Νόμος 4604/19 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Τροποποίηση των άρθρων 23 και 28 του νόμου 3838/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του νόμου 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9)β' του άρθρου 142 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας απαιτείται η δημοσίευση περίληψης της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Η απόφαση αιτιολογείται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ιδίου Κώδικα και εκδίδεται και δημοσιεύεται μέσα σε 1 έτος από την υποβολή της σχετικής αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του νόμου 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ποσοστό 50% επί των εισπραττομένων εσόδων από τα παράβολα, διατίθεται για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, που χειρίζονται θέματα Ιθαγένειας και των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις μονάδες Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό λογαριασμό και μπορεί να διατίθενται για την αντιμετώπιση δαπανών που γίνονται για την κάλυψη σχετικών αναγκών των προαναφερθεισών υπηρεσιών και περιλαμβάνουν, ιδίως, αναβάθμιση του εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων, επιμορφωτικά σεμινάρια του προσωπικού, έρευνα και εκδόσεις σχετικά με την Ιθαγένεια, εποχιακό προσωπικό ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3812/2009 και της κείμενης νομοθεσίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.