Νόμος 4604/19 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Τροποποίηση του Οργανισμού Υπουργείου Εσωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α/2017), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας υπάγεται η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας.}

 

2. Το άρθρο 21 του προεδρικού διατάγματος 141/2017, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν την κτήση, αποβολή, απώλεια, αποποίηση και ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, των θεμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ιθαγένειας. Επίσης την παροχή οδηγιών προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της χώρας. Παρακολουθεί την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών από τις ανωτέρω υπηρεσίες με τη διενέργεια ιδίως, ύστερα από εντολή του Ειδικού Γραμματέα Ιθαγένειας, δειγματοληπτικού ελέγχου αναφορικά με την εξακρίβωση της νομιμότητας εξέτασης των υποθέσεων αυτών και τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις.

 

2. Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

 

α. Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας.

 

β. Τμήμα Πολιτογράφησης.

 

γ. Τμήμα Συντονισμού και Τεκμηρίωσης.

 

δ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου.

 

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας κατανέμονται ως εξής:

 

α. Το Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας είναι αρμόδιο για:

 

α)α. τα θέματα που άπτονται της αποβολής, απώλειας, αποποίησης, ανάκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και επίλυσης περιπτώσεων αμφισβητούμενης ιθαγένειας,

 

α)β. τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την έκδοση αποφάσεων εκ νέου κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας από υπηκόους του Ισραήλ, πρώην Έλληνες πολίτες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4018/2011, όπως ισχύει,

 

α)γ. τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της Ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος,

 

α)δ. το διοικητικό χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος,

 

α)ε. τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας,

 

α)στ. τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων κατά την έκδοση των διοικητικών πράξεων αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

β. Το Τμήμα Πολιτογράφησης είναι αρμόδιο για:

 

β)α. τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την πολιτογράφηση των αλλογενών αλλοδαπών των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούν σε αυτό κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, καθώς και των ομογενών που διαμένουν σε άλλη χώρα και έχουν υποβάλλει το αίτημά τους ενώπιον του Έλληνα Πρόξενου,

 

β)β. την επεξεργασία και την εισήγηση για τους φακέλους που παραπέμπονται στο Συμβούλιο Ιθαγένειας κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος,

 

β)γ. τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση από τους αλλοδαπούς κάθε κατηγορίας της Ελληνικής Ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης,

 

β)δ. το διοικητικό χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος,

 

β)ε. τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των Επιτροπών Πολιτογράφησης που λειτουργούν στη Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας και του Συμβουλίου Ιθαγένειας για τις υποθέσεις αρμοδιότητάς του,

 

β)στ. τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων κατά την έκδοση των διοικητικών πράξεων αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ. Το Τμήμα Συντονισμού και Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιο για:

 

γ)α. χειρισμό θεμάτων οργάνωσης, ομογενοποίησης και απλούστευσης των διαδικασιών που ακολουθούνται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τα θέματα Ιθαγένειας κάθε κατηγορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας,

 

γ)β. την εκπόνηση προτάσεων για την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών βαρών αναφορικά με τις διαδικασίες Ιθαγένειας,
 
γ)γ. τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων σε συνεργασία με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού,

 

γ)δ. την παροχή τεκμηρίωσης και την εκπόνηση αναφορών και μελετών για θέματα Ιθαγένειας,

 

γ)ε. την εποπτεία ορθής αποτύπωσης των στοιχείων που εισάγονται στο πληροφορικό σύστημα Ιθαγένειας,

 

γ)στ. την επικοινωνία και την ανάπτυξη πλαισίων συνεργασίας με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για θέματα Ιθαγένειας,

 

γ)ζ. την παρακολούθηση των εσόδων του λογαριασμού 2310180001, την κεντρική διαχείριση και τον συντονισμό των προμηθειών σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

δ. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, την τήρηση, οργάνωση, ταξινόμηση και εν γένει διαχείριση του οικείου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση της αλληλογραφίας, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, την ενημέρωση και εν γένει εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τη Διεύθυνση, τη μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης, καθώς και τη μέριμνα για τη συντήρηση και τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Ιθαγένειας σε συνεργασία με την οικεία Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.}

 

3. Η αναφερόμενη ως Διεύθυνση Ιθαγένειας, στην παράγραφο 7 του άρθρου 37 και στην παράγραφο 15 του άρθρου 38 του προεδρικού διατάγματος 141/2017 μετονομάζεται σε Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.