Υγειονομική διάταξη 139057/07

ΥΔ Υ1Γ/139057/2007: Συμπλήρωση του άρθρου 47 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) υγειονομικής διάταξης Περί Υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών, όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Υ1Γ/139057/2007: Συμπλήρωση του άρθρου 47 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983) Περί Υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών, όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα, (ΦΕΚ 2204/Β/2007), 14-11-2007.

 

Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 (ΦΕΚ 237/Α/1940) Περί Υγειονομικών Διατάξεων.

 

2. Τον νόμο 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές Διατάξεις.

 

3. Τον νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28-01-2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

 

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕL 139/2004)

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

7. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

8. Την υπ' αριθμό οίκοθεν ΓΠ/125549/04-10-2007 κοινή υπουργική απόφαση Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεώργιο Παπαγεωργίου και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο, και την υπ' αριθμό οίκοθεν ΓΠ/125558/04-10-2007 κοινή υπουργική απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων Με εντολή Υπουργού στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύθηκαν στο (ΦΕΚ 1962/Β/2007).

 

9. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983) Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών.

 

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Συμπληρώνουμε την υπ' αριθμό Α1Β/8577/1983 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 526/Β/1983), ως ακολούθως:

 

Στο τέλος του άρθρου 47 προστίθεται παράγραφος:

 

{13. Επιτρέπεται η διάθεση τυποποιημένων - συσκευασμένων προϊόντων καραμελλοποιίας, σοκολατοποιίας και μπισκοτοποιίας από τα καταστήματα πώλησης παιχνιδιών, σύμφωνα με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που η Υγειονομική Διάταξη θέτει.

 

Τα ανωτέρω είδη θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, στα οποία γίνεται και η συσκευασία τους, και θα διατηρούνται στους χώρους διαθέσεως τους υπό κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προστατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις και, προκειμένου για ευαλλοίωτα τρόφιμα, από τις δυσμενείς επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών του περιβάλλοντος.}

 

Από τις διατάξεις της Υγειονομικής αυτής Διάταξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

 

Η παρούσα διάταξη αρχίζει να ισχύει δεκαπέντε (15) μέρες από την δημοσίευσή της.

 

Η διάταξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 01-11-2007

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διάταξη καταργήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.