Νόμος 4635/19 - Άρθρο 189

Άρθρο 189: Τροποποίηση του άρθρου 25 του νόμου 4002/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 25 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Στην υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης β' προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου λογίζονται το Διαδικτυακό στοίχημα και τα Λοιπά διαδικτυακά παίγνια.}

 

2. Η περίπτωση γ) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Στοίχημα: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη, από τους συμμετέχοντες, της εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων. Υποκατηγορία αυτού αποτελεί το Διαδικτυακό Στοίχημα, το οποίο είναι το διεξαγόμενο διαδικτυακά τυχερό παίγνιο που συνιστάται σε πρόβλεψη, από τους συμμετέχοντες, της εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων (virtual events), των οποίων το αποτέλεσμα παράγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator). Με τον Κανονισμό Παιγνίων εξειδικεύονται τα είδη του Στοιχήματος, συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτυακού Στοιχήματος.}

 

3. Η περίπτωση ε) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ): το σύνολο του υλισμικού και λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς εποπτείας και του ελέγχου όλων των τυχερών παιγνίων ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου και του δικτύου προώθησης και διανομής των υπηρεσιών για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.}

 

4. H περίπτωση ι)γ) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)γ) Συνδεδεμένες εταιρείες: Κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερες εταιρείες συνδέονται με: α)α) σχέση συμμετοχής, δηλαδή άμεση ή έμμεση κατοχή του ελέγχου του 10% τουλάχιστον των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της εταιρείας, α)β)σχέση ελέγχου δηλαδή σχέση μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του νόμου [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018).}

 

5. Η περίπτωση ι)ε) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)ε) Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη: είναι ο μοναδικός λογαριασμός που αποδίδεται σε κάθε παίκτη για τη συμμετοχή του σε ένα ή περισσότερα παίγνια, από τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα παίγνια αυτά. Ο λογαριασμός αυτός καταγράφει, κατ' ελάχιστον, τα ποσά συμμετοχής και τα κέρδη από παίγνια, τις οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς και το υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσών του παίκτη. Οι κάτοχοι των αδειών, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα διεξαγωγής παιγνίων, είτε μέσω διαγωνισμού είτε με οποιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο, συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις τήρησης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Παιγνίων. Όπου στον παρόντα αναφέρεται η Ατομική Κάρτα Παίκτη του άρθρου 33 εννοείται η Ατομική Κάρτα Παίκτη και ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη ως ενιαίο σύνολο, και αντιστρόφως.}

 

6. Η περίπτωση ι)στ) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)στ) Αποκλειόμενος παίκτης: είναι ο παίκτης που δεν μπορεί να συμμετέχει σε τυχερά παίγνια, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη προς τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/ και διεξάγουν τα παίγνια αυτά ή δικαστικής απόφασης ή αιτιολογημένης απόφασης των προσώπων που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα παίγνια αυτά.}

 

7. Προστίθενται περιπτώσεις κ)α', κ)β', κ)γ' και κ)δ' ως εξής:

 

{κ)α) κάτοχος άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου: το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, και στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

 

κ)β) Λοιπά διαδικτυακά παίγνια: τα τυχερά παίγνια καζίνο, το πόκερ και οι παραλλαγές του, παρεχόμενα διαδικτυακά και διεξαγόμενα είτε σε ζωντανή μετάδοση (live) είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

 

κ)γ) Συνεργάτες προωθητικών ενεργειών τυχερών παιγνίων (affiliates): όσοι συνεργάζονται με τους κατόχους αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου για την προώθηση συγκεκριμένων τυχερών παιγνίων μέσω τοποθέτησης συνδέσμων σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας τους, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων παικτών στον ιστότοπο του διαφημιζόμενου κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Οι Συνεργάτες προωθητικών ενεργειών τυχερών παιγνίων (affiliates) υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35.

 

κ)δ) Ετήσιο αποτέλεσμα ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη: το αποτέλεσμα που προκύπτει, όταν από το άθροισμα του υπολοίπου του λογαριασμού στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και των πραγματοποιηθέντων αναλήψεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αφαιρεθεί το άθροισμα των πραγματοποιηθέντων καταθέσεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και του υπολοίπου του λογαριασμού την 01-01-του ίδιου έτους.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.