Προεδρικό διάταγμα 71/19 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παρέλευση 6 μηνών από την έκδοση του παρόντος και εντός διαστήματος 9 μηνών από την παρέλευσης της προηγούμενης προθεσμίας, οι μελετητικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων Μελετών υποχρεούνται, να υποβάλουν αίτηση επανάκρισης για την κατάταξη τους στην αντίστοιχη κατηγορία μελέτης και τάξη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το παρόν.

 

Η απόφαση κατάταξης της μελετητικής επιχείρησης στο μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 9 μηνών από την υποβολή της αίτησης στην υπηρεσία τήρησης του μητρώου μελετητικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων.

 

2. Τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, που είναι σε ισχύ κατά την 03-07-2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31-12-2020 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως και τις 02-07-2019.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 188 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

3. Εκκρεμείς αιτήσεις μελετητικών επιχειρήσεων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, για εγγραφή ή αναθεώρηση της εγγραφής εξετάζονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση επανάκρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

 

4. Η θητεία της υφιστάμενης Επιτροπής ΓΕΜ που συγκροτήθηκε με την οίκοθεν ΔΝΣ/29668/Φ.2.5/2018 (ΦΕΚ 240/ΥΟΔΔ/2018) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών λήγει με την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια της απόφασης συγκρότησης της νέας Επιτροπής Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων του άρθρου 37.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.