Νόμος 3329/05 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Επικουρικό προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 23 του νόμου 2519/1997 με την παράγραφο 22 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταρτίζεται κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.}

 

2. α. Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των δημόσιων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γ. Παπαγεωργίου, του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, του ΚΕΘΕΑ, της ΕΚΑΠΥ, των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού και της καταρτίζονται, σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας της χώρας, ηλεκτρονικοί κατάλογοι λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους προσωπικού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

 

β) Οι υποψήφιοι για επικουρικό προσωπικό εγγράφονται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στους ηλεκτρονικούς καταλόγους της περίπτωσης α' μιας μόνο Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, κάθε έτος, μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου. Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του ίδιου έτους και παραμένουν σε αυτήν, επικαιροποιούμενοι, μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους. Στο ενδεχόμενο που κάποιοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι της περίπτωσης α' εξαντληθούν πρόωρα σε κάποια κατηγορία και κλάδο υποψηφίων, δύναται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των φορέων, να εγγραφούν εκ νέου υποψήφιοι για την κάλυψη συγκεκριμένων ελλείψεων, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Η διάρκεια των καταλόγων που θα προκύψουν, θα είναι μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους.

 

γ) Τα αιτήματα των φορέων για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας. Η υποβολή των αιτημάτων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας γίνεται μέσω των οικείων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας για τους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου για τα νοσοκομεία. Οι λοιποί φορείς της περίπτωσης α' υποβάλλουν απευθείας στο Υπουργείο Υγείας τα αιτήματά τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, τα οποία συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση δέσμευσης των αντίστοιχων οικονομικών πιστώσεων από τον Φορέα. Στην περίπτωση των Νοσοκομείων, απαιτείται, επιπροσθέτως, εισήγηση του Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

δ) Ειδικά για την περίπτωση των πανεπιστημιακών, στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού, τα αιτήματα για την πρόσληψη από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους του παρόντος άρθρου, επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, συνοδεύονται υποχρεωτικά και από την εισήγηση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Εθνικής Άμυνας αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του νόμου [Ν] 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Α/2019) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/2020).

 

3. Το επικουρικό προσωπικό της παραγράφου 2 προσλαμβάνεται από τους φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Είναι προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και η πρόσληψή του γίνεται με κριτήρια και μοριοδότηση που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 6, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Υγείας και απόφασης τοποθέτησης του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου τρίτου του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018).

 

4. α) Αρμόδιες για την κατάρτιση των καταλόγων της παραγράφου 2, τον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών των εγγεγραμμένων σε αυτούς και τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης είναι οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, στις οποίες υπάγονται ή στην περιφέρεια των οποίων εδρεύουν οι φορείς της παραγράφου 2 και οι οποίες μετά το πέρας του ελέγχου, προχωρούν στην πρόσληψη του προσωπικού, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.

 

β) Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δύναται να προβαίνει σε κατ' ένσταση έλεγχο νομιμότητας των πινάκων κατάταξης της παραγράφου 3. Η ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός 15 ημερών από την έκδοσή της. Ο διενεργούμενος κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια έλεγχος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού δεν αναστέλλει την απασχόληση του προσωπικού που έχει προσληφθεί μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.

 

γ) Οι αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, σύμφωνα με την περίπτωση β' εκτελούνται άμεσα από τους οικείους φορείς. Εφόσον η συμμόρφωση στις ανωτέρω αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού συνεπάγεται την απόλυση προσωπικού που έχει προσληφθεί κατά τους όρους των προηγούμενων παραγράφων, οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Η σύμβαση του προσωπικού, που προσλαμβάνεται συνεπεία της εν λόγω απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, έχει τη διάρκεια που έχει ορισθεί στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου τρίτου του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018).

 

5. α) Η διάρκεια του χρόνου απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού της παραγράφου 2 καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Υγείας της παραγράφου 3 και αναφέρεται ρητά σε κάθε απόφαση τοποθέτησης του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και σε κάθε σύμβαση εργασίας που συνάπτεται. Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστημα της απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1 έτους και μεγαλύτερο των 2 ετών.

 

β) Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων. Η δαπάνη για την αμοιβή του βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα, στον οποίο εργάζονται. Η δαπάνη για την αμοιβή του προσωπικού του παρόντος άρθρου δύναται να καλύπτεται και από ενωσιακούς πόρους και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου η διάρκεια της σύμβασης δύναται να ανανεώνεται, πέραν της διετίας και μέχρι τη λήξη των ως άνω προγραμμάτων. Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτές για τις άδειες των εργαζομένων και για τα επιδόματα που αυτοί δικαιούνται, ισχύουν και εφαρμόζονται και για το επικουρικό προσωπικό.

 

γ) Ο χρόνος απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού στους φορείς της παραγράφου 2 υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν για την κατάληψη μόνιμης θέσης αντίστοιχου κλάδου στο δημόσιο τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018), με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 4613/2019 (ΦΕΚ 78/Α/2019).

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο χρόνος και η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την πρόσληψη του προσωπικού αυτού. Ταυτόχρονα με την κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα, κατά κατηγορία και κλάδο, καθώς και τα κριτήρια και ο τρόπος μοριοδότησης και κατάταξής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου τρίτου του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018).

 

7. Το Επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν όταν θέτουν υποψηφιότητα για την κατάληψη μόνιμης θέσης σε αντίστοιχο κλάδο στο Δημόσιο Τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου τρίτου του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018).

 

8. Το απασχολούμενο Επικουρικό προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων. Η δαπάνη για την αμοιβή του βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα το απασχολήσει, με εξαίρεση την περίπτωση των απασχολούμενων στα Κέντρα Υγείας, που η αμοιβή τους βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου με το οποίο το Κέντρο Υγείας είναι λειτουργικά συνδεδεμένο.

 

Για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων με Επικουρικό προσωπικό, η αμοιβή του οποίου καλύπτεται από πόρους των ιδρυμάτων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ιδίως επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες, ίδιοι πόροι και έσοδα. Για τις προσλήψεις αυτές δεν ισχύει ο περιορισμός της επόμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), με την παράγραφο 6 του άρθρου τρίτου του νόμου 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/2018).

 

9. Το ποσόν το οποίο διατίθεται ετησίως για την αμοιβή του επικουρικού προσωπικού όλων των κλάδων δεν δύναται να υπερβαίνει το 3% του ποσού της μισθοδοσίας του συνόλου του μόνιμου, πλην ιατρικού, προσωπικού του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά το προηγούμενο έτος.

 

Για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των ακόλουθων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:

 

α) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

β) Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών,

γ) Εθνικό Ίδρυμα Κωφών,

δ) Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης,

 

επιτρέπεται η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.

 

Στην οικεία διεύθυνση προσωπικού ή αν αυτή δεν υπάρχει, του διοικητικού τομέα των ανωτέρω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο, για τους κλάδους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και επιπλέον του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των καταλόγων είναι τριμελής Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού ή αν αυτή δεν υπάρχει του Διοικητικού Τομέα του οικείου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Το χρονικό διάστημα απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι μηνών και μεγαλύτερο του ενός έτους και ορίζεται στην σύμβαση που συνάπτει με τον φορέα στον οποίο θα απασχοληθεί. Η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τις προσλήψεις του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτείται εγκριτική απόφαση της τριμελούς επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου [Π] 55/1998 (ΦΕΚ 252/Α/1998). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 56 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), με την παράγραφο 9 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

10. Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης και του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, καθώς και των παραρτημάτων τους, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, επιτρέπεται η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βρεφονηπιοκόμων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μουσικής, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με το άρθρο 151 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.