Νόμος 2912/01 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών καθορίζεται το μισθολόγιο των χειριστών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, των ιπταμένων μηχανικών που έχουν πιστοποιητικό Επιθεωρητή, καθώς και των ιατρών. Οι αποδοχές του ιατρικού προσωπικού δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις πάσης φύσεως αποδοχές του ιατρού Επιμελητή Α', του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που ασκεί καθήκοντα επιθεωρητή παραλλήλως με την άσκηση των κυρίων καθηκόντων του.

 

2. Στο υπόλοιπο προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή, καταβάλλεται μηνιαίως αποζημίωση ίση με τη διαφορά της αποζημίωσης που ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999) και αυτής που ήδη καταβάλλεται κατά περίπτωση με βάση τις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999. Η αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαιούχους τον αμέσως επόμενο μήνα από τότε που αποκτούν το πιστοποιητικό Επιθεωρητή και καλύπτεται από τα ποσά που διατίθενται για τους σκοπούς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 40 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α/2001).

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Για τον εκσυγχρονισμό, ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας και της μείωσης των καθυστερήσεων, λόγω της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, συνιστάται στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικός λογαριασμός σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στον ειδικό λογαριασμό αποδίδονται μηνιαία από τα αποδιδόμενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια των πτήσεων (EUROCONTROL) ποσά ως τέλη διαδρομής και τέλη τερματικής περιοχής εννέα (9) ΕΥΡΩ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής. Δύο (2) από τα παραπάνω ΕΥΡΩ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την κάλυψη του πτυχίου ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας έναντι οριστικής απώλειας ειδικότητας για λόγους υγείας, θανάτου κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων και τα υπόλοιπα επτά (7) ΕΥΡΩ για τους σκοπούς της επόμενης παραγράφου.}

 

4. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην κατηγορία αυτή μεταπίπτει μηνιαία και το προσωπικό των περιπτώσεων α' και γ' που δεν πληροί μηνιαία τις προϋποθέσεις του κλάδου του για πραγματική άσκηση εργασίας, ως άνω περιγράφεται, της σχετικής δαπάνης καλυπτόμενης από τα αδιάθετα ποσά των περιπτώσεων α' και γ', αντιστοίχως, καθώς και το προσωπικό ΕΣΙΔ, πλην των χειριστών αεροσκαφών, του αριθμού των κατειλημμένων και του συνόλου των οργανικών θέσεων, καθώς και του αντίστοιχου κλάσματος αναλόγως τροποποιουμένου.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν κατά λάθος καταβληθεί στο προσωπικό των περιπτώσεων α', β', γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου ποσό αποζημίωσης μικρότερο από το οφειλόμενο, το ελλείπον καταβάλλεται στο δικαιούχο από τα αδιάθετα ποσά της παρούσας παραγράφου. Αν, αντιθέτως, καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το οφειλόμενο, για το επιπλέον εκδίδεται πράξη καταλογισμού και το εισπραττόμενο ποσό αποδίδεται στο λογαριασμό που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής.}

 

6. Στο άρθρο 34 του νόμου 2682/1999 προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:

 

{8. Τα ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους σε διάφορες κατηγορίες προσωπικού υπόκεινται σε κρατήσεις, όπως αυτές καθορίζονται εκάστοτε για τις έκτακτες αποδοχές.}

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών, μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ύψος του ποσού για την ασφάλιση του πτυχίου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, έναντι οριστικής απώλειας ειδικότητας για λόγους υγείας, θανάτου κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων, όπου τούτο προβλέπεται για λόγους ασφάλειας των πτήσεων, με αποτέλεσμα ο κάτοχος αυτής ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας να περιέρχεται σε αδυναμία άσκησης καθηκόντων. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ασφαλιστέο ποσό των χειριστών αεροσκαφών και ελικοπτέρων και των επιθεωρητών που έχουν πιστοποιητικό ασφάλειας πτήσεων, έναντι ατυχήματος που συμβαίνει κατά την εν πτήσει άσκηση των καθηκόντων τους καθώς και του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και των διερευνητών κατά την εν πτήσει άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Το ποσό της ασφάλισης καταβάλλεται στον ίδιο τον ασφαλιζόμενο αν, λόγω του ατυχήματος, καταστεί ανίκανος για την περαιτέρω άσκηση των καθηκόντων του ή στην οικογένειά του, αν επήλθε θάνατος του ασφαλισμένου. Το ποσό των παραπάνω ασφαλίσεων καλύπτεται, για μεν την πρώτη περίπτωση από το ποσοστό του ειδικού Λογαριασμού που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του νόμου 2682/1999 και για τη δεύτερη από τα ποσά που διατίθενται για τους σκοπούς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 40 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.