Νόμος 669/77 - Άρθρο 37

Άρθρο 37


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαλλάσσονται των δασμών, λοιπών φόρων επί του κύκλου εργασιών, εισφορών, δικαιωμάτων και τελών εν γένει των εισπραττομένων κατά την εισαγωγή εκ της αλλοδαπής, εξαιρέσει των ανταποδοτικών, τα μηχανήματα, εξαρτήματα, εργαλεία και λοιπά όργανα, ως και τα ανταλλακτικά αυτών, μη παραγόμενα υπό της εγχωρίου βιομηχανίας, τα αναγκαιούντα δια την λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση των καθ' άπασαν την Χώραν λατομείων οιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών.

 

2. Περί της συνδρομής των προϋποθέσεων των κατά την παράγραφο 1 παρεχομένων δασμολογικών απαλλαγών εκδίδεται απόφασις του οικείου Νομάρχου εις την περιφέρεια του οποίου κείται το λατομείον, ήτις διαβιβάζεται εις την αρμόδια Τελωνειακή Αρχήν. Τυχόν αμφισβητήσεις της Τελωνειακής Αρχής ως προς την υπαγωγή των στην απόφαση του οικείου Νομάρχου αναγραφομένων ειδών εις τις διατάξεις της παραγράφου 1 επιλύονται υπό του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταλλείων του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας, εφ' όσον αυτές ανάγονται εις θέματα Τεχνικής φύσεως, όλες δε οι λοιπές αμφισβητήσεις επιλύονται κατά τις ισχύουσες εν προκειμένω διατάξεις.

 

3. Πάσα διάθεσις των κατά την προηγούμενη παράγραφο εισαχθέντων ειδών, δι' έτερον ή τον δι' ον προορίζονται σκοπόν απαγορεύεται, εάν δεν καταβληθούν προηγουμένως οι κατά τις κείμενες διατάξεις προβλεπόμενοι δασμοί, λοιποί φόροι, εισφορές, δικαιώματα και τέλη εν γένει.

 

4. Η κατά παράβασιν της προηγουμένης παραγράφου διάθεσις των ειδών συνεπάγεται την επιβολή των υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένων κυρώσεων, μη αποκλειόμενης και της περιπτώσεως διώξεως επί λαθρεμπορία.

 

5. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η διάθεσις των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος εισαχθέντων εκ της αλλοδαπής ειδών εις έτερον λατομείον προς χρησιμοποίηση δια τον αυτόν, δι' ον εισήχθησαν σκοπόν, κατόπιν αδείας αυτού που εξέδωσε την περί απαλλαγής απόφαση, Νομάρχου.

 

6. Η διαπίστωσις της εγκαταστάσεως και χρησιμοποιήσεως ή διαθέσεως των εκ της αλλοδαπής εισαχθέντων μηχανημάτων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών κ.λ.π., δι' ον σκοπόν προορίζονται ταύτα, ενεργείται υπό του Νομάρχου εις την περιφέρεια του οποίου κείται το λατομείον.

 

7. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας και Ενεργείας καθορίζονται οι όροι, οι διατυπώσεις και πάσα ετέρα λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.