Νόμος 2837/00 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις θεμάτων Φυσικών Πόρων και Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Ο χώρος στον οποίο εντοπίζεται κοίτασμα μεταλλευτικών, βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων θεωρείται εκ του νόμου χωροθετημένο μεταλλείο ή λατομείο αντίστοιχα.

 

β. Για την έρευνα και εκμετάλλευση όλων των παραπάνω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 2115/1993.

 

γ. Πριν από την έναρξη εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης μεταλλείου απαιτείται να εφοδιασθεί ο έχων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33, 59, 74, 76, 143, 144, 146 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 περί Μεταλλευτικού Κώδικα μεταλλευτικό δικαίωμα, με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους αίτηση, που συνοδεύεται από μελέτη, που συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 183037/5115/1980 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 820/Β/1980) και το ερωτηματολόγιο του πίνακα 3 του άρθρου 16 της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 687/Β/1990).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

2. Με την υποβολή των σχετικών, αιτήσεων, που θα συνοδεύονται από τα στοιχεία δ', ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 και α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 100 της με αριθμό ΙΙ-5/Φ/17402/1984 αποφάσεως του Υπουργείου Ενεργείας και Φυσικών Πόρων (ΦΕΚ 931/Β/1984) χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης προσωρινές άδειες λειτουργίας, τετραετούς διάρκειας, των μεταλλουργικών και λοιπών εγκαταστάσεων της ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στην περιοχή Λάρυμνας του δήμου Οπουντίων του νομού Φθιώτιδας.

 

3. Στις δύο δημόσιες δασικές εκτάσεις που βρίσκονται στη θέση ΚΙΑΦΑ ΠΡΑΡΙ του Δήμου Κερατέας Νομού Αττικής, εμβαδού η πρώτη από αυτές (Α) 99.303 στρεμμάτων και η δεύτερη (Β) από αυτές 59 στρεμμάτων και οι οποίες παραχωρήθηκαν αντίστοιχα με την [Α] 81802/6787/1998 απόφαση Υφυπουργού Γεωργίας και με την 657/1990 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), επιτρέπεται η εγκατάσταση Ανεμογεννητριών (5 ανεμογεννητριών και 3 ανεμογεννητριών αντίστοιχα, ανεξαρτήτου ισχύος), όπως επίσης και η εγκατάσταση των απαραίτητων συνοδευτικών υποδομών (όπως οικίσκος ελέγχου, υποσταθμός, οδοί, κ.λ.π.) για ερευνητικούς, πιλοτικούς, εκπαιδευτικούς και επιδεικτικούς σκοπούς, καθώς και για σκοπούς πιστοποίησης, με τους ακόλουθους όρους δόμησης:

 

α) Για την έκταση Α: Συνολικό εμβαδόν έως 100 m2 μεγίστου ύψους 3 m + 1,5 m ύψους στέγης και

β) Για την έκταση Β: Συνολικό εμβαδόν έως 90 m2 μεγίστου ύψους 3 m + 1,5 m ύψους στέγης.

 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νόμου 1929/1991 όπως τελικά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του νόμου 2289/1995 για την εγκατάσταση και διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ ΑΕ, καθώς και η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ιδίου νόμου 2289/1995, εφαρμόζονται και για την εγκατάσταση και λειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης - Σκοπίων από τη δημοσίου συμφέροντος θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΠΕΤ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣEΩΝ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.