Νόμος 2837/00 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Μισθώσεις λατομείων αδρανών υλικών και λοιπές ρυθμίσεις λατομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οι εκμεταλλευτές των λατομείων τα οποία λειτουργούσαν ή λειτουργούν βάσει των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 20 του νόμου 2115/1993 δικαιούνται να μισθώσουν, μετά από δημοπρασία, η οποία θα διενεργηθεί μία μόνο φορά για κάθε λατομική περιοχή και στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι εκμεταλλευτές λατομείων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 20 του νόμου 2115/1993, ένα και μοναδικό λατομικό χώρο ο καθένας εντός των λατομικών περιοχών του νομού τους.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του νόμου 2115/1993 και των εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ10/Φ68/30842/1993 (ΦΕΚ 917/Β/1993) και υπ' αριθμόν 19690/1995 (ΦΕΚ 402/Β/1995), που ρυθμίζουν τους όρους και τη διαδικασία της εκμίσθωσης και εκμετάλλευσης των λατομείων αυτών.

 

β. Οι εκμεταλλευτές της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν να αποκαταστήσουν τους υφιστάμενους λατομικούς χώρους όπου λειτουργούσαν ή λειτουργούν βάσει των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 20 του νόμου 2115/1993, σύμφωνα με ειδική μελέτη αποκατάστασης, οι προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα της οποίας θα καθορισθούν με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας.

 

2. α. Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του νόμου 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του νόμου 2115/1993 αντίστοιχα, εφαρμόζονται και για τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 2115/1993 λατομεία που έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν σε λατομικές περιοχές μετά την ισχύ του νόμου 2115/1993.

 

β. Σε περίπτωση που λατομεία της προηγούμενης παραγράφου 2)α αποτελούν τμήμα ενιαίου λατομικού χώρου που χωροθετήθηκε, η εκμίσθωση του υπόλοιπου τμήματος του ίδιου χώρου που χωροθετήθηκε στους εκμεταλλευτές των λατομείων αυτών γίνεται ως εξής:

 

β)α) Με απευθείας σύμβαση προκειμένου για δημόσιες εκτάσεις, οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης των οποίων θα ρυθμισθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που θα εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του νόμου 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του νόμου 2115/1993.

 

β)β) Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2115/1993, προκειμένου για δημοτικές ή κοινοτικές εκτάσεις, οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης των οποίων θα ρυθμισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, που θα εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 23 του νόμου 1428/1984.

 

γ. Με τις ίδιες διαδικασίες εκμισθώνονται και τυχόν υπάρχουσες νησίδες δημόσιων εκτάσεων εντός ενιαίων λατομικών χώρων που χωροθετήθηκαν, οι οποίοι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους αποτελούνται από δημοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις ή εκτάσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

δ. Η διάρκεια της μίσθωσης των λατομείων των παραγράφων β και γ, δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή του υφιστάμενου λατομείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.