Νόμος 4551/18 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την κάλυψη των θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού πλην ιατρών για τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας διενεργείται διαγωνισμός από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

Στο πλαίσιο της προκήρυξης του διαγωνισμού του προηγούμενου εδαφίου, η εμπειρία που προβλέπεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), εφόσον έχει αποκτηθεί από το επικουρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί ή υπηρέτησε σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μονάδες ΠΕΔΥ και Κέντρα Υγείας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 8 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), σε αντίστοιχες θέσεις σε οποιονδήποτε από τους ως άνω φορείς, μοριοδοτείται με 20 μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους 48 μήνες και με 7 μονάδες μέχρι τους 84 μήνες, για το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για τις προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου.

 

Ως προς το σύνολο των προσλήψεων που διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

Μέχρι την έκδοση του ΦΕΚ διοριστέων της προκήρυξης αυτής, στις αντίστοιχες θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού απασχολούνται, με απόφαση του συλλογικού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όσοι παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι την κοινοποίηση της υπ' αριθμόν 305/2017 πράξης του Κλιμακίου του I Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επειδή συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των θέσεων του πρώτου εδαφίου κάλυψη, αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα και ανάγονται στην προστασία της δημόσιας υγείας.

 

Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων της προκήρυξης αυτής και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-05-2019, στις αντίστοιχες θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού απασχολούνται, με απόφαση του συλλογικού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όσοι παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι την κοινοποίηση της υπ' αριθμόν 305/2017 πράξης του Κλιμακίου του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επειδή συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των θέσεων του πρώτου εδαφίου κάλυψη, αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα και ανάγονται στην προστασία της δημόσιας υγείας.

 

Η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/2004) και δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του νόμου 4571/2018 (ΦΕΚ 186/Α/2018), με το άρθρο 79 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018), με την παράγραφο 2 του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/2019), με την παράγραφο 2 του άρθρου 230 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

2. Μέχρι τον κατά το άρθρο 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) διορισμό των υπαλλήλων, που υπηρετούν στις θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων και που προσλήφθηκαν με την υπ' αριθμόν 253/2016 προκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες από τη λήξη τους, παρατείνονται οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συμβάσεις εργασίας του ως άνω προσωπικού τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.