Υγειονομική διάταξη 538/08

ΥΔ Υ1Γ/538/2008: Συμπλήρωση και τροποποίηση του άρθρου 42 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983) Περί Υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών, όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Υ1Γ/538/2008: Συμπλήρωση και τροποποίηση του άρθρου 42 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983) Περί Υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών, όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα, (ΦΕΚ 62/Α/2008), 22-01-2008.

 

Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 (ΦΕΚ 237/Α/1940) Περί Υγειονομικών Διατάξεων.

 

2. Τον νόμο 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές Διατάξεις.

 

3. Τον νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα.

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983) Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών.

 

7. Το νόμο 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) Ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Υγείας κ.λ.π., παράγραφος θ, άρθρο 28 Πόροι Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας.

 

8. Την ανάγκη για διευκόλυνση των νοσηλευομένων στα νοσηλευτικά ιδρύματα και των συγγενών τους, ως προς την προμήθεια των ειδών που είναι απαραίτητα για την ευπρεπή και άνετη διαμονή τους στα ιδρύματα αυτά, και

 

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης (ε), της παραγράφου 3, του άρθρου 42, της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983) ως ακολούθως:

 

{Στα κυλικεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου επιτρέπεται η πώληση και άλλων χρήσιμων στους ασθενείς ειδών, όπως κολόνιες, χαρτομάντιλα, χαρτί Καθαριότητας, σαπούνια χεριών και τα όμοια, καθώς και πυτζάμες, παντόφλες, κ.λ.π. εφόσον θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερο νοητά χώρο στο κυλικείο και εφόσον δεν λειτουργεί εντός του νοσοκομείου άλλο κατάστημα που να πωλεί τα εν λόγω είδη. Η άδεια λειτουργίας των κυλικείων τούτων χορηγείται μετά την απόκτηση της άδειας σκοπιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3 εδάφιο δεύτερο της παρούσας.}

 

Η παρούσα διάταξη αρχίζει να ισχύει δέκα (10) μέρες από την δημοσίευση της.

 

Η διάταξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 01-11-2007

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.