Νόμος 4258/14 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Διατάξεις έκδοσης εγκρίσεων και αδειών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 47Α του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 49/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως του νόμου 4067/2012 έχει υποβληθεί φάκελος για την έκδοση διοικητικής πράξης άδειας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 ως τροποποιήθηκε, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η προθεσμία έκδοσης παρατείνεται έως 31-12-2016.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 10 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του νόμου 4030/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) έχει υποβληθεί φάκελος για την έκδοση διοικητικής πράξης άδειας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών η προθεσμία έκδοσής της παρατείνεται έως 31-12-2016.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 10 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών οι οποίες λήγουν εντός του 2014, 2015 και έως την 29-02-2016 παρατείνεται κατά τρία έτη.

 

4. Η ισχύς των αδειών επισκευής κτισμάτων σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσεων κατ' εξουσιοδότηση του νόμου 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α/1981) και οι οποίες δεν είχαν λήξει την 01-03-2011, παρατείνεται έως τις 31-12-2019.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 148 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017), με το άρθρο 11 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

5. Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν μετά τις 06-10-2013 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος από ενεργειακούς επιθεωρητές με προσωρινή άδεια θεωρούνται έγκυρα για κάθε συνέπεια.

 

6. Οι παράγραφοι 2)α και 2)β του άρθρου 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2)α. Εγκαταστάσεις ξηραντήριων καπνών Βιρτζίνια και Θερμοκήπια για την καλλιέργεια ανθέων και κηπευτικών προϊόντων, καθώς και εγκαταστάσεις για την εκτροφή σαλιγκαριών, σύμφωνα προς τις εγκεκριμένες μελέτες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατασκευάζονται χωρίς άδεια και περιορισμό ως προς το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου, το μέγιστο ύψος και τον αριθμό των κατασκευών.

 

2)β. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου προκειμένου για την κατασκευή θερμοκηπίων από γυαλί, οι αποστάσεις τους από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 2.5 m.}

 

7. Στο άρθρο 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:

 

{6. Επιτρέπεται η εγκατάσταση εκτροφείων σαλιγκαριών και η καλλιέργεια αυτών στις καθορισμένες από ειδικές διατάξεις ή ζώνες οικιστικού ελέγχου ή Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια περιοχές ως Γεωργικές ή Αγροτικές Γαίες ή περιοχές αποκλειστικά γεωργικής καλλιέργειας, καθώς και σε όλες τις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η χρήση και η κατασκευή θερμοκηπίων.}

 

8. Το εδάφιο Δ. Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Προϊστάμενος του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 19/Α/1988) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Δ. Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Προϊστάμενος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων.}

 

9. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα άρθρα 39 και 47 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) το σύνολο των ποσών του ενιαίου ειδικού προστίμου, που εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ως άνω νόμου για αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις επί ακινήτων, στους Δήμους Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό αριθμό υπό τον τίτλο Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και διατίθεται για την αντιστάθμιση των δυσμενών συνεπειών κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β' του ιδίου νόμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

10. Σε εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίων οικισμού που ρυθμίζονται από ειδικότερες διατάξεις κοινής υπουργικής απόφασης ή προεδρικού διατάγματος κατ' εξουσιοδότηση του νόμου 1650/1986 ή του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος ή του νόμου 4067/2012, ως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση εκτός ζωνών απολύτου προστασίας, εφόσον δεν απαγορεύεται η δόμηση και η χρήση εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων, επιτρέπεται η συντήρηση, η βελτίωση, ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων ή η δημιουργία νέων κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων δόμησης που ισχύουν, (όπως ανώτερο ύψος, διάσπαση όγκου), καθώς και η ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του νόμου 4014/2011, εφόσον δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα (ως προς τις οικολογικές της λειτουργίες) της προστατευόμενης περιοχής σε σχέση με τους στόχους διατήρησης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

Α) Εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την παρέκκλιση, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

 

Β) Ειδικά, η έγκριση και η άδεια δόμησης και επέκτασης υφισταμένων εγκαταστάσεων εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω άδειας, εφόσον εξακολουθεί να είναι σε ισχύ και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης κατά τις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.