Υγειονομική διάταξη 2000/95 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Χαρακτηριστικά των πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η συγκρότηση των κάθε είδους πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, από υγειονομικής και ζωοτεχνικής απόψεως (μέγεθος, κατηγορία και προορισμός των εγκαταστάσεων, διάταξη αυτών, απαραίτητος εξοπλισμός, ιδιαίτεροι χώροι κατασκευής, εξασφάλιση επαρκούς νερού, για την καθαριότητα των στάβλων και υγιεινού νερού, για το πότισμα των ζώων και την καθαριότητα και την ύδρευση του προσωπικού) πρέπει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μεθόδους αναπτύξεως της κτηνοτροφίας ή πτηνοτροφίας και να εξασφαλίζει πλήρως την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

 

2. Τα χρησιμοποιούμενα κτίρια και λοιπές εγκαταστάσεις των πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων, οποιασδήποτε δυναμικότητας, μπορούν να ακολουθούν οποιονδήποτε τύπο σταυλισμού, τον οποίο συστήνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας με την προϋπόθεση, ότι θα τηρούν τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση καθαριότητας σ' αυτά και η προστασία της υγείας των εργαζόμενων στην πτηνοτροφική και κτηνοτροφική εγκατάσταση και των διατηρούμενων σ' αυτή ζώων ή πτηνών, καθώς και η προστασία της υγείας του περιβάλλοντος από ρυπάνσεις και βλάβες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων, Διαταγμάτων κ.λ.π.

 

3. Προκειμένου για εγκαταστάσεις ιπποστασίων, αν με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας, άλλων Κρατικών φορέων, επιβάλλονται πρόσθετοι ή αυστηρότεροι από τους περιγραφόμενους στην παρούσα όροι λειτουργίας τούτων, οι εγκαταστάσεις αυτές θα τηρούν, σε ο,τι αφορά τους όρους τούτους και τους κανόνες της ανωτέρω Νομοθεσίας (Κανονισμός Ιπποφορβείων της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος κ.ά.).

 

4. Απαγορεύεται η περιφορά ή η βοσκή και ο υπαίθριος σταυλισμός ζώων, σε ανοικτούς χώρους κατοικημένων περιοχών, σε αρχαιολογικούς χώρους, εκτός κι αν το επιτρέπει η αρμόδια υπηρεσία, τουριστικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, σε χώρους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, σε ακτές ομαδικής κολυμβήσεως και σε χώρους προσωρινής ή τελικής διαθέσεως απορριμάτων. Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί η περιφορά και η βοσκή αιγοπροβάτων, κατά τη χειμερινή μόνον περίοδο, σε κατασκηνωτικούς χώρους και ακτές ομαδικής κολυμβήσεως, εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα, σε βάρος του περιβάλλοντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.