Νόμος 4427/16 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Διαχείριση των ποσών που αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια των πτήσεων (EUROCONTROL)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση, κατανομή και πίστωση στους λογαριασμούς των δικαιούχων φορέων των ποσών από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) είναι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η κατανομή και πίστωση των ποσών γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας, προσωπικού και επενδύσεων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και των πιστοποιημένων και ορισμένων από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και μετεωρολογίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

 

2. Συνιστάται ειδικός λογαριασμός για τις ανάγκες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), ο οποίος πιστώνεται με το σύνολο των ποσών που προέρχονται από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής και αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL). Η ΑΠΑ διαχειρίζεται τον ειδικό αυτό λογαριασμό στον οποίο διατηρεί για τις ανάγκες λειτουργίας, προσωπικού και επενδύσεων της ΑΠΑ το 20% των συνολικών ποσών που αποδίδονται μηνιαίως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL), καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί στη συνδρομή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) και διανέμει το υπόλοιπο στους πιστοποιημένους και ορισμένους φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, μετεωρολογίας, πιστώνοντας με εντολή της τους ειδικούς λογαριασμούς των φορέων αυτών. Κάθε θέμα σχετικό με το άνοιγμα, τη διαχείριση, κατανομή και απόδοση των παραπάνω ποσών, καθώς και την κίνηση του ειδικού λογαριασμού της ΑΠΑ ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΠΑ ή του εκτελούντος χρέη Διοικητή της ΑΠΑ. Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται ειδικότερα:

 

α) η διαδικασία πίστωσης των ποσών από τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 34Α του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999) στον ειδικό λογαριασμό της ΑΠΑ και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), κάθε θέμα σχετικό με τη διάθεση, τη διαχείριση, την κατανομή, την απόδοση των ποσών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χρήση των παραπάνω ποσών και υπολοίπων,

 

β) θέματα κατανομής, διαχείρισης και απόδοσης των επιδομάτων και των αποζημιώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 34 και 34Α του νόμου 2682/1999 ως προς το προσωπικό της ΑΠΑ και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

3. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση:

 

α) του Ειδικού Λογαριασμού 234378/8 με τίτλο Ε.Δ. Λογαριασμός τελών διαδρομής που αποδίδονται από τον Eurocontrol (GR 9401000230000000002343788), στον οποίο θα πιστώνεται με εντολή της ΑΠΑ το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ποσών που αντιστοιχούν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής, όπως έχουν εγκριθεί από την ΑΠΑ και προκύπτουν μετά από την αφαίρεση του 20% το οποίο διατηρείται στον ειδικό λογαριασμό της ΑΠΑ, καθώς και μετά από την αφαίρεση του ποσού της συνδρομής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) που αντιστοιχεί στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και υπολογίζεται ως το κλάσμα που προκύπτει από το ποσό που αποδίδεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προς το σύνολο του ποσού που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL),

 

β) του Ειδικού λογαριασμού 234379/6 με τίτλο Ελληνικό Δημόσιο - Προϊόν από τη μεταβίβαση μελλοντικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από τον Eurocontrol, (IBAN GR 72010002300 000000002343796). Από τους ως άνω ειδικούς λογαριασμούς που διαχειρίζεται η ΥΠΑ θα χρηματοδοτείται το σύνολο των αποζημιώσεων των άρθρων 34 και 34Α του νόμου 2682/1999 του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

4. Συνιστάται ειδικός λογαριασμός για τις ανάγκες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) στον οποίο θα πιστώνεται με εντολή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) το ποσό που αντιστοιχεί στην ΕΜΥ από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που αποδίδονται μηνιαίως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL), όπως αυτό έχει εγκριθεί από την ΑΠΑ, μετά από την αφαίρεση του 20% το οποίο διατηρείται στον ειδικό λογαριασμό της ΑΠΑ, καθώς και μετά από την αφαίρεση του ποσού της συνδρομής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) που αντιστοιχεί στην ΕΜΥ και υπολογίζεται ως το κλάσμα που προκύπτει από το ποσό που αποδίδεται στην ΕΜΥ προς το σύνολο του ποσού που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL). Η ΕΜΥ είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση του ειδικού αυτού λογαριασμού. Η ΑΠΑ είναι ο αρμόδιος φορέας για τον καθορισμό και την έγκριση των ποσών που αντιστοιχούν στην ΕΜΥ, καθώς και για την πίστωση του ειδικού λογαριασμού της.

 

5. Κάθε θέμα σχετικό με το άνοιγμα, τη διαχείριση, κατανομή και απόδοση των ποσών, καθώς και την κίνηση του ειδικού λογαριασμού της ΕΜΥ ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

 

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 και η παράγραφος 5 του άρθρου 34Α του νόμου 2682/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 73 του νόμου 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006), καταργούνται μετά τη σύσταση του ειδικού λογαριασμού για τις ανάγκες της ΑΠΑ. Τυχόν υπόλοιπα της ως άνω διαχείρισης διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες της ΑΠΑ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 79 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.