Νόμος 4530/18 - Άρθρο 90

Άρθρο 90


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον προσδιορισμό των αρμόδιων οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή τη σύσταση νέων για την ανάληψη λοιπών τεχνικών, πλην της συντήρησης αεροσκαφών, αρμοδιοτήτων, καθώς και εκπαιδευτικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που είναι συναφείς με το αντικείμενο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και δύναται να προσφέρονται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τρίτους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς ή μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

2. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 71 του νόμου 4427/2016, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και δικηγόροι με πάγια έμμισθη εντολή, που υπηρετεί σε Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Ανώνυμες Εταιρείες του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005, όπως ισχύει, δύναται να μετατάσσονται/ μεταφέρονται στις υπηρεσίες του παρόντος νόμου σε κενή οργανική θέση ή με μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υφίσταται κενή οργανική.

 

Η μετάταξη/μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς τη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων ή των αρμόδιων οργάνων, χωρίς ηλικιακό περιορισμό καθώς και χωρίς την έγκριση της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011, όπως ισχύει.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 71 του νόμου 4427/2016 καταργείται.

 

γ. H παράγραφος 3 του άρθρου 71 του νόμου 4427/2016 αναριθμείται σε παράγραφο 2.

 

δ. H παράγραφος 4 του άρθρου 71 του νόμου 4427/2016 αναριθμείται σε παράγραφο 3 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν για χρονικό διάστημα 6 μηνών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 66 του παρόντος.}

 

3. H περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ4-ΤΕ4 και για τους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Χειριστές Αεροσκαφών - Επιθεωρητές της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων (Δ2) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 17% εκ των ως άνω αποδόσεων. Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων σε ίσα μερίσματα.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Για τους λοιπούς κλάδους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 25% εκ των ως άνω αποδόσεων.}

 

Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999) διαγράφεται η φράση πλην των χειριστών αεροσκαφών.

 

5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999) η φράση διατηρείται το 10% των μηνιαίων αποδόσεων αντικαθίσταται ως εξής διατηρείται το 8% των μηνιαίων αποδόσεων.

 

6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου 3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α/2011) καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.