Νόμος 3669/08 - Άρθρο 106

Άρθρο 106: Συμμετοχή στις δημοπρασίες - Όρια προϋπολογισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης έργων, οι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα επιχειρήσεις προσκομίζουν την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής σε αυτά και βεβαίωση της εργοληπτικής οργάνωσης στην οποία ενδεχομένως ανήκουν, ότι εξόφλησαν τις εισφορές τους σε αυτήν. Δεν επιτρέπεται η κοινοπραξία μεταξύ επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

2. Οι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα επιχειρήσεις μπορούν να αναλαμβάνουν έργα κατηγοριών του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων με προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των 21.000 € που αντιστοιχούν στην ειδικότητα των σπουδών των εργοδηγών πτυχιούχων των μέσων Τεχνικών Σχολών, που καταργήθηκαν με το νόμο [Ν] 576/1977, και οι οποίοι έχουν τριετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου τους. Το όριο αυτό αυξάνεται σε 33.000 €, 45.000 € και 56.000 € μετά τη συμπλήρωση εξαετίας, ενναετίας και δωδεκαετίας από τη λήψη του πτυχίου αντιστοίχως.

 

3. Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από κατόχους σχετικών αδειών, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τριετή κατασκευαστική εμπειρία,, από τη λήψη της άδειας, μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που αντιστοιχούν στις άδειες και με προϋπολογισμό μέχρι 18.000 €. Το όριο αυτό αυξάνεται μέχρι του ποσού των 30.000 € ή 42.000 € ή 53.000 €, όταν έχουν ή αποκτήσουν εξαετή, εννεαετή ή δωδεκαετή κατασκευαστική εμπειρία, αντιστοίχως, από τη λήψη της άδειας.

 

4. Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από εμπειροτέχνες, που έχουν τουλάχιστον πενταετή κατασκευαστική εμπειρία, μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που αντιστοιχούν στην εμπειρία τους με προϋπολογισμό μέχρι 18.000 €. Το όριο αυτό αυξάνεται μέχρι του ποσού των 30.000 € ή 42.000 € ή 53.000 €, όταν έχουν ή αποκτήσουν οκταετή, ενδεκαετή ή δεκατετραετή κατασκευαστική εμπειρία αντιστοίχως.

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για επιχειρήσεις που ασκούνται από υπομηχανικούς ή πτυχιούχους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως μετά τριετία από τη λήψη του πτυχίου. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να αναλάβουν έργα προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των σαράντα επτά χιλιάδων (47.000) ευρώ.

 

6. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να ορίζονται τα θέματα τήρησης από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων, των πτυχιούχων εργοδηγών, των κατόχων σχετικών αδειών και των εμπειροτεχνών, τα όρια του προϋπολογισμού δημοσίων έργων που επιτρέπεται να αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις αυτές, ο τρόπος αξιολόγησης των επιχειρήσεων αυτών και της κατάταξης τους στα ανωτέρω νομαρχιακά μητρώα, καθώς και οι περιπτώσεις μικρών έργων, την κατασκευή των οποίων μπορούν να αναλάβουν επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.