Νόμος 2702/99

Ν2702/1999: Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2702/1999: Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 70/Α/1999), 07-04-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 2: Τροποποιήσεις του άρθρου 46Α του νόμου 1892/1990 και του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2302/1995

Άρθρο 3: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 272/1976 - Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Άρθρο 4: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σχετικών με τις Μικρές - Μεσαίες Επιχειρήσεις, στις Περιφέρειες Εκχώρηση απαιτήσεων Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας στο Δημόσιο

Άρθρο 5: Μεταφορά και ένταξη προσωπικού Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας

Άρθρο 6: Παράταση προθεσμίας καθορισμού λατομικών περιοχών

Άρθρο 7: Παράταση ισχύος αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρου και βιομηχανικών ορυκτών

Άρθρο 8: Τροποποίηση του νόμου 1428/1984

Άρθρο 9: Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού υπό τάση

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις οφειλών δήμων, κοινοτήτων και επιχειρήσεών τους προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Άρθρο 11: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 12: Τροποποίηση του άρθρου πέμπτου του νόμου [Ν] 1956/1991

Άρθρο 13: Τροποποίηση του άρθρου 57 του νόμου 2218/1994

Άρθρο 14: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 15: Μισθολογική πολιτική έτους 1999

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 05-04-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.