Νόμος 4607/19

Ν4607/2019: Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του νόμου 2971/2001 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4607/2019: Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του νόμου 2971/2001 και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 65/Α/2019), 24-04-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Μέρος Δεύτερο: Εναρμόνιση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065 του Συμβουλίου όσον αφορά την αντιμετώπιση των κουπονιών και λοιπές διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

 

Κεφάλαιο Α: Εναρμόνιση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065 του Συμβουλίου όσον αφορά την αντιμετώπιση των κουπονιών

 

Άρθρο 8: Αντικείμενο

Άρθρο 9: Προσθήκη άρθρου 12Α και παράγραφος 1Α στο άρθρο 19 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπές διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

 

Άρθρο 10: Τροποποίηση του άρθρου 19 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

 

Μέρος Τρίτο: Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016 του Συμβουλίου (EEL 193/2016) και μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών 345 και 346/2013

 

Κεφάλαιο Α: Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016 του Συμβουλίου (EEL 193/2016) για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς

 

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις του άρθρου 49 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 12: Τροποποιήσεις του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 13: Τροποποιήσεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

 

Κεφάλαιο Β: Μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 345/2013 σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου

 

Άρθρο 15: Αρμόδια Αρχή

Άρθρο 16: Άρνηση καταχώρισης διαχειριστών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Άρθρο 17: Εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 345/2013

Άρθρο 18: Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 345/2013

 

Κεφάλαιο Γ: Μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 346/2013 σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

 

Άρθρο 19: Αρμόδια Αρχή

Άρθρο 20: Άρνηση καταχώρισης διαχειριστών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Άρθρο 21: Εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 346/2013

Άρθρο 22: Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 346/2013

 

Μέρος Τέταρτο: Τροποποίηση του νόμου 2971/2001

 

Άρθρο 23: Τροποποίηση του άρθρου 1 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 24: Τροποποίηση του άρθρου 2 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 25: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 26: Τροποποίηση του άρθρου 7Α του νόμου 2971/2001

Άρθρο 27: Τροποποίηση του άρθρου 9 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 28: Τροποποίηση του άρθρου 11 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 29: Τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 30: Προσθήκη άρθρου 12Α στο νόμο 2971/2001

Άρθρο 31: Τροποποίηση του άρθρου 13 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 32: Προσθήκη άρθρου 13Α στο νόμο 2971/2001

Άρθρο 33 Τροποποίηση του άρθρου 14 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 34: Προσθήκη άρθρου 14Α στο νόμο 2971/2001

Άρθρο 35: Τροποποίηση του άρθρου 15 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 36: Τροποποίηση του άρθρου 16 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 37: Προσθήκη άρθρου 16Α στο νόμο 2971/2001

Άρθρο 38: Τροποποίηση του άρθρου 24 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 39: Τροποποίηση του άρθρου 27 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 40: Τροποποίηση του άρθρου 29 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 41: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 42: Μεταβατικές Διατάξεις

 

Μέρος Πέμπτο: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

 

Άρθρο 43: Απλούστευση διαδικασιών στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Άρθρο 44: Γραφείο Επιθεώρησης

Άρθρο 45: Τοκοφορία οφειλών του Δημοσίου

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις για τη δημόσια περιουσία

 

Άρθρο 46: Παραχώρηση κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα τμήματος δημόσιου ακινήτου προς τον Δήμο Καλαμάτας

Άρθρο 47: Παραχώρηση κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα τμημάτων δημόσιου ακινήτου προς τον Δήμο Κοζάνης

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας

 

Άρθρο 48: Θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Άρθρο 49: Τροποποίηση του άρθρου 14 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 50: Τροποποίηση του άρθρου 53Α του νόμου [Ν] 2960/2001

Άρθρο 51: Τροποποίηση των άρθρων 55 και 73 του νόμου [Ν] 2960/2001

Άρθρο 52: Τροποποίηση του άρθρου 60 του νόμου 4172/2013

Άρθρο 53: Τροποποίηση του άρθρου 43 του νόμου 4111/2013

Άρθρο 54: Τροποποιήσεις του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975

Άρθρο 55: Τροποποίηση του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4446/2016

 

Κεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 56: Κύρωση Νέου Συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας

Άρθρο 57: Τροποποίηση του άρθρου 127 του νόμου 4472/2017

Άρθρο 58: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4270/2014

Άρθρο 59: Τροποποίηση του άρθρου 8 του νόμου 4053/2012

Άρθρο 60: Ρυθμίσεις για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 61: Θέματα προσωπικού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Άρθρο 62: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4557/2018

Άρθρο 63: Ρύθμιση εισφοράς του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 128/1975

Άρθρο 64: Τροποποίηση του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 4209/2013

Άρθρο 65: Τροποποίηση των άρθρων 23Β, 33, 93Α και 96 του νόμου 4099/2012 για την ορθή ενσωμάτωση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/91/ΕΕ

Άρθρο 66: Επιχορήγηση Μουσείου Ολοκαυτώματος

Άρθρο 67: Τροποποίηση του άρθρου 25 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017)

Άρθρο 68: Τροποποίηση του άρθρου 60 του προεδρικού διατάγματος 142/2017

Άρθρο 69: Παράταση προθεσμιών του νόμου [Ν] 4270/2014

Άρθρο 70: Διάθεση προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)

Άρθρο 71: Ρυθμίσεις για το αποθεματικό κεφάλαιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου

Άρθρο 72: Τροποποίηση του άρθρου 193 του νόμου 4389/2016

Άρθρο 73: Ρυθμίσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Άρθρο 74: Τροποποίηση του άρθρου 36 του νόμου 2093/1992

Άρθρο 75: Τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου 4530/2018

Άρθρο 76: Τροποποίηση του άρθρου 33 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 77: Τροποποίηση του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου 4211/2013

Άρθρο 78: Μέτρα για τη στήριξη πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 23 και 24-07-2018

Άρθρο 79: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Ι

Παράρτημα II

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-04-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.