Προεδρικό διάταγμα 4/14

ΠΔ 4/2014: Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 4/2014: Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, (ΦΕΚ 9/Α/2014), 10-01-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 27 παράγραφος 4 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 παράγραφος 6 περίπτωση γ και 8 παράγραφος 2 του νόμου 2026/1992 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 43/Α/1992) και αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου 3242/2004 Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 102/Α/2004),

 

β) του άρθρου 22 παράγραφος 3 του νόμου 2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α/1995),

 

γ) των άρθρων 51, 52 (παράγραφοι 3 και 4), 54 και 55 (παράγραφοι 13, 14, 15 και 16) και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005),

 

δ) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2010 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 194/Α/2010),

 

ε) του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009) και του προεδρικού διατάγματος 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λ.π. (ΦΕΚ 213/Α/2009),

 

στ) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 146/2008 Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 49/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (ΦΕΚ 202/Α/2008),

 

ζ) το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 83/2012 Διορισμός του Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ως Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 140/Α/2012),

 

η) το προεδρικό διάταγμα 119/2013 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 152/Α/2013),

 

θ) την Υ48/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2105/Β/2012) Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

 

2. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ετήσια δαπάνη ύψους 133.608,00 ευρώ περίπου.

 

Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ' έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΦ 07-110, ΚΑΕ ομάδες 0200).

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 43582/2013 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών περί δέσμευσης της σχετικής πίστωσης.

 

4. Την υπ' αριθμόν 358/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σύσταση

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Σύσταση Θέσεων

Άρθρο 4: Έναρξη ισχύος

 

Στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εσωτερικών,αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα, 09-01-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.