Νόμος 4635/19 - Άρθρο 188

Άρθρο 188: Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έως την έκδοση προεδρικού διατάγματος κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 20 του άρθρου 118 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), σχετικά με τη ρύθμιση των ειδικότερων λεπτομερειών λειτουργίας και τήρησης των μητρώων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 και της υποπερίπτωσης Δ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 11 του άρθρου 118 του νόμου 4472/2017, επαναφέρεται η ισχύς των άρθρων 105 και 106 του νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008).

 

2. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 και της παραγράφου 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του προεδρικού διατάγματος 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/2019) από την 03-07-2019 έως την 31-12-2020.

 

3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων από την 03-07-2019 ως και την 31-12-2020 για εγγραφή ή μεταβολή ή διαγραφή ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, στο μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εξετάζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του προεδρικού διατάγματος 71/2019 διατάξεις. Τα πτυχία των Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31-12-2020. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 71/2019, διαγράφεται.

 

4. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του προεδρικού διατάγματος 71/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, που είναι σε ισχύ κατά την 03-07-2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31-12-2020 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως και τις 02-07-2019.}

 

5. Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 65 του προεδρικού διατάγματος 71/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων που είναι σε ισχύ κατά την 03-07-2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31-12-2020, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως και τις 02-07-2019. Οι υποβαλλόμενες κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αιτήσεις μεταβολών εξετάζονται με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν. Για το χρονικό διάστημα από την 03-07-2019 μέχρι και την 31-12-2020 εξακολουθεί να εκδίδεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την 03-07-2019, η ενημερότητα πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η.}

 

6. Προστίθεται εδάφιο τρίτο στην παράγραφο 24 του άρθρου 118 του νόμου 4472/2017 ως εξής:

 

{Έως την πλήρη παραγωγική λειτουργία των ΜΗΤΕ ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα που προκύπτουν εν όψει αυτής, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.