Υγειονομική διάταξη 2000/95 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων και στερεάς κόπρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων και της στερεάς κόπρου, θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις περί διαθέσεως λυμάτων και λοιπών αποβλήτων και περί συλλογής αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων αντίστοιχα και οπωσδήποτε θα τηρούνται τα παρακάτω, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την εξυγίανση του περιβάλλοντος.

 

α. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων

 

(1) Οι δεξαμενές των υγρών αποβλήτων, χωμάτινες, εφόσον εδαφολογικά διασφαλίζεται η στεγανότητα ύστερα από κατάλληλη διαμόρφωση π.χ. συμπίεση κ.λ.π., ή τσιμεντένιες ή με άλλη κατάλληλη επένδυση, επιβάλλεται να είναι οπωσδήποτε στεγανές και τέτοιας χωρητικότητας, ώστε να αποφεύγεται η υπερχείλιση, σύμφωνα με στοιχεία, που υποβάλλονται (άρθρο 10). Αν χρησιμοποιείται θερμή στρωμνή μπορεί η δεξαμενή να είναι μικρή ή να μην κατασκευασθεί, κατά την κρίση της Επιτροπής.

 

(2) Στις δεξαμενές συλλογής και αποθηκεύσεως μη επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή αναπτύξεως και καταπολεμήσεως της μύγας κ.λ.π., σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και κατά περίπτωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

 

(3). Οι ελάχιστοι όροι για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς αποδέκτες (υδάτινους ή έδαφος) ή υπεδάφια, θα είναι σύμφωνοι με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις περί διαθέσεως λυμάτων και λοιπών αποβλήτων, και την οδηγία 1991/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12-12-1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση Γεωργικής προέλευσης.

 

Ειδικότερα όταν η διάθεση υγρών αποβλήτων βουστασίων, χοιροστασίων, πτηνοτροφείων και κτηνοτροφείων, των κατηγοριών α, β του άρθρου 10 της παρούσας γίνεται: - σε υδάτινους γενικά αποδέκτες, πέραν των όσων θα προβλέπονται από τις εκάστοτε διατάξεις ή νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδεκτών, πρέπει πρόσθετα να γίνεται κατάλληλη επεξεργασία και διέλευση, από ανάλογο εδαφικό - φυτικό φίλτρο ή άλλο ισοδύναμο σύστημα, ώστε να επιτυγχάνεται απομάκρυνση κύρια: φωσφόρου (Ρ), αζώτου (Ν), οργανικού φορτίου καθώς και άλλων στοιχείων και ενώσεων, στο βαθμό, που κρίνεται απαραίτητο ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τις καθορισμένες χρήσεις νερών του αποδέκτη - σε εδαφικούς αποδέκτες, χωρίς απορροή, για λίπανση επιτρεπόμενων καλλιεργειών, εξάτμιση - απορρόφηση με εδαφικό - φυτικό φίλτρο, άρδευση κ.λ.π., πέραν των όσων θα προβλέπονται από τις εκάστοτε διατάξεις ή νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, πρέπει πρόσθετα να τηρούνται τουλάχιστον οι παρακάτω όροι:

 

ΒΟD5 επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων μέχρι 1200 mg/L COD
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων μέχρι 4500 mg/L και
περιεκτικότητα σε ολικά στερεά μέχρι 0,45% κατά βάρος.

 

4. Απαγορεύεται η διάθεση υγρών αποβλήτων σε ειδικούς εδαφικούς αποδέκτες που βρίσκονται σε κατάσταση υδατοκορεσμού ή έχουν κλίσεις μεγαλύτερες από 8 μοίρες ή μπορεί να επηρεάσουν τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, λόγω συστάσεως εδάφους, στάθμης υπόγειων νερών κ.λ.π.

 

5. Επιβάλλεται η λήψη των αναγκαίων μέτρων, ώστε να αποκλείεται η επαφή των ζώων της μονάδας ή άλλων ζώων και πτηνών του ιδιοκτήτη ή ξένων φορέων με τα υγρά απόβλητα (στοιχειώδης περίφραξη ασφάλειας κ.λ.π.).

 

β. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση στερεάς κόπρου.

 

(1). Οι χώροι ή οι δεξαμενές υποδοχής, συλλογής και αποθηκεύσεως στερεάς κόπρου, εφόσον προβλέπονται, επιβάλλεται να έχουν διαμορφωμένο δάπεδο (με ανάλογη περιμετρική υπερύψωση) αδιαπότιστο (π.χ. τσιμεντένιο) με λεία επιφάνεια και με κατάλληλες κλίσεις, για τη συλλογή υγρών στραγγίσεως ή της βροχής προς τους χώρους επεξεργασίας - αποθηκεύσεως υγρών αποβλήτων.

 

Η χωρητικότητα του χώρου συλλογής στερεάς κόπρου θα είναι επαρκής, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται (άρθρο 10).

 

(2). Στις δεξαμενές συλλογής και αποθηκεύσεως στερεάς κόπρου ή στους κοπροσωρούς, θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, για την αποφυγή αναπτύξεως και καταπολεμήσεως της μύγας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και κατά περίπτωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας (καλή στράγγιση της στερεάς κόπρου, χρησιμοποίηση επιτρεπόμενων χημικών μέσων καταπολεμήσεως της μύγας, απαλλαγή των τοιχωμάτων των δεξαμενών από κάθε είδους βλάστηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους κ.λ.π.).

 

(3). Επιβάλλεται η λήψη των αναγκαίων μέτρων, ώστε να αποκλείεται η επαφή των ζώων της μονάδας ή άλλων ζώων και πτηνών του ιδιοκτήτη ή ξένων φορέων με τη στερεά κόπρο ή τον κοπροσωρό (στοιχειώδης περίφραξη ασφάλειας κ.λ.π.).

 

(4). Απαγορεύεται η διάθεση της στερεάς κόπρου, σε υδάτινους αποδέκτες (στα επιφανειακά ή και απευθείας στα υπόγεια νερά - οδηγία 1991/676/ΕΟΚ).

 

(5). Ως θέσεις τελικής διαθέσεως κόπρου, μετά από σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας (Υγειονομική ή Γεωργίας κατά περίπτωση), δύνανται να χρησιμοποιηθούν:

 

- Το έδαφος επιφανειακά ή υπεδάφια και ειδικότερα καλλιεργήσιμες εκτάσεις για λίπανση, εφόσον κρίνεται ότι, η στερεά κόπρος, λόγω του χρόνου που διέρρευσε (ηλικία), του τρόπου επεξεργασίας της, της ποιότητας κ.λ.π., δεν δύναται να προκαλέσει κινδύνους, για τη Δημόσια Υγεία ή βλάβες στις καλλιέργειες και στα εδάφη εν γένει. Οι λιπαινόμενες με στερεά κόπρο εκτάσεις, δεν θα χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια λαχανικών, ειδικότερα όσων τρώγονται χωρίς προηγούμενο βρασμό. Η λίπανση εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια τέτοιων λαχανικών επιτρέπεται εφόσον αυτή διακόπτεται έγκαιρα, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη συγκομιδή των λαχανικών.

 

Σε ειδικές περιπτώσεις ανάγκης προστασίας της Δημόσιας Υγείας ή προλήψεως ζωονόσων ή επιζωοτιών, η αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία (Υγειονομική ή Κτηνιατρική), μπορεί να απαγορεύσει τη διάθεση της στερεάς κόπρου σε καλλιέργειες.

 

Προκειμένου για διάθεση στερεάς κόπρου στο έδαφος επιφανειακά, ανεξάρτητα αν πρόκειται για λίπανση ή όχι, η ποσότητα αυτής σε σχέση με τη χρησιμοποιούμενη εδαφική έκταση θα είναι τόση, ώστε να μη δημιουργείται υπερκορεσμός του εδάφους με οργανικές ενώσεις, που έχουν σαν συνέπεια την ανάπτυξη αναερόβιων καταστάσεων και τη δημιουργία δυσοσμιών.

 

Η διάθεση της στερεάς κόπρου στο έδαφος, επιφανειακά ή υπεδάφια, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να επηρεάζει τα υπόγεια ή επιφανειακά νερά (για το σκοπό αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ποιότητα, η κλίση και γενικά η μορφολογία του εδάφους, οι βροχοπτώσεις και η απορροή των νερών της βροχής κ.λ.π.) και τους κατοικημένους ή ειδικούς τόπους (τουριστικοί και αρχαιολογικοί χώροι, χώροι που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, ακτές ομαδικής κολυμβήσεως, εργοστάσια, βιοτεχνίες, σχολεία, νοσηλευτικά και λοιπά ιδρύματα, εθνικοί και επαρχιακοί δρόμοι κ.λ.π.).

 

- Οι εγκαταστάσεις ξηράνσεως, αποτεφρώσεως, επεξεργασίας και διαθέσεως εν γένει λάσπης ή στερεών απορριμμάτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.