Νόμος 4369/16 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:

 

α) Έως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ειδικών διατάξεων, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι.

 

β) Η θητεία των ανωτέρω προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

γ) Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζεται το κριτήριο της περίπτωσης γ' (μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης) της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3528/2007 και το κριτήριο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 3584/2007.

 

Επίσης, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου καταρτίζεται πίνακας με πενταπλάσιο αριθμό υποψηφίων με την υψηλότερη βαθμολογία κριτηρίων, οι οποίοι καλούνται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης.

 

δ) Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή ανά θέση ευθύνης:

 

α)α. Για τη θέση Προϊσταμένου Τμήματος με συντελεστή βαρύτητας: 40% για την ομάδα κριτηρίων α, 25% για την ομάδα κριτηρίων β και 35% για την ομάδα κριτηρίων δ.

 

β)β. Για τη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας: 40% για την ομάδα κριτηρίων α, 25% για την ομάδα κριτηρίων β και 35% για την ομάδα κριτηρίων δ.

 

γ)γ. Για τη θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας: 40% για την ομάδα κριτηρίων α, 25% για την ομάδα κριτηρίων β και 35% για την ομάδα κριτηρίων δ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 47 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017), με την παράγραφο 4 του άρθρου 45 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εκτός των αιρετών εκπροσώπων.

 

3. α) Με απόφαση του καθ' ύλην αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου συγκροτούνται Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε 30 ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Τα Συμβούλια αυτά είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

 

α)α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο Νομό αυτό.

 

Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του Νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.

 

Προκειμένου για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' βαθμού αποτελούνται από τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός, της έδρας του, που πληρούν τις προϋποθέσεις.

 

Προκειμένου για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Β' βαθμού αποτελούνται από 3 μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Προκειμένου για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού αποτελούνται από 3 μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης και υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Αν ο αριθμός των Προϊσταμένων Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του ή δεν έχουν γίνει επιλογές, ορίζονται υπάλληλοι που ασκούν με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο αντίστοιχα καθήκοντα και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις.

 

β)β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.

 

γ)γ) Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του οικείου φορέα κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Γ'.

 

δ)δ) Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού, με αναπληρωτή αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

 

ε)ε) Η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων που συγκροτούνται με τις διατάξεις του παρόντος λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (νόμος [Ν] 3584/2007), οπότε και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007), το αρμόδιο όργανο του άρθρου 249 του νόμου 3852/2010 και του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (νόμος [Ν] 3584/2007).

 

β) Τα κοινά υπηρεσιακά συμβούλια των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ανασυγκροτούνται με βάση τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

 

γ) Τα υπηρεσιακά συμβούλια των Ανεξάρτητων Αρχών, της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων, των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων συγκροτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016), με το άρθρο 277 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί που αφορούν την έκδοση προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων της περίπτωσης β' της παραγράφου 7, καθώς και της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)). Η επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, τηρούμενων των όσων ορίζονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 7 και στην περίπτωση δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 86 του παραπάνω νόμου, διενεργείται ως ακολούθως. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συστήματος επιλογής προϊσταμένων, αρχικά εκδίδονται οι προκηρύξεις για τις θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους ολοκληρώνεται εντός 3 μηνών. Εν συνεχεία, η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

 

Κατόπιν, η επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων Τμημάτων ολοκληρώνεται εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση των προϊσταμένων Διευθύνσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 47 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017).

 

5. Εκκρεμείς προκηρύξεις για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) δεν ολοκληρώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εξαιρούνται και ολοκληρώνονται οι προκηρύξεις, για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει εκδοθεί απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Στην περίπτωση αυτή οι προϊστάμενοι που έχουν κριθεί από τα ανωτέρω συμβούλια τοποθετούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 3584/2007 και η θητεία τους λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Στο άρθρο 30 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 171 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

 

6. Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας ορίζονται ως μέλη και Υποδιευθυντές των οικείων φορέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 98 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017). Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 27-02-2016 σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

7. Τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των νοσοκομείων, που λειτουργούν με ενιαίο κανονισμό ή συμμετέχουν σε κοινό υπηρεσιακό συμβούλιο, ορίζονται από τους υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και προέρχονται από κάθε οργανική μονάδα που συγκροτεί το ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή συμμετέχει σε κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 98 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.