. Επίσης δεν εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων ελευθέρας βοσκής και στις εγκαταστάσεις εκτροφής θηραμάτων.

 

(7). Προέγκριση χωροθέτησης της εγκατάστασης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, όπου απαιτείται.

 

β. Για πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας από 8 μέχρι 20 ισοδύναμα ζώα:

 

(Μεσαίοι Σταυλισμοί).

 

(1). Προκειμένου για τα βουστάσια και χοιροστάσια απαιτούνται τα δικαιολογητικά των εδαφίων 1, 2, 3 και 4 της προηγούμενης υποπαραγράφου α.

 

(2). Προκειμένου για ποιμνιοστάσια, αιγοστάσια, κονικλοτροφεία και πτηνοτροφεία ξηράς στρωμνής, απαιτούνται τα δικαιολογητικά των εδαφίων 1 και 2 της προηγούμενης υποπαραγράφου α, καθώς και η αναφερόμενη στο εδάφιο 5 της ίδιας υποπαραγράφους μελέτη.

 

(3). Τα αναφερόμενα στα εδάφια 3 και 4 της υποπαραγράφου α δικαιολογητικά, δεν απαιτούνται στις εγκαταστάσεις ζώων ελευθέρας βοσκής και τις όμοιες εκτροφής θηραμάτων καθώς και στα ιπποστάσια ξηράς στρωμνής.

 

(4). Το αναφερόμενο στο εδάφιο 7 της προηγούμενης, επίσης, υποπαραγράφου α δικαιολογητικό, απαιτείται, μόνον, εφόσον από τις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

 

γ. Για τις πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας από 3 μέχρι και 7 ισοδύναμα ζώα:

 

(Μικροί Σταυλισμοί).

 

(1). Σύντομη έκθεση από αρμόδιο γεωτεχνικό υπάλληλο της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος όπου θα περιγράφονται:

 

Τα όρια του οικοπέδου και η θέση των μελλοντικών εγκαταστάσεων σ' αυτό, καθώς και τα υπάρχοντα εντός αυτού κτίσματα και η απόσταση αυτών, από τα όρια άλλων ιδιοκτησιών γης.
Οι γειτονικές σε επαφή ιδιοκτησίες με ονόματα ιδιοκτητών, με συνήθεις καλλιέργειες ή άλλη χρήση γης και τα υπάρχοντα σ' αυτές κτίσματα.
Η ύπαρξη πηγαδιών ή γεωτρήσεων υδρεύσεως ή υδραγωγείου και δεξαμενών πόσιμου νερού στη γύρω περιοχή.
Η κατάσταση απορροής των επιφανειακών νερών κατάντη της μονάδας.

 

(2). Εφόσον, για την άδεια οικοδομής των κτιρίων απαιτούνται σχέδια (τοπογραφικά - κτιριακά), αντίγραφα των σχεδίων αυτών.

 

Αν για την άδεια οικοδομής δεν απαιτούνται σχέδια, τότε, θα προσκομίζονται μία σειρά σχεδίων με κλίμακα 1:50 των εγκαταστάσεων, με σύντομη περιγραφή της οικοδομής, συντασσόμενα, από τον ανωτέρω γεωτεχνικό υπάλληλο και μία σειρά σχεδίων τοπογραφικών, που θα συντάσσονται από Μηχανικό.

 

(3). Η διάθεση των υγρών αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και θα συντάσσεται απλή περιγραφή του τρόπου διαθέσεως αυτών και της στερεάς κόπρου (συλλογή, αποθήκευση, διάθεση).

 

δ. Για τις πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μικρότερης από τα ελάχιστα όρια, πλην των οικόσιτων ζώων, που αναφέρονται στην προηγούμενη υποπαράγραφο γ, για κάθε είδος ζώων ή πτηνών, δεν απαιτείται άδεια ιδρύσεως και άδεια λειτουργίας, εφαρμόζονται όμως, ως προς τις αποστάσεις, οι διατάξεις των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας και της παρούσας και ο αριθμός των ζώων ή πτηνών, θα καθορίζεται με απόφαση του Νομάρχη, μετά από εισήγηση της Υγειονομικής υπηρεσίας, χωριστά για κάθε περίπτωση και θα πληρούνται οι κατωτέρω επιβαλλόμενοι όροι υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.

 

(1). Θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 και ανάλογης με το είδος και τον αριθμό των σταυλιζόμενων ζώων ή πτηνών, χωρητικότητας. Σταύλοι κατασκευασμένοι με πρόχειρα υλικά πρέπει να αποκλείονται.

 

(2). θα αερίζονται και θα φωτίζονται επαρκώς.

 

(3). Για τους χοίρους, τα βοοειδή, ιπποειδή και κουνέλια, το δάπεδο θα είναι από αδιαπότιστο υλικό (τσιμέντο) και σχετικά λείο με κατάλληλη κλίση, προς φρεάτιο δαπέδου με σιφόνι, για την αποστράγγιση των ούρων και των νερών, σε περιπτώσεις πλύσεως τούτου και τη σε συνέχεια αποχέτευσή τους υπεδάφια (βόθρος), σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Όταν χρησιμοποιείται θερμή στρωμνή (για τα πουλερικά και τα αιγοπρόβατα), αυτή μπορεί να απομακρύνεται απευθείας στους αγρούς. Θα καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε το δάπεδο να διατηρείται, με κάθε μέσο στεγνό.

 

Απαγορεύεται η ροή ούρων και λοιπών υγρών έξω από το χώρο σταυλισμού των ζώων ή πτηνών. Αν στους σταυλισμούς αιγοπροβάτων ή πουλερικών, παρουσιασθούν τέτοιες περιπτώσεις, επιβάλλεται η συγκέντρωση των ανωτέρω υγρών, σύμφωνα με τις Υγειονομικές και λοιπές Διατάξεις.

 

(4). Οι επιφάνειες των τοίχων, θα είναι λείες και θα ασβεστώνονται ή αν είναι αδιαπότιστες, θα πλένονται τακτικά, ώστε να διατηρούνται καθαρές.

 

(5). Στα ανοίγματα των τοίχων, θα είναι μονίμως τοποθετημένο συρματόπλεγμα No 16.

 

(6) Οι φάτνες και οι ποτίστρες, θα είναι κατά προτίμηση, από αδιαπότιστο υλικό με λείες εσωτερικές επιφάνειες.

 

(7). Η κόπρος των χοίρων, βοοειδών, ιπποειδών και κουνελιών, θα συγκεντρώνεται τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα σε κοπροσωρό. Ο κοπροσωρός θα έχει δάπεδο, από τσιμέντο υπερυψωμένο, ώστε να μην επηρεάζεται από τα γύρω επιφανειακά νερά, με κατάλληλη κλίση, για τη στράγγιση των υγρών σε βόθρο και θα καλύπτεται με στέγαστρο για να μην επηρεάζεται από τα νερά της βροχής, εφόσον το στέγαστρο αυτό κρίνεται απαραίτητο, από την αρμόδια επιτροπή.

 

Αν η συγκέντρωση της κόπρου γίνεται σε κοπροσωρό, μέσα σε κλειστό χώρο και του χώρου τούτου το δάπεδο, θα είναι από τσιμέντο με λεία επιφάνεια και με κατάλληλη κλίση προς φρεάτιο δαπέδου, για τη στράγγιση των υγρών σε βάθρο.

 

Η κόπρος των αιγοπροβάτων και των πουλερικών μπορεί, εφόσον δεν χρησιμοποιείται θερμή στρωμνή ή αν η αποτελεσματικότητα της χρησιμοποιούμενης θερμής στρωμνής, δεν είναι ικανοποιητική, να συγκεντρώνεται σε κοπροσωρούς, όπως ορίζεται ανωτέρω. Από το χώρο συγκεντρώσεώς της η κόπρος, θα απομακρύνεται στους αγρούς, όπου θα θάβεται κατά τρόπο που να μη δημιουργούνται προβλήματα σε βάρος της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα. Η εναπόθεση της κόπρου κατά σωρούς, θα γίνεται μακριά από κατοικίες, δρόμους, πηγές και πηγάδια και κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον.

 

(8). Πέρα από τα ανωτέρω, οι ιδιοκτήτες των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οφείλουν να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα, συμβουλευόμενοι την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, για την αποφυγή μολύνσεως των υπόγειων και επιφανειακών νερών, προκλήσεως δυσοσμιών, αναπτύξεως της μύγας και γενικά ρυπάνσεως του περιβάλλοντος. Τέτοια μέτρα είναι η εγκατάσταση των στάβλων, των κοπροσωρών και των βόθρων σε κατάλληλη απόσταση, από πηγές, πηγάδια, εγκαταστάσεις υδραγωγείων, ποτάμια, λίμνες, ακτές κ.λ.π., η διατήρηση καθαριότητας στο εσωτερικό και στο περιβάλλον των στάβλων, ο περιορισμός της επιφάνειας των κοπροσωρών, η καλή στράγγιση της κόπρου, η χρήση επιτρεπόμενων χημικών μέσων καταπολεμήσεως της μύγας κ.λ.π.

 

(9). Για τις πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της παρούσας υποπαραγράφου δ οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία σχετική αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτονται, μόνο, σχεδιάγραμμα της περιοχής όπου θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει η εγκατάσταση καθώς και η σύντομη έκθεση του εδαφίου 1 της υποπαραγράφου γ του παρόντος άρθρου, εις διπλούν.

 

2. Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, η αρμόδια επιτροπή ή και η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο, το οποίο θα κρίνει απαραίτητο, για τη διαμόρφωση σαφέστερης γνώμης.

 

3. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία, θα υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από ειδικές διατάξεις της παρούσας.

 

4. Πέρα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, κατά την υποβολή της αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας των πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεών του, θα υποβάλλονται και η προσωρινή άδεια διαθέσεως υγρών αποβλήτων, εφόσον απαιτείται τέτοια άδεια ή η άδεια της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, όταν η διάθεση θα γίνεται υπεδάφια ή σε στεγανές δεξαμενές, καθώς και η άδεια οικοδομής των κτιρίων, θεωρημένη για την αποπεράτωση της κατασκευής αυτών, σύμφωνα με την Πολεοδομική Νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2008).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.