Νόμος 4599/19 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Τροποποίηση των άρθρων 71 και 76 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016) και του άρθρου 43 του προεδρικού διατάγματος 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2018)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 71 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016), όπως ισχύει μετά την αναρίθμησή της από παράγραφο 4 σε παράγραφος 3 με το άρθρο 115 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017) και την αντικατάστασή της με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018), η φράση:

 

{από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 66 του παρόντος}

 

αντικαθίσταται από τη φράση:

 

{από την έκδοση της υπουργικής απόφασης της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του παρόντος.}

 

2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 71 του νόμου 4427/2016, όπως αυτή αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του νόμου 4530/2018, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας δύνανται να μετατάσσονται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν σε φορείς της παραγράφου 1, του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, και χωρίς τη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει για τους υπαλλήλους που θα υποβάλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Οι μετατάξεις διενεργούνται σε κλάδο/κατηγορία, σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων, σε κενές οργανικές θέσεις ή σε προσωποπαγείς που συστήνονται με την απόφαση μετάταξης και καταργούνται με τον οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησης αυτών. Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

3. Στην υποπερίπτωση δ)δ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του νόμου 4427/2016, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 117 του νόμου 4472/2017, η φράση:

 

{Με την πάροδο 6 μηνών από την εφαρμογή της ως άνω υπουργικής απόφασης και πάντως όχι αργότερα από τις 30-09-2018}

 

αντικαθίσταται από τη φράση:

 
{Από την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης και για χρονικό διάστημα 6 μηνών.}

 

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 43 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2018) η φράση:

 

{της παραγράφου δ' του άρθρου 34 και της παραγράφου γ)γ' του άρθρου 34Α του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999), όπως ισχύει}

 

αντικαθίσταται από τη φράση:

 

{της παραγράφου 10 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999) όπως ισχύει.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.