Προεδρικό διάταγμα 71/19 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παρέλευση 6 μηνών από την έκδοση του παρόντος και εντός διαστήματος 9 μηνών από την παρέλευση της προηγούμενης προθεσμίας, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων υποχρεούνται, να υποβάλουν αίτηση επανάκρισης για την κατάταξή τους στην αντίστοιχη κατηγορία έργων ή/και εξειδικευμένη εργασία και τάξη στο Τμήμα Ι και II του μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων (άρθρα 45 και 47), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος. Η επανάκριση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

 

Η απόφαση κατάταξης της εργοληπτικής επιχείρησης στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 9 μηνών από την υποβολή της αίτησης στην υπηρεσία τήρησης του μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων.

 

2. Όσες επιχειρήσεις 3ης έως 7ης τάξης επιθυμούν να επανακριθούν με τα ήδη κατατεθειμένα, στην υπηρεσία τήρησης του μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων, στοιχεία τους, εφόσον αυτά καλύπτουν τις προϋποθέσεις των δικαιολογητικών της αίτησης τακτικής αναθεώρησης, του παρόντος διατάγματος, με αίτησή τους, στην οποία δηλώνουν κατ' ελάχιστο τα στοιχεία με τα οποία επιθυμούν να κριθούν, την αιτούμενη τάξη ανά κατηγορία έργων και τη στελέχωση τους ανά κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένες εργασίες και ότι θα κριθούν με τα στοιχεία αυτά, απαλλάσσονται της υποχρέωσης να υποβάλλουν αίτηση επανάκρισης της παραγράφου 1, προσκομίζοντας κατ' ελάχιστο τα δικαιολογητικά στελέχωσης, αποδεικτικά στοιχεία του κύκλου εργασιών και τα στοιχεία του Μέρους Β. Αν κατά τον έλεγχο των στοιχείων της επιχείρησης προκύψει, μετά από απόφαση της Επιτροπής Μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων, ότι η επιχείρηση δεν καλύπτει τις αιτούμενες ανά κατηγορία έργων και εξειδικευμένη εργασία τάξεις, η επιχείρηση ενημερώνεται και μπορεί ως την καταληκτική ημερομηνία της παραγράφου 1 να υποβάλλει αίτηση επανάκρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 και να εξακολουθήσει να κάνει χρήση της υφιστάμενης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης - δήλωσης της παρούσας παραγράφου βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως την προθεσμία της παραγράφου 6.

 

3. Εκκρεμείς αιτήσεις εργοληπτικών επιχειρήσεων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, για εγγραφή ή αναθεώρηση της εγγραφής στο Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων εξετάζονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση επανάκρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.

 

4. Η θητεία της υφιστάμενης Επιτροπής Μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων που συγκροτήθηκε με την οίκοθεν ΔΝΣ/11662/2018 (ΦΕΚ 88/ΥΟΔΔ/2018) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών λήγει με την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια της απόφασης συγκρότησης της νέας Επιτροπής Μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων του άρθρου 42.

 

5. Μέχρι την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του πληροφορικού συστήματος (διαδικτυακή πλατφόρμα) του μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων (Τμήμα Ι και Τμήμα II) που τηρείται από τη Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 41, θα γίνεται συνδυασμένη χρήση του υφιστάμενου πληροφορικού συστήματος της υπηρεσίας αυτής και έγγραφων υποβολών για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση και διαγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων.

 

6. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων που είναι σε ισχύ κατά την 03-07-2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31-12-2020, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως και τις 02-07-2019. Οι υποβαλλόμενες κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αιτήσεις μεταβολών εξετάζονται με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν. Για το χρονικό διάστημα από την 03-07-2019 μέχρι και την 31-12-2020 εξακολουθεί να εκδίδεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την 03-07-2019, η ενημερότητα πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 188 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.