Νόμος 4099/12

Ν4099/2012: Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕK. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του € και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4099/2012: Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕK. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του € και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 250/Α/2012), 20-12-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ

 

Κεφάλαιο Α: Σκοπός, Πεδίο εφαρμογής και Ορισμοί

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Αδειοδότηση και λειτουργία οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

 

Άρθρο 4: Νομική μορφή - Αδειοδότηση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 5: Κανονισμός και καταστατικά έγγραφα οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 6: Μερίδια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 7: Διάθεση μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 8: Εξαγορά μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και αναστολή εξαγοράς τους

Άρθρο 9: Λύση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 10: Συνέλευση των μεριδιούχων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 11: Κανόνες αποτίμησης του ενεργητικού οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

 

Κεφάλαιο Γ: Εταιρείες διαχείρισης

 

Τμήμα 1: Προϋποθέσεις ανάληψης δραστηριότητας - χορήγηση άδειας λειτουργίας

 

Άρθρο 12: Σκοπός και υπηρεσίες της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων

Άρθρο 13: Ύψος κεφαλαίων ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων

Άρθρο 14: Οργανωτικές απαιτήσεις - Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων

Άρθρο 15: Μέτοχοι ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων με ειδική συμμετοχή - Στενοί δεσμοί

Άρθρο 16: Πρόσωπα που διευθύνουν ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων - Γνωστοποίηση

Άρθρο 17: Συνεργασία αρμόδιων αρχών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων

Άρθρο 18: Υποκατάστημα ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα

Άρθρο 19: Ανάκληση άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων

 

Τμήμα 2: Διαβίβαση πληροφοριών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για σχέσεις με τρίτα κράτη

 

Άρθρο 20

 

Τμήμα 3: Προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων

 

Άρθρο 21: Αντικατάσταση εταιρείας διαχείρισης οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 22: Ανάθεση δραστηριοτήτων ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων

Άρθρο 23: Κανονισμός συμπεριφοράς

Άρθρο 23Α: Πολιτικές και πρακτικές αποδοχών

Άρθρο 23Β: Αρχές για τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και πρακτικών αποδοχών

Άρθρο 24: Χειρισμός παραπόνων επενδυτών

 

Τμήμα 4: Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

 

Άρθρο 25: Λειτουργία εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους - μέλους στην Ελλάδα

Άρθρο 26: Εγκατάσταση υποκαταστήματος εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους - μέλους στην Ελλάδα

Άρθρο 27: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους - μέλους στην Ελλάδα

Άρθρο 28: Εγκατάσταση υποκαταστήματος εταιρείας διαχείρισης τρίτου κράτους στην Ελλάδα

Άρθρο 29: Εγκατάσταση υποκαταστήματος ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε άλλο κράτος - μέλος

Άρθρο 30: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε άλλο κράτος - μέλος

Άρθρο 31: Εγκατάσταση υποκαταστήματος ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε τρίτο κράτος

Άρθρο 32: Διαχείριση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες από εταιρεία διαχείρισης άλλου κράτους - μέλους

Άρθρο 33: Υποβαλλόμενα στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες από εταιρεία διαχείρισης άλλου κράτους - μέλους

Άρθρο 34: Διαχείριση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες άλλου κράτους - μέλους από ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και υποβαλλόμενα στοιχεία

Άρθρο 35: Υποχρεώσεις εταιρειών διαχείρισης άλλου κράτους που λειτουργούν στην Ελλάδα - Εποπτεία

 

Κεφάλαιο Δ: Θεματοφύλακας οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

 

Άρθρο 36: Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του θεματοφύλακα οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 36Α: Ανάθεση λειτουργιών

Άρθρο 37: Παροχή πληροφοριών

Άρθρο 38: Ευθύνη

 

Κεφάλαιο Ε: Ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου

 

Άρθρο 39: Άδεια λειτουργίας - έδρα - θεματοφύλακας

Άρθρο 40: Χορήγηση άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που προτίθεται να ασκήσει η ίδια τη διαχείρισή της

Άρθρο 41: Ανάκληση άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου

Άρθρο 42: Ανάθεση δραστηριοτήτων και κανονισμός συμπεριφοράς

Άρθρο 43: Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου σε αμοιβαίο κεφάλαιο

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Συγχώνευση - Διάσπαση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

 

Τμήμα 1: Ορισμοί - Αδειοδότηση

 

Άρθρο 44: Ορισμοί

Άρθρο 45: Χορήγηση άδειας συγχώνευσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Διαδικασίες συγχώνευσης

 

Τμήμα 2: Διασυνοριακή συγχώνευση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

 

Άρθρο 46: Προϋποθέσεις συγχώνευσης οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 47: Σχέδιο συγχώνευσης οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 48: Καθήκοντα θεματοφυλάκων κατά τη συγχώνευση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 49: Πληροφορίες προς τους μεριδιούχους οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 50: Δικαιώματα μεριδιούχων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες υπό συγχώνευση

Άρθρο 51: Δαπάνες συγχώνευσης οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 52: Πραγματοποίηση της συγχώνευσης οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 53: Αποτελέσματα συγχώνευσης οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

 

Τμήμα 3: Εγχώρια συγχώνευση - Διάσπαση οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

 

Άρθρο 54: Εγχώρια συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων

Άρθρο 55: Εγχώρια συγχώνευση ανώνυμων εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου

Άρθρο 56: Διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου σε περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια

Άρθρο 57: Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου σε περισσότερες ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου

 

Κεφάλαιο Ζ: Υποχρεώσεις σχετικά με την επενδυτική πολιτική των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

 

Άρθρο 58: Θεώρηση επενδυτικών τμημάτων ανώνυμων εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ως οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 59: Επιτρεπόμενες επενδύσεις του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 60: Διαχείριση κινδύνων και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα

Άρθρο 61: Επενδυτικά όρια του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 62: Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ο οποίος αναπαράγει δείκτη

Άρθρο 63: Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που επενδύει σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

Άρθρο 64: Απαγόρευση απόκτησης σημαντικής επιρροής

Άρθρο 65: Υπέρβαση επενδυτικών ορίων

 

Κεφάλαιο Η: Δομή κύριου και τροφοδοτικού οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

 

Τμήμα 1: Πεδίο εφαρμογής και έγκριση

 

Άρθρο 66: Ορισμοί - Επενδύσεις

Άρθρο 67: Αδειοδότηση δομής κύριου και τροφοδοτικού οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

 

Τμήμα 2: Κοινές διατάξεις για τροφοδοτικούς και κύριους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

 

Άρθρο 68

 

Τμήμα 3: Θεματοφύλακες και ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές

 

Άρθρο 69: Θεματοφύλακες

Άρθρο 70: Ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές

 

Τμήμα 4: Υποχρεωτικές πληροφορίες και διαφημιστικές ανακοινώσεις από τον τροφοδοτικό οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που έχει αδειοδοτηθεί από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς

 

Άρθρο 71

 

Τμήμα 5: Μετατροπή υφιστάμενων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες σε τροφοδοτικούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και αλλαγή του κύριου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

 

Άρθρο 72

 

Τμήμα 6: Υποχρεώσεις και αρμόδιες αρχές

 

Άρθρο 73: Ειδικές υποχρεώσεις κύριου και τροφοδοτικού οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 74: Ενημέρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 

Κεφάλαιο Θ: Υποχρεώσεις σχετικά με την ενημέρωση των επενδυτών

 

Τμήμα 1: Δημοσιοποίηση ενημερωτικού δελτίου και περιοδικών εκθέσεων

 

Άρθρο 75: Διαχειριστική χρήση - Ενημερωτικό δελτίο και περιοδικές εκθέσεις

Άρθρο 76: Ενημερωτικό δελτίο

Άρθρο 77: Ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση

Άρθρο 78: Ενημέρωση των αρμοδίων αρχών

 

Τμήμα 2: Ανακοινώσεις και διαφημίσεις οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

 

Άρθρο 79

 

Τμήμα 3: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

 

Άρθρο 80: Περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές

Άρθρο 81: Παροχή βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές - Αστική ευθύνη

Άρθρο 82: Ευθύνη για την παροχή των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές

Άρθρο 83: Τρόπος διάθεσης των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές

Άρθρο 84: Επικαιροποίηση των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές και υποβολή τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 

Κεφάλαιο I: Γενικές υποχρεώσεις του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

 

Άρθρο 85: Δανεισμός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 86: Διανομή ή επανεπένδυση κερδών οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 87: Απαγόρευση πιστώσεων και ακάλυπτων πωλήσεων

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Εισαγωγή μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες σε οργανωμένη αγορά της Ελλάδας

 

Άρθρο 88: Εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

 

Κεφάλαιο IB: Ειδικές διατάξεις για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που διαθέτουν τα μερίδιά τους σε κράτη - μέλη αλλά από το κράτος - μέλος καταγωγής τους

 

Άρθρο 89: Διάθεση μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες άλλου κράτους - μέλους στην Ελλάδα

Άρθρο 90: Διαδικασία διάθεσης μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες άλλου κράτους - μέλους στην Ελλάδα

Άρθρο 91: Διάθεση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες του παρόντος νόμου σε άλλο κράτος - μέλος και σε τρίτο κράτος

Άρθρο 92: Διάθεση μεριδίων άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στην Ελλάδα

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Αρμοδιότητες και συνεργασία αρχών

 

Άρθρο 93: Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Άρθρο 93Α: Περιπτώσεις παραβάσεων

Άρθρο 94: Κυρώσεις

Άρθρο 94Α: Δημοσίευση αποφάσεων

Άρθρο 94Β: Ενθάρρυνση καταγγελιών

Άρθρο 95: Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 96: Συνεργασία αρμόδιων αρχών των κρατών - μελών

Άρθρο 97: Επαγγελματικό απόρρητο - Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 98: Διενέργεια ελέγχων από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές

Άρθρο 99: Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Άρθρο 100: Λήψη μέτρων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Ενημέρωση αρμόδιων αρχών

Άρθρο 101: Ενημέρωση και συνεργασία

Άρθρο 102: Έλεγχος υποκαταστημάτων εταιρειών διαχείρισης άλλου κράτους - μέλους

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Φορολογικές, μεταβατικές, τελικές και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 103: Φορολογικές διατάξεις

Άρθρο 104: Θέματα ασφαλιστικών εταιρειών

Άρθρο 105: Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων

Άρθρο 106: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Μέρος Β: Ενσωμάτωση οδηγίας 2010/78/ΕΕ

 

Άρθρο 109: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3340/2005

Άρθρο 111: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 3556/2007

Άρθρο 114: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3846/2010

Άρθρο 116: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3691/2008

Άρθρο 117: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2789/2000

 

Μέρος Γ: Ενσωμάτωση οδηγίας 2010/73/ΕΕ

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3401/2005

 

Άρθρο 118

Άρθρο 119

Άρθρο 120

Άρθρο 121

Άρθρο 122

Άρθρο 123

Άρθρο 124

Άρθρο 125

Άρθρο 126

Άρθρο 127

Άρθρο 128

Άρθρο 129

Άρθρο 130

Άρθρο 131

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου [Ν] 3556/2007

 

Άρθρο 132

Άρθρο 133

Άρθρο 134

Άρθρο 135

 

Μέρος Δ: Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία

 

Μέρος Ε: Μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του Ευρώ

 

Μέρος ΣΤ: Εναρμόνιση διατάξεων με τροποποιήσεις του δικαίου της Ένωσης και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 161: Ολοκλήρωση ενσωμάτωσης των Οδηγιών 2011/96/ΕΕ και 2009/133/ΕΚ

Άρθρο 162: Τροποποίηση του νόμου 3769/2009

Άρθρο 163: Τροποποιήσεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970

Άρθρο 165: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων [Ν] 3601/2007, 3867/2010 και 4079/2012

Άρθρο 166

Άρθρο 167

Άρθρο 168: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011) και 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012)

Άρθρο 169

Άρθρο 170: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 20-12-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.