Νόμος 2682/99 - Άρθρο 34a

Άρθρο 34Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποδίδεται μηνιαία από τα αποδιδόμενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EURΟCΟNΤRΟL) επιπλέον ποσό ως τέλος διαδρομής που ανέρχεται σε δέκα ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής. Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δαπανών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που συμβάλλουν στην τιμή μονάδας (unit rate) και στη βάση κόστους (cost base) των τελών διαδρομής ως ακολούθως:

 

α) Δύο (2) ευρώ καταβάλλονται μηνιαίως στο προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ως επίδομα ετοιμότητας και διαθεσιμότητας, ως κίνητρο για τη διατήρηση της υψηλής αποδοτικότητας και του μέγιστου βαθμού ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας και κατανέμονται ως εξής:

 

α)α) Για τον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ2, καθώς και στους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ανήκουν στον Κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και κατέχουν τις αντίστοιχες ειδικότητες των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας επιτρέπεται να καταβληθεί έως ποσοστό 27% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων.

 

Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ηλεκτρονικών ΑΤSΕΡ), δύναται να καταβληθεί ποσοστό έως 19% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων. Το ποσό καταβάλλεται σε ίσα μερίσματα, στους υπηρετούντες υπαλλήλους του κλάδου, χωρίς άλλη προϋπόθεση.

 

γ)γ) Για τους λοιπούς κλάδους προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου χειριστών αεροσκαφών ΕΣΙΔ, επιτρέπεται να καταβληθεί έως ποσοστό 54% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων.

 

β) Οκτώ (8) ευρώ μηνιαίως διατίθενται για την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των αντίστοιχων συστημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

β)α) Από 01-01-2020, εκ του ανωτέρω ποσού, ενάμιση (1,5) ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής διατίθεται ετησίως αποκλειστικά για την αποζημίωση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, οι οποίοι κατέχουν και ασκούν ειδικότητα, μεταξύ άλλων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/340, με σκοπό την ενίσχυση του συστήματος, την αύξηση της αποδοτικότητας και την αντιμετώπιση της έντονης εποχικότητας στην εναέρια κυκλοφορία.

 

β)β) Το ως άνω ποσό του ενάμιση (1,5) ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής καταβάλλεται στο σύνολο των υπηρετούντων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας οι οποίοι κατέχουν και ασκούν ειδικότητα, κατά τα ανωτέρω, σε ίσα μερίσματα, προσαυξημένα κατά 30% για τους υπηρετούντες στο ΚΕΠΑΘ, καθώς και στα αεροδρόμια της Αθήνας (προσέγγιση και Πύργος Ελέγχου Αθηνών), της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Σαντορίνης, της Μυκόνου και της Κω εφόσον λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

 

β)γ) Προϋπόθεση για την ετήσια καταβολή του ως άνω ποσού αποτελεί η εκπλήρωση από τη Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ετήσιων εθνικών στόχων που αφορούν στις καθυστερήσεις ATFM και ειδικότερα αυτές που σχετίζονται με τον έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας (ATC Capacity, ATC Staffing), αποκλειστικά για τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, αναφορικά με τα υπό 1 και 2 κατωτέρω:

 

1. για τον αερολιμένα Αθηνών και το ΚΕΠΑΘ, των ετήσιων εθνικών στόχων, οι οποίοι καθορίζονται στο τελικώς εγκεκριμένο Σχέδιο Επιδόσεων Παρόχων Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας,

 

2. για τα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Σαντορίνης, της Μυκόνου και της Κω, εφόσον λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου βάσεως, των ετήσιων εθνικών στόχων, οι οποίοι καθορίζονται για τον αερολιμένα Αθηνών στο τελικώς εγκεκριμένο Σχέδιο Επιδόσεων Παρόχων Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, και εφόσον οι εν λόγω στόχοι βαίνουν μειούμενοι κάθε χρόνο προκειμένου να προσεγγίσουν τον ενωσιακό στόχο καθυστέρησης 0.5 λεπτών ανά πτήση.

 

Η επίδοση επί των ανωτέρω στόχων θα υπολογίζεται επί του συνόλου των κινήσεων και των καθυστερήσεων όλων αθροιστικά των αεροδρομίων των υποπεριπτώσεων 1 και 2 σε όλη την προαναφερθείσα χρονική περίοδο και συγκεκριμένα επί τη βάσει των συνολικών λεπτών καθυστερήσεων δια των συνολικών πτήσεων της περιόδου.

 

β)δ) Η εκπλήρωση των ως άνω στόχων κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31 Οκτωβρίου κάθε έτους διαπιστώνεται με Απόφαση του Διευθυντή της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας και, μετά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4427/2016, του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, κατόπιν αξιολόγησης από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των δημοσιευμένων στατιστικών στοιχείων του Eurocontrol για τις σχετικές επιδόσεις της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός των πρώτων 10 ημερών του Δεκεμβρίου κάθε έτους, και σε κάθε περίπτωση έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

Η ως άνω απόφαση εκθέτει τα σχετικά δεδομένα από τα οποία προκύπτει η εκπλήρωση ή μη των σχετικών στόχων και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

 

γ) Επιπλέον των ανωτέρω ποσών, ποσό που αντιστοιχεί σε 0.5 € ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής διατίθενται αποκλειστικά στους υπαλλήλους του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Το ποσό αυτό καταβάλλεται μηνιαία στους υπηρετούντες του κλάδου υπαλλήλους σε ίσα μερίσματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 40 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019), με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 31 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019), με τις παραγράφους παράγραφο 3 και 4 του άρθρου 70 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 

2. Το ποσοστό που καταβάλλεται σε καθεμία από τις κατηγορίες προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων των κλάδων. Ειδικότερα στην υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 (κλάδος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ2), το ποσοστό που καταβάλλεται στο σύνολο των υπηρετούντων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, προκύπτει από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων έτους 2018 προς το σύνολο των οργανικών θέσεων έτους 2018 του κλάδου, αναδρομικά από 01-05-2019 και έως την πλήρη εφαρμογή των Κεφαλαίων Α' και Β' του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

3. Η διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και κάθε σχετική λεπτομέρεια χρήσης των μονάδων του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 4. Τα ποσά της παραγράφου 1 καταβάλλονται δύο φορές το χρόνο από το ποσό που επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο από την εταιρεία ΑEΟLΟS SA. Στην περίπτωση που το ποσό της επιστροφής εξαμήνου από την εταιρεία AEΟLΟS SA στο Ελληνικό Δημόσιο υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στα δέκα ευρώ, διαμορφώνεται ανάλογα, για το συγκεκριμένο εξάμηνο, και το ποσό, ως τέλος διαδρομής ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής, που μεταφέρεται στο λογαριασμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Στην περίπτωση που το ποσό της επιστροφής εξαμήνου από την εταιρεία AEΟLΟS SA στο Ελληνικό Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στα δέκα ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής, τότε το επιπλέον ποσό του συγκεκριμένου εξαμήνου μεταφέρεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

5. Τυχόν υπόλοιπα της μηνιαίας ως άνω διαχείρισης των ποσών επιστρέφουν στο λογαριασμό τελών διαδρομής ως Δημόσια Έσοδα.

 

6. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-01-2006.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 73 του νόμου 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.