Προεδρικό διάταγμα 71/19 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Χορήγηση Βεβαιώσεων Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Βεβαιώσεις Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από γνώμη της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

 

2. Η επανέκδοση βεβαιώσεων Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, λόγω επαναχορήγησης, γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια υπηρεσία, χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ νέου γνωμοδότηση της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών. Η αίτηση εξετάζεται άμεσα και η βεβαίωση επανεκδίδεται εντός προθεσμίας 10 ημερών από την υποβολή της.

 

3. Μετά την έκδοσή τους, οι βεβαιώσεις Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών παραλαμβάνονται από τους αιτούντες ή εκπροσώπους τους με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εφόσον ζητηθεί τούτο εγγράφως ή ανακτώνται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα της αρμόδιας υπηρεσίας μέσω ηλεκτρονικής πιστοποίησης του αιτούντα.

 

4. Κατά της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία απορρίπτει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, ή τον κατατάσσει σε χαμηλότερη τάξη/εις από την/τις αιτηθείσα/ες, ή τον υποβιβάζει κατά τάξη ή τάξεις, ή συνεπάγεται οιασδήποτε μορφής βλαπτική έννομη συνέπεια σε βάρος του, ο αιτών έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης θεραπείας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την ανάρτηση της απόφασης της παραγράφου 13 του άρθρου 16. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κοινοποιείται υποχρεωτικά στην αρμόδια υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, η οποία μεριμνά για τη σύνταξη εισήγησης επί της αίτησης θεραπείας και η Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών γνωμοδοτεί υποχρεωτικά εντός 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης θεραπείας.

 

5. Επί των αιτήσεων θεραπείας αποφαίνεται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, εντός προθεσμίας 3 μηνών από την υποβολή τους. Παρερχόμενης άπρακτης της προθεσμίας των 3 μηνών τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης θεραπείας.

 

Αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την προώθηση των αιτήσεων θεραπείας και της λοιπής αλληλογραφίας των θεμάτων που σχετίζονται με το μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών ορίζεται η αρμόδια υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.

 

6. Οι διατάξεις περί εγγραφής των κατασκευαστών στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών, κατάταξης, εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα και επέκτασης σε άλλες κατηγορίες έργων εφαρμόζονται στις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

7. Οι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών των άρθρων 107 - 110 του νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008) κατατάσσονται αυτοδίκαια, με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Διευθυντή της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, στην αντίστοιχη βαθμίδα και κατηγορία έργου/ εξειδικευμένης εργασίας στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών. Η αυτοδίκαιη αυτή κατάταξη ισχύει μέχρι 31-12-2021.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 188 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

8. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, για εγγραφή ή ανανέωση ή λοιπών μεταβολών της εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών των άρθρων 107 - 110 του νόμου 3669/2008 εξετάζονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος και στη συνέχεια εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.

 

9. Οι κάτοχοι ειδικού πτυχίου εργολήπτη δημοσίων δασοτεχνικών έργων του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 437/1981 (ΦΕΚ 219/Α/1981), εγγράφονται στο αντίστοιχο μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών για δασοτεχνικά έργα, έπειτα από αίτηση τους στην αρμόδια υπηρεσία συνοδευόμενη από αντίγραφο του πτυχίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.