Νόμος 4495/17 - Άρθρο 148

Άρθρο 148: Τροποποίηση διατάξεων πολεοδομικής νομοθεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3)α του άρθρου 6 του από 08-07-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ/1993), έως και τις 31-12-2019 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην παράγραφο 4)γ του άρθρου 6 του νόμου 4030/2011.}

 

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 9 του άρθρου 33 του νόμου 4067/2012 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Εκκρεμείς πράξεις αναλογισμού που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και του νόμου 5269/1931 (ΦΕΚ 274/Α/1931) για τις απαλλοτριώσεις του προηγούμενου εδαφίου ανακαλούνται αυτοδίκαια.}

 

3. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. α. Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και του οικείου δημοτικού συμβουλίου, δύναται να μειώνεται η απόσταση των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων που ορίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 1128/1980 (ΦΕΚ 284/Α/1980) έως 50 m από εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή όριο οικισμού ή νομίμως υφιστάμενη μεμονωμένη κατοικία, εφόσον από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκύπτει ότι η μείωση αυτή δεν έχει επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Στην περίπτωση που η απόσταση μεταξύ του κοιμητηρίου και του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού μειώνεται κάτω των 150 m, προϋπόθεση για την ίδρυση ή επέκταση του κοιμητηρίου είναι να υπάρχουν μεταξύ αυτού και του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού αδόμητοι ή κοινόχρηστοι χώροι ή χώροι πρασίνου και επιπλέον να μην προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του υπογείου υδροφόρου στρώματος, αποδεικνυόμενου από υδρογεωτεχνική μελέτη, που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.

 

Οι αποστάσεις των κοιμητηρίων από τα φρέατα ή τις πηγές πόσιμου ύδατος, όπως ορίζονται στην ως άνω παράγραφο 1 του προεδρικού διατάγματος 1128/1980, εφαρμόζονται εφόσον αποδεικνύεται από υδρογεωτεχνική μελέτη που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ότι δεν δημιουργούνται κίνδυνοι ρύπανσης ή μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα που τροφοδοτεί τα εν λόγω φρέατα ή πηγές.

 

β. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για τις αποστάσεις έγκρισης νέου ή επέκτασης υφισταμένου σχεδίου πόλεως και ανόρυξης φρέατος πόσιμου ύδατος από υφιστάμενα κοιμητήρια. Στην περίπτωση έγκρισης νέου ή επέκτασης υφισταμένου σχεδίου πόλεως, η ελάχιστη απόσταση των 50 m δύναται να μειωθεί περαιτέρω έως 20 m με τις ίδιες ως άνω οριζόμενες προϋποθέσεις.

 

Προκειμένου για έγκριση πολεοδομικών σχεδίων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), καθώς και των βιομηχανικών - βιοτεχνικών πάρκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), απαγορεύεται η απόσταση των σχεδίων αυτών από υφιστάμενα κοιμητήρια να είναι μικρότερη των 50 m.}

 

4. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{γ. Κοιμητήρια εντός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα, η δε επέκτασή τους είναι δυνατή μόνον προς το πλησιέστερο τμήμα του ορίου του οικισμού, τηρουμένης απόστασης τουλάχιστον 50 m από νομίμως υφιστάμενη κατοικία.}

 

5. Η προθεσμία του άρθρου 39 της παραγράφου 3 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), όπως παρατάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), παρατείνεται από τη λήξη της και για 3 έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

6. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, οι οποίες διατηρούνται, καθώς και σε χρήσεις οι οποίες λειτουργούν με οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 2831/2000, επιτρέπεται έως τις 31-12-2018 ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έγκρισης της παρέκκλισης, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. Η επέκταση σε όμορο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη, επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το όμορο ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του νόμου 4258/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η ισχύς των αδειών επισκευής κτισμάτων σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσεων κατ' εξουσιοδότηση του νόμου 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α/1981), ως ισχύει, και οι οποίες δεν είχαν λήξει την 01-03-2011 παρατείνεται έως τις 31-12-2018.}

 

8. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 83 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2001), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα πρόστιμα καταλογίζονται και εισπράττονται από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.