Νόμος 4456/17 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

 

{3. Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης) Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας - Θράκης.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του νόμου 4030/2011 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

 

{3. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας - Θράκης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. εισηγείται και γνωμοδοτεί στον αρμόδιο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης Υπουργό, για θέματα που έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του ίδιου Υπουργού,

 

β. γνωμοδοτεί, σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών μελετών της περίπτωσης ε' του άρθρου 21 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 10 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής,

 

γ. αποφασίζει επί των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, στην περίπτωση ε' του άρθρου 21 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) και στις περιπτώσεις του άρθρου 10 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 28 του νόμου 4030/2011 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

 

{3. 1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας και Θράκης είναι επταμελές με διετή θητεία και συγκροτείται ως ακολούθως:

 

α. Έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλο Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο, ως πρόεδρο.

 

β. Δύο (2) Αρχιτέκτονες, Προϊστάμενους Διευθύνσεων ή Τμημάτων ή υπαλλήλους Α' βαθμού του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης ή, αν δεν υπάρχουν, άλλης δημόσιας υπηρεσίας που εδρεύει και έχει χωρική αρμοδιότητα στη Μακεδονία και Θράκη, με τους αναπληρωτές τους αρχιτέκτονες.

 

γ. Έναν (1) Αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του.

 

δ. Έναν (1) Αρχιτέκτονα καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας ή υπηρετούντα λέκτορα πανεπιστημίου με τον αναπληρωτή του.

 

ε. Δύο (2) Αρχιτέκτονες εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, αντίστοιχα με τους αναπληρωτές τους.

 

Οι εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επιλέγονται από καταλόγους που υποβάλλουν και πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου 24 του νόμου 4030/2011 και ειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής ή αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Μέλος που έχει συμπληρώσει 1 θητεία δεν μπορεί να επιλεγεί εκ νέου από οποιονδήποτε εκ των καταλόγων κατά την αμέσως επόμενη θητεία. Δεν έχει σημασία για την ισχύ της απαγόρευσης εάν ο εκπρόσωπος δεν ολοκλήρωσε για οποιονδήποτε λόγο πλήρη θητεία.

 

2. Ο ορισμός των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας και Θράκης γίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρμόδιου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης Υπουργού.

 

3. Γραμματέας του Συμβουλίου, καθώς και ο αναπληρωτής του, ορίζεται με την ως άνω απόφαση υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.