Νόμος 1579/85 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Έλεγχος σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον έλεγχο σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων συγκροτείται σε κάθε νομό με απόφαση του οικείου νομάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πρωτοβάθμια επιτροπή, που αποτελείται από:

 

α) Ένα γιατρό υγειονολόγο και, σε περίπτωση έλλειψης από έναν επόπτη δημόσιας υγείας της διεύθυνσης ή τμήματος υγιεινής της νομαρχίας.

β) Έναν κτηνίατρο της διεύθυνσης κτηνιατρικής ή κτηνιατρείου της νομαρχίας.

γ) Ένα γεωπόνο της διεύθυνσης γεωργίας της νομαρχίας.

δ) Έναν υπάλληλο ειδικό σε θέματα περιβαλλοντολογικά της υπηρεσίας περιβάλλοντος, και, σε περίπτωση έλλειψης, από ένα μηχανικό της υπηρεσίας πολεοδομίας της νομαρχίας.

ε) Έναν αξιωματικό ή υπαξιωματικό της οικείας αστυνομικής αρχής.

στ) Ένα δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο της περιοχής, που θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει η επιχείρηση και

ζ) Έναν εκπρόσωπο των οργανώσεων των επιχειρήσεων (συνεταιρισμού ή συλλόγου).

 

Όλα τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο γιατρός υγιεινολόγος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή μη συμμετοχής σ' αυτή, ο σε βαθμό ανώτερος υπάλληλος ΑΤ κατηγορίας, που συμμετέχει στην επιτροπή. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται επόπτης δημόσιας υγείας της διεύθυνσης ή τμήματος υγιεινής της νομαρχίας.

 

Έργο της πιο πάνω πρωτοβάθμιας επιτροπής είναι ο έλεγχος και η γνωμοδότηση σε θέματα σταυλισμού και ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2540/1940 και τις υγειονομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Η επιτροπή για κάθε γνωμοδότησή της συντάσσει πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία της νομαρχίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 3955/2011 (ΦΕΚ 89/Α/2011).

 

2. Με απόφαση του οικείου νομάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή ελέγχου επιχειρήσεων σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, η οποία αποτελείται από:

 

α) Τον προϊστάμενο γιατρό της διεύθυνσης ή τμήματος υγιεινής της νομαρχίας, ως πρόεδρο.

β) Τον προϊστάμενο κτηνίατρο της διεύθυνσης κτηνιατρικής ή κτηνιατρείου της νομαρχίας.

γ) Τον προϊστάμενο γεωπόνο της διεύθυνσης γεωργίας της νομαρχίας.

δ) Τον προϊστάμενο μηχανικό της υπηρεσίας πολεοδομίας της νομαρχίας.

ε) Έναν ανώτερο αξιωματικό της οικείας αστυνομικής αρχής.

στ) Το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας της περιοχής, στην οποία θα ιδρυθεί ή έχει ιδρυθεί και θα λειτουργήσει ή λειτουργεί η επιχείρηση.

ζ) Τον πρόεδρο των οργανώσεων των επιχειρήσεων (συνεταιρισμών ή συλλόγων).

 

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι νόμιμοι αναπληρωτές των τακτικών μελών της επιτροπής. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται επόπτης δημόσιας υγείας της διεύθυνσης ή τμήματος υγιεινής της νομαρχίας.

 

Έργο της δευτεροβάθμιας επιτροπής είναι η γνωμοδότηση σε θέματα προσφυγών των ενδιαφερομένων κατά των πρωτοβάθμιων αποφάσεων. Η δευτεροβάθμια επιτροπή επίσης γνωμοδοτεί για την απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος ή επιτηδεύματος στις περιπτώσεις που κινδυνεύει η δημόσια υγεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2540/1940 και τις υγειονομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Η επιτροπή για κάθε περίπτωση γνωμοδότησης συντάσσει και υποβάλλει πρακτικό στον οικείο νομάρχη.

 

Για την αποζημίωση των μελών των επιτροπών του άρθρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 3955/2011 (ΦΕΚ 89/Α/2011).

 

3. α) Για τον έλεγχο σταυλισμού συγκροτείται σε κάθε περιφερειακή ενότητα με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πρωτοβάθμια επιτροπή που αποτελείται από:

 

α)α) Έναν γεωπόνο ή κτηνίατρο των Υπηρεσιών του Υποτομέα Γεωργίας της αρμόδιας περιφερειακής ενότητας, ως Πρόεδρο.

β)β) Έναν ιατρό - υγιεινολόγο ή επόπτη δημόσιας υγείας των Υπηρεσιών του Τομέα Υγείας της αρμόδιας περιφερειακής ενότητας.

γ)γ) Έναν υπάλληλο των Υπηρεσιών του Τομέα Έργων - Χωροταξίας - Περιβάλλοντος της αρμόδιας περιφερειακής ενότητας.

 

Όλα τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν στην ίδια υπηρεσία με το αντίστοιχο τακτικό μέλος. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος των Υπηρεσιών του Υποτομέα Γεωργίας της αρμόδιας περιφερειακής ενότητας.

 

Η εν λόγω επιτροπή είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα σταυλισμού, ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2540/1940 και τις υγειονομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω. Η επιτροπή για κάθε γνωμοδότησή της συντάσσει πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της περιφερειακής ενότητας.

 

β) Με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή για τον έλεγχο σταυλισμού ζώων, η οποία αποτελείται από:

 

α)α) Τον προϊστάμενο των Υπηρεσιών του Υποτομέα Γεωργίας της οικείας περιφέρειας, ως Πρόεδρο.

β)β) Έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης των Υπηρεσιών του Τομέα Υγείας της οικείας περιφέρειας.

γ)γ) Έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης των Υπηρεσιών του Τομέα Έργων - Χωροταξίας - Περιβάλλοντος της οικείας περιφέρειας.

 

Όλα τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν στην ίδια υπηρεσία με το αντίστοιχο τακτικό μέλος.

 

Καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος των Υπηρεσιών του Υποτομέα Γεωργίας.

 

Η δευτεροβάθμια επιτροπή είναι αρμόδια για την παροχή γνωμοδοτήσεων επί προσφυγών των ενδιαφερομένων κατά των πρωτοβάθμιων αποφάσεων. Η δευτεροβάθμια επιτροπή γνωμοδοτεί για την απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος ή επιτηδεύματος στις περιπτώσεις που κινδυνεύει η δημόσια υγεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2540/1940 και τις υγειονομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Η επιτροπή για κάθε περίπτωση γνωμοδότησης συντάσσει και υποβάλλει πρακτικό στον οικείο περιφερειάρχη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2008) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 3955/2011 (ΦΕΚ 89/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.