Νόμος 4599/19 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Τροποποίηση των άρθρων 34 και 34Α του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α/2001) και την τροποποίησή της από την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Από τα ποσά που πιστώνονται στον ειδικό λογαριασμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, 8 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής χρησιμοποιούνται ως εξής: Ένα (1) ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την κάλυψη του πτυχίου ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας έναντι οριστικής απώλειας ειδικότητας για λόγους υγείας, θανάτου κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων και τα υπόλοιπα 7 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής για τους σκοπούς της επόμενης παραγράφου.}

 

2. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 4 του άρθρου 90 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018), η φράση έως ποσοστό 17% αντικαθίσταται από τη φράση έως ποσοστό 19%.

 

3. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 η φράση να καταβληθεί έως 6% αντικαθίσταται από την φράση να καταβληθεί έως 5%.

 

4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 , όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή της από την παράγραφο 5 του άρθρου 90 του νόμου 4530/2018 , η φράση διατηρείται το 8% των μηνιαίων αποδόσεων αντικαθίσταται από τη φράση διατηρείται το 7% των μηνιαίων αποδόσεων.

 

5. Στο τέλος του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 , όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 9,10 και 11 ως εξής:

 

{9. Από τα αποδιδόμενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) ποσά που πιστώνονται στον ειδικό λογαριασμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50 ευρώ) ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής διατίθενται αποκλειστικά για την αποζημίωση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με σκοπό την ενίσχυση του συστήματος και την αντιμετώπιση της έντονης εποχικότητας στην εναέρια κυκλοφορία. Το ποσό αυτό καταβάλλεται μηνιαία στο σύνολο των υπηρετούντων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας σε ίσα μερίσματα.

 

10. Από τα αποδιδόμενα κάθε μήνα στον ειδικό λογαριασμό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ποσά, ως τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια στην αεροναυτιλία (EUROCONTROL), 4 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής διατίθενται αποκλειστικά για την αποζημίωση του προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για τη συμβολή του στη διαμόρφωση της βάσης του εθνικού κόστους για τον υπολογισμό των τελών διαδρομής και τερματικής περιοχής. Η αποζημίωση του προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας υπολογίζεται και καταβάλλεται μηνιαία ως αποζημίωση ετοιμότητας και διαθεσιμότητας, ως κίνητρο για τη διατήρηση του μεγίστου βαθμού ασφάλειας, καθώς και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου εποπτείας και πιστοποίησης των φορέων παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ATM), επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης στην αεροναυτιλία (CNS), αεροναυτιλιακών πληροφοριών (AIS), μετεωρολογίας (MET), διαχείρισης αεροδρομίων, καθώς και για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των φορέων της Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Η κατανομή του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο των 4 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής στους εργαζόμενους της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας γίνεται ως εξής:

 

α. το 80% του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο των 4 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής αποδίδεται μηνιαίως στους υπαλλήλους της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Από το ποσό αυτό καταβάλλεται σε κάθε υπάλληλο το προκύπτον από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων σε ίσα μερίσματα ως αποζημίωση ετοιμότητας και διαθεσιμότητας, καθώς και υποστήριξης της 24ωρης λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας,

 

β. το 7% του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο των 4 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής αποδίδεται μηνιαίως στους υπαλλήλους της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας που εντάσσονται σε καθεστώς υπερωριακής απασχόλησης, ως αποζημίωση. Από το ποσό αυτό καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα του συνόλου των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων σε ίσα μερίσματα. Έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους, οι υπάλληλοι της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας δηλώνουν εγγράφως τη συμμετοχή τους στο ανωτέρω περιγραφόμενο καθεστώς υπερωριακής απασχόλησης για το έτος που ακολουθεί. Στο τέλος κάθε μήνα από κάθε οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης εκπονείται πρόγραμμα εργασίας πέραν του τακτικού, για τον αμέσως επόμενο μήνα σύμφωνα με τις τρέχουσες και επιτακτικές ανάγκες. Στο εν λόγω πρόγραμμα αναφέρεται το ανώτατο όριο των επιπλέον ωρών εργασίας του προσωπικού. Το πρόγραμμα εγκρίνεται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας κατόπιν εισήγησης των αντίστοιχων οργανικών μονάδων. Σε έκτακτες καταστάσεις (διεθνείς, εθνικές ή υπηρεσιακές), με απόφαση του Διοικητή Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, είναι δυνατόν, να εντάσσεται στο πρόγραμμα το σύνολο του προσωπικού κάθε οργανικής μονάδας. Οι υπάλληλοι που εντάσσονται σε αυτό το καθεστώς παρέχουν εργασία πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας και εντός του καθορισθέντος ορίου ωρών, χωρίς περαιτέρω αμοιβή, όποτε αυτό ζητηθεί από τον Προϊστάμενο της Οργανικής Μονάδας, στην οποία ανήκουν. Σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης ενταγμένου στο πρόγραμμα υπαλλήλου να ανταποκριθεί στο αίτημα Προϊσταμένου να παρέχει εργασία, αυτό δηλώνεται εγγράφως στη Διεύθυνση Διοικητικού στο τέλος κάθε μήνα από τον Προϊστάμενο της Οργανικής Μονάδας και αντίστοιχα δεν καταβάλλεται στον υπάλληλο η αμοιβή για τον μήνα που δεν ανταποκρίθηκε. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή στο σύνολο των Οργανικών Μονάδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ανεξάρτητα από το ωράριο λειτουργίας αυτών (24ωρη ή μη) συμπεριλαμβανομένων των Αερολιμένων και των ενεργοποιήσεων αυτών πέραν του δημοσιευμένου ωραρίου λειτουργίας,

 

γ. το 7% του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο των 4 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής καταβάλλεται ως αποζημίωση στους υπαλλήλους της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας που μετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα εικοσιτετράωρης κατά φυλακές εργασία για την εποπτεία των αεροδρομίων. Από το ποσό αυτό καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα του συνόλου των κατειλημμένων οργανικών θέσεων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας προς το σύνολο των οργανικών θέσεων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε ίσα μερίσματα. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας υποβάλλουν σχετική εισήγηση, περιγράφοντας τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες, στη Διεύθυνση Διοικητικού. Το πρόγραμμα εικοσιτετράωρης κατά φυλακές εργασίας για την εποπτεία των αεροδρομίων εκπονείται ετησίως από τη Διεύθυνση Διοικητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων και εγκρίνεται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Οι υπάλληλοι που λαμβάνουν την αποζημίωση της εικοσιτετράωρης εποπτείας των αεροδρομίων συνεχίζουν να λαμβάνουν την προβλεπόμενη από τον νόμο προσαύξηση αποζημίωσης για την εντός του ωραρίου τους νυχτερινή απασχόληση, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες. Δεν καταβάλλεται στο προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας αποζημίωση για τις ενεργοποιήσεις των Αερολιμένων πέραν του δημοσιευμένου ωραρίου λειτουργίας τους,

 

δ. το 5% του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο των 4 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής καταβάλλεται μηνιαία στους υπαλλήλους της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας που εντάσσονται στο Σώμα Εποπτών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ανεξαρτήτως της κατηγορίας Επιθεωρητών που ανήκουν. Από το ποσό αυτό καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα του συνόλου των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε ίσα μερίσματα και υπό τον αυστηρό όρο της πραγματικής άσκησης του έργου τους. Η πραγματική άσκηση του έργου τους βεβαιώνεται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και συνοδεύεται από έκθεση πεπραγμένων του Σώματος Εποπτών. Η άσκηση του έργου των Εποπτών γίνεται παράλληλα και επιπλέον του έργου και των καθηκόντων που τους ανατίθενται από την Οργανική Μονάδα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, στην οποία τοποθετούνται, και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσονται από αυτά,

 

ε. το 1% του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο των 4 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής αποδίδεται σε ίσα μερίσματα στους υπαλλήλους της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας που τοποθετούνται και υπηρετούν σε Αερολιμένα, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος και του Αερολιμένα Θεσσαλονίκης. Από το ποσό αυτό καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα του συνόλου των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε ίσα μερίσματα, στ. τυχόν αδιάθετα ποσά εκ των ανωτέρω παραμένουν στον ειδικό λογαριασμό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και διατίθενται με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την εξυπηρέτηση κάθε είδους επενδυτικών, εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και για την εξυπηρέτηση μετακινήσεων και την πραγματοποίηση κάθε είδους προμηθειών για τις ανάγκες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

 

11. Από 01-01-2020 ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά σε ευρώ της κατ' έτος ισχύουσας τιμής μονάδας (National Unit Rate) από την ισχύουσα κατά το έτος 2018 τιμή μονάδας, ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής (service unit), αποδίδεται μηνιαίως κατά το 60% και έως 6 ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής, ισομερώς κατανεμημένο, για τις ανάγκες χρηματοδότησης, αφενός του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (TEA- ΕΕΚΕ) και αφετέρου του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Τα ανωτέρω ποσά, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την πίστωσή τους στους ειδικούς λογαριασμούς που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και προβλέπονται στο άρθρο 65 του νόμου 4427/2016 όπως ισχύει, θα μεταφέρονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (TEA - ΕΕΚΕ) και του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης υπαλλήλων, Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.}

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34Α του νόμου 2682/1999 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) Επιπλέον των ανωτέρω ποσών, ποσό που αντιστοιχεί σε 0.5 € ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής διατίθενται αποκλειστικά στους υπαλλήλους του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Το ποσό αυτό καταβάλλεται μηνιαία στους υπηρετούντες του κλάδου υπαλλήλους σε ίσα μερίσματα.}

 

7 . Έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατανομής του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως αυτή προβλέπεται στην υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του νόμου 4427/2016.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.