Υγειονομική διάταξη y1g-gp-94643/07

ΥΔ Υ1Γ/ΓΠ/94643/2007: Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) Υγειονομικής Διάταξης Περί Υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών, όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Υ1Γ/ΓΠ/94643/2007: Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) Υγειονομικής Διάταξης Περί Υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών, όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα, (ΦΕΚ 1384/Β/2007), 03-08-2007.

 

Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 (ΦΕΚ 237/Α/1940) περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000), Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

4. Την υπ' αριθμόν 30356/2006 (ΦΕΚ 311/Α/2006), απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

5. Το νόμο 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005), Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές Διατάξεις.

 

6. Το νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 

7. Το νόμο 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005), Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

 

8. Το νόμο 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007), Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις.

 

9. Τον υπ' αριθμόν 178/2002 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28-01-2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

 

10. Τον υπ' αριθμόν 852/2004 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 για την υγιεινή των τροφίμων (Επίσημη εφημερίδα της ΕΕ L139/2004)

 

11. Τον υπ' αριθμόν 853/2004 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης(Επίσημη εφημερίδα της ΕΕ L139 της 30-04-2004)

 

12. Τον υπ' αριθμόν 854/2004 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. (Επίσημη εφημερίδα της ΕΕ L139/2004)

 

13. Τον υπ' αριθμόν 882/2004 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 για την διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς την νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων.

 

14. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 526/Β/1983) Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών.

 

15. Την ανάγκη προσαρμογής της αναφερόμενης Υγειονομικής Διάταξης με τα νέα δεδομένα.

 

16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Συμπληρώσεις και τροποποιήσεις της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983)

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 20-07-2007

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.