Νόμος 4109/13 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α Η θέση του μετακλητού υπαλλήλου προϊσταμένου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα καλύπτεται είτε με πρόσληψη που γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είτε με απόσπαση υπαλλήλου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό.

 

β. Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα καλύπτονται με απόσπαση υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

 

γ. Οι θέσεις των ειδικών συμβούλων και των ειδικών συνεργατών του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 55 του προεδρικού διατάγματος 63/2005, όπως ισχύει. Η κατοχή των θέσεων αυτών δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος.

 

2. Οι θέσεις των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, πλην αυτής του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα, καλύπτονται είτε με μετάταξη είτε με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είτε με απόσπαση συμβασιούχων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

 

Η μετάταξη ή απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Η απόσπαση γίνεται χωρίς χρονικό περιορισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013), με το άρθρο 56 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

3. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων σε θέσεις προϊσταμένων λογίζεται ότι έχει διανυθεί στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται για κάθε συνέπεια και καλύπτει και τον τυχόν προβλεπόμενο, από τις διατάξεις που διέπουν την Υπηρεσία τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου, ως προϋπόθεση για προαγωγή σε επόμενο βαθμό ή για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, οπότε λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου στο επίπεδο της οργανικής μονάδας για την οποία γίνεται η επιλογή.

 

4. Οι αποδοχές των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του προεδρικού διατάγματος 63/2005. Στην περίπτωση που κατέχει τη θέση υπάλληλος αποσπασμένος από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, από τον οποίο δεν είναι εφικτή η μεταφορά πιστώσεων, ο υπάλληλος λαμβάνει από το φορέα προέλευσής του τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα της οργανικής του θέσης, πλην εκείνων που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων του στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους, οπότε καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού. Σε περίπτωση που οι καταβαλλόμενες, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, αποδοχές υπολείπονται των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η διαφορά καταβάλλεται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.

 

Οι αποδοχές του μετακλητού υπαλλήλου προϊσταμένου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του προεδρικού διατάγματος 63/2005.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 

5. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταμένων εφαρμόζονται: α) γι' αυτούς που κατέχουν τη θέση με μετάταξη οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, β) γι' αυτούς που κατέχουν τη θέση με απόσπαση, οι διατάξεις στις οποίες υπάγονται, ανάλογα με τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση, πλην των θεμάτων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

6. Οι προϊστάμενοι αξιολογούνται κατ' έτος από τον Γενικό Γραμματέα βάσει δελτίου αξιολόγησης του οποίου ο τύπος και το περιεχόμενο καθορίζεται με απόφαση του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

7. Με τεκμηριωμένη εισήγηση του Γενικού Γραμματέα και ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ο προϊστάμενος μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του για μη επαρκή ανταπόκριση σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή, αν υπηρετεί με απόσπαση, αυτή αίρεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού και επιστρέφει στην Υπηρεσία του. Αν ανήκει οργανικά στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού επαναφέρεται στην υπηρεσία από την οποία είχε μεταταγεί σε θέση του κλάδου του και στο βαθμό που κατείχε κατά τη μετάταξη του. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού λογίζεται ότι διανύθηκε στην υπηρεσία του για κάθε συνέπεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

8. Οι θέσεις του λοιπού προσωπικού καλύπτονται είτε με μετάταξη είτε με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης. Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι αποσπασμένοι στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού δύνανται με αίτησή τους να μεταταγούν. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για το προσωπικό της παρούσας παραγράφου. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.

 

Οι αποδοχές των μετατασσομένων και τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, πλην αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Οι αποδοχές των αποσπασμένων καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και ισούνται με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων της οργανικής τους θέσης, πλην εκείνων που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους.

 

Εφόσον δεν είναι εφικτή η μεταφορά πιστώσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων της οργανικής τους θέσης βαρύνει τον φορέα από τον οποίο έχουν αποσπαστεί πλην εκείνων που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους, οπότε καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 28 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013), με το άρθρο 37 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017), με την παράγραφο 3 του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

9. Για την υπερωριακή απασχόληση ή απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ή ημέρες εξαιρέσιμες ή αργίες εφαρμόζονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι απαιτούμενες πράξεις εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού που θα εργάζονται σε δωδεκάωρη βάση και κατά τα Σάββατα, Κυριακές ή εξαιρέσιμες.

 

10. Η θέση του νομικού συνεργάτη καλύπτεται με πρόσληψη δικηγόρου στο Εφετείο τουλάχιστον, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στο δημόσιο δίκαιο και άριστη γνώση μιας των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής. Οι αποδοχές του νομικού συνεργάτη καθορίζονται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 2/17132/0022/2012 (ΦΕΚ 498/Β/2012).

 

11. Για την εκτός έδρας μετακίνηση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού στο εσωτερικό ή το εξωτερικό εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού και του Γενικού Γραμματέα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αντιστοιχία, όπου απαιτείται, των θέσεων του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού με τα προβλεπόμενα στο νόμο 2685/1999.

 

12. Η κάλυψη των θέσεων του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στο παρόν άρθρο, γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, πλην των θέσεων του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα και του προϊσταμένου του Γραφείου Διοίκησης για την κάλυψη των οποίων δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 47/Α/2013).

 

13. Σε περιπτώσεις επειγουσών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού επιτρέπεται η ενίσχυση της με προσωπικό πέραν του αριθμού των οργανικών της θέσεων, που αποσπάται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με απόφαση Πρωθυπουργού.

 

14. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 8 του παρόντος άρθρου για μετατάξεις ή αποσπάσεις εφαρμόζονται και για τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.