Προεδρικό διάταγμα 71/19 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Εγγραφή, κατάταξη, εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα και επέκταση σε άλλες κατηγορίες έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα για όλες τις κατηγορίες έργων και εξειδικευμένων εργασιών γίνεται με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία και τον χρόνο παραμονής σε κάθε βαθμίδα.

 

β. Όταν η υποβληθείσα εμπειρία αφορά σε εκτελεσμένο έργο ή συντήρηση αυτού, όπως αποδεικνύεται με τα νόμιμα πιστοποιητικά του άρθρου 14, το ελάχιστο ποσό (προ φόρος προστιθέμενης αξίας) που απαιτείται ανά βαθμίδα κατάταξης για όλες τις κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένων εργασιών είναι:

 

Στην Α' βαθμίδα 7.000 ευρώ
Στη Β' βαθμίδα 70.000 ευρώ
Στη Γ' βαθμίδα 250.000 ευρώ
Στη Δ' βαθμίδα 500.000 ευρώ.

 

Όταν η υποβληθείσα εμπειρία αφορά σε επίβλεψη/ εποπτεία/διοίκηση/διαχείριση/λειτουργία, η ελάχιστη απαίτηση της ως άνω περίπτωσης (β) διπλασιάζεται.

 

γ. Όσον αφορά στον ελάχιστο χρόνο παραμονής σε βαθμίδα των φυσικών προσώπων της παραγράφου 6)α του άρθρου 12, αυτός ορίζεται ως εξής: 3 χρόνια σε κατασκευή/συντήρηση κατά τη λειτουργία έργου, ή 6 χρόνια σε επίβλεψη/εποπτεία σε Προϊσταμένη Αρχή/διοίκηση - διαχείριση/λειτουργία έργου, ή 5 χρόνια σε επίβλεψη/εποπτεία σε Προϊσταμένη Αρχή/διοίκηση διαχείριση/λειτουργία έργου και απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας κατ' ελάχιστο 1 έτους σε συναφές αντικείμενο. Για την αναγωγή των ετών κατασκευής/επίβλεψης εναλλασσόμενης εμπειρίας ισχύει, αντίστοιχα, η αναλογία 1/2 των συνολικών απαιτήσεων.

 

Ειδικά για την εξέλιξη από τη Γ' στη Δ' βαθμίδα για όλες τις κατηγορίες έργων και εξειδικευμένων εργασιών απαιτείται ελάχιστος χρόνος παραμονής 3 χρόνια και αντίστοιχη εμπειρία σε κατασκευή, η οποία δεν μπορεί να αναπληρωθεί με άλλου είδους εμπειρία.

 

Κατά παρέκκλιση, για την απευθείας εγγραφή και κατάταξη στις βαθμίδες Β' και Γ', απαιτείται η απόδειξη της σχετικής εμπειρίας της παραγράφου 1)β του άρθρου 13 στην κατασκευή/συντήρηση της αιτούμενης κατηγορίας κατά τα 6 έτη που προηγούνται της αιτήσεως για τη βαθμίδα Β' και κατά τα 9 έτη που προηγούνται της βαθμίδας Γ'. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλογικά στην περίπτωση εμπειρίας από επίβλεψη/ διοίκηση - διαχείριση/λειτουργία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1)β και 1)γ.

 

Για την απευθείας εγγραφή και κατάταξη στη βαθμίδα Δ', απαιτείται η απόδειξη της σχετικής εμπειρίας της παραγράφου 1)β. του παρόντος αποκλειστικά στην κατασκευή/ συντήρηση της αιτούμενης κατηγορίας κατά τα 12 έτη που προηγούνται της αιτήσεως.

 

2. Για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα των φυσικών προσώπων της παραγράφου 6)β του άρθρου 12 απαιτείται ελάχιστος χρόνος παραμονής σε βαθμίδα, για όλες τις κατηγορίες έργων, 3.5 χρόνια και αντίστοιχη εμπειρία σε κατασκευή/συντήρηση κατά τη λειτουργία του έργου, ή 7 χρόνια σε επίβλεψη/λειτουργία/ διοίκηση - διαχείριση. Για την αναγωγή των ετών εναλλασσόμενης εμπειρίας κατασκευής και επίβλεψης ισχύει το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1)γ. Ειδικά για την εξέλιξη από τη Γ' βαθμίδα στη Δ' για όλες τις κατηγορίες έργων απαιτείται εμπειρία τριάμισι (3,5) χρόνων σε κατασκευή, που δεν μπορεί να αναπληρωθεί με άλλου είδους εμπειρία.

 

Κατά παρέκκλιση, για την απευθείας εγγραφή και κατάταξη στις βαθμίδες Β' και Γ', απαιτείται η απόδειξη της σχετικής εμπειρίας της παραγράφου 1)β του άρθρου 13 στην κατασκευή/συντήρηση της αιτούμενης κατηγορίας κατά τα 8.5 έτη που προηγούνται της αιτήσεως για τη βαθμίδα Β' και κατά τα 12 έτη που προηγούνται της βαθμίδας Γ'. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλογικά στην περίπτωση εμπειρίας από επίβλεψη/διοίκηση - διαχείριση/λειτουργία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1)β και 1)γ.

 

Για την απευθείας εγγραφή και κατάταξη στη βαθμίδα Δ', απαιτείται η απόδειξη της σχετικής εμπειρίας της παραγράφου 1)β του άρθρου 13 αποκλειστικά στην κατασκευή/ συντήρηση της αιτούμενης κατηγορίας κατά τα 15.5 έτη που προηγούνται της αιτήσεως.

 

3. Για τα φυσικά πρόσωπα, που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1)α του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Β' του νόμου [Ν] 4270/2014, ως μόνιμοι υπάλληλοι, ή υπάλληλοι με σύμβαση αορίστου χρόνου:

 

α. Η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις των παραγράφων 1)γ και 2 του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη της κατωτέρω περίπτωσης γ', στις βαθμίδες Α', Β' και Γ'.

 

β. Η εγγραφή στις βαθμίδες και κατηγορίες του μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών είναι προϋπόθεση για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης έργων σε Διευθύνουσα Υπηρεσία, εποπτεύοντος μηχανικού σε Προϊσταμένη Αρχή, σύνταξης, ελέγχου και έγκρισης τευχών δημοπράτησης, και συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμού.

 

γ. Κατά την πρώτη εγγραφή οι υπάλληλοι μπορεί να εγγράφονται κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 στις βαθμίδες του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών και στις κατηγορίες έργων που αιτούνται, εφόσον έχουν συμπληρώσει 6, 12 και 18 έτη αντίστοιχα από την λήψη του διπλώματος ή πτυχίου ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, για όσα επαγγέλματα απαιτεί ο νόμος τέτοια άδεια και βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, η οποία έχει θέση πίνακα εμπειρίας κατασκευαστή κατά την πρώτη τους εγγραφή.

 

Στην εν λόγω βεβαίωση καταγράφονται στοιχεία όπως: όνομα, πατρώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ειδικότητα και θέση στην υπηρεσία, χρόνος κτήσης διπλώματος ή πτυχίου και άδεια άσκησης επαγγέλματος για όσα επαγγέλματα απαιτεί ο νόμος τέτοια άδεια, τα χρόνια υπηρεσίας, καθώς και οι κατηγορίες έργων για τις οποίες βεβαιώνεται η εμπειρία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση β της παραγράφου 3 αναστέλλεται μέχρι 31-12-2020 με την παράγραφο 2 του άρθρου 188 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

4. Η εγγραφή, κατάταξη, εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα και επέκταση σε άλλες κατηγορίες έργων και εξειδικευμένων εργασιών στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στην αρμόδια υπηρεσία και ιδίως στα πιστοποιητικά Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών του επόμενου άρθρου.

 

5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 11 και 14.

 

6. Η εγγραφή, η κατάταξη σε κατηγορίες έργων και βαθμίδες, η επέκταση σε άλλες κατηγορίες και η εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα και η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μετά από τη γνώμη της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

 

7. Σε τεχνική υπηρεσία που αναθέτει ή κατασκευάζει έργο, το έργο εποπτεύει, επιβλέπει, διαχειρίζεται ο υπάλληλος που κατέχει τίτλο σπουδών συναφή με την κατηγορία του έργου και πτυχίο του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών κατ' ελάχιστον ίδιας βαθμίδας των αντίστοιχων απαιτουμένων Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών για τους κατασκευαστές του έργου. Για κατασκευαστές έργου Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Δ' βαθμίδας αρκεί υπάλληλος με Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών Γ' βαθμίδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 αναστέλλεται μέχρι 31-12-2020 με την παράγραφο 2 του άρθρου 188 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.