Νόμος 1428/84 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 162 του νόμου [Ν] 210/1973 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 162: Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

 

1. Οι εργασίες για τον εντοπισμό ή εκμετάλλευση ή αξιοποίηση ή επεξεργασία των ορυκτών υλών σε κάθε μεταλλευτικό ή λατομικό χώρο, διέπονται, από άποψη ορθολογικής δραστηριότητας, ασφάλειας και προστασίας, από τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

 

2. Ειδικότερα στον Κανονισμό αυτόν καθορίζονται τα κριτήρια για την ορθολογική έρευνα, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και επεξεργασία των ορυκτών υλών, οι υποχρεώσεις εκμεταλλευτών, εργοδοτών, μελετητών, επιβλεπόντων και εργαζομένων, τα πλαίσια για τη μελέτη, οργάνωση, λειτουργία και επίβλεψη των αντίστοιχων έργων, τα προσόντα και η διαδικασία για την απόκτηση και ανάκληση αδειών για τις μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες που απαιτούν ειδίκευση, οι όροι και τα επιβαλλόμενα μέτρα για την ασφάλεια της ζωής και της υγείας των εργαζομένων και των κάθε είδους μεταλλευτικών ή λατομικών έργων και εγκαταστάσεων, για την προστασία της επιφάνειας και του περιβάλλοντος χώρου, για την εξασφάλιση των περίοικων, διερχόμενων, κτισμάτων, οικισμών, αρχαιολογικών, τουριστικών, φυσικού κάλλους κ.λ.π. χώρων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δικτύων νερού και τηλεπικοινωνιών και λοιπών έργων δημόσιας ωφέλειας, καθώς και τα για τον έλεγχο της εφαρμογής του απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά. Επίσης στον παραπάνω Κανονισμό μπορεί να προβλέπεται υποχρέωση κατάρτισης, σε κάθε έργο, ειδικών κανονισμών με πρόσθετα μέτρα ασφάλειας - προστασίας, που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.

 

3. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1588/1985 (ΦΕΚ 177/Α/1985), πλην των άρθρων 2 και 3 και των κατ' εφαρμογήν τούτου εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων, δεν έχουν εφαρμογή στις εργασίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

4. Ο εν λόγω Κανονισμός εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Από την ισχύ του νέου [Π] Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών παύει να ισχύει η διάταξη του άρθρου 47 του νόμου 669/1977.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.