Νόμος 4452/17 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' του άρθρου 66 του νόμου 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Οι υπηρετούντες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρυμάτων μόνιμοι και με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, μπορούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ζητήσουν την ένταξή τους στην προβλεπόμενη από το άρθρο 29 του νόμου 4009/2011 κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού κατ' ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000) και στην παράγραφο 3 του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014), υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα και έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει σχετικό με τα αντικείμενα αυτά έργο στην εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος, για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού, εργαστηριακού και εφαρμοσμένου έργου του. Προϋπόθεση για την ένταξη είναι οι ανωτέρω υπάλληλοι, να έχουν εργαστεί ή να εργάζονται παρέχοντας εργαστηριακό έργο σε θεσμοθετημένα εργαστήρια, τομείς, κλινικές, μουσεία, σπουδαστήρια ή σε άλλες μονάδες εκπαίδευσης και έρευνας των τμημάτων και των σχολών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για μια τουλάχιστον τριετία. Η παροχή του έργου αυτού βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα της Σχολής ή τον Διευθυντή του Τομέα ή του εργαστηρίου ή της κλινικής αντίστοιχα και ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία προσφέρθηκε το έργο. Η ένταξη πραγματοποιείται κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4 έως 8 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 117/2002 (ΦΕΚ 99/Α/2002) διαδικασίες και μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος ή Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ζητά να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος και την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

2. Τα μέλη της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικά ιδρυμάτων, που εντάχθηκαν ή διορίστηκαν μετά τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 4235/2014, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού υπό τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

3. Όσα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων απέκτησαν πτυχίο της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μετά την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) εξομοιώνονται αυτοδικαίως με τα μέλη της ίδιας κατηγορίας (Ε.Τ.Ε.Π. - Ε.ΔΙ.Π.) των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που απέκτησαν αυτόν τον τίτλο σπουδών πριν την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, έπειτα από την υποβολή αίτησης του μέλους των ανωτέρω κατηγοριών του προσωπικού και απόφαση που λαμβάνεται με την περίπτωση γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος.

 

4. α) Η παράγραφος 7 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορούν να μεταταγούν σε θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) κατηγοριών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των Πανεπιστημίων, των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους και σύστασης της θέσης στο οικείο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα εφόσον σωρευτικά:

 

α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα ένταξης,

 

β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και

 

γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον 2 ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης Α' επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

 

Για την ανωτέρω μετάταξη απαιτείται: α) Σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία στην οποία ανήκει, καθώς και στο οικείο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, και αφορά το επόμενο της ημερομηνίας υποβολής ακαδημαϊκό ή διδακτικό έτος αντίστοιχα. β) Έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός. γ) Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, τα μέλη της οποίας έχουν συναφές προς τη θέση γνωστικό αντικείμενο και η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ανά περίπτωση που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Για την ανωτέρω απόφαση η Συνέλευση λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα που αυτό θεραπεύει, την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών. Αν υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με την απόφασή της η Συνέλευση θα προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. Προϋπόθεση για την έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός είναι η προηγούμενη της έγκρισης απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

 

Η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση των ανωτέρω κατηγοριών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο οικείο Ίδρυμα διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός προθεσμίας 30 ημερών.

 

Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσομένων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και μέχρι την έκδοση του κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του νόμου 4009/2011 προεδρικού διατάγματος εντάσσονται αυτοδικαίως σε βαθμίδες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 118/2002. Η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Μετά την ένταξη στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195//Α/2011) και όσες διατάξεις αφορούν όλα τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

Η μετάταξη μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από προηγούμενη μετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης ή του χρόνου διορισμού του.}

 

β) Η διάταξη της περίπτωσης Α' καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις μετάταξης, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση, και για τις οποίες με ευθύνη των οικείων Α.Ε.Ι. πρέπει να τηρηθεί η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία. Για τις ίδιες αιτήσεις οι εκδοθείσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις αποδέσμευσης των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων θα ληφθούν υπόψη για την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης.

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011 οι λέξεις , χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, αντικαθίστανται από τις λέξεις , με δυνατότητα επανεκλογής για 1 ακόμα θητεία,.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 88 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

6. Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τα οποία, με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, κρίθηκε ότι συνδέονται με το οικείο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα με μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καταλαμβάνουν, μετά από αίτησή τους, συνιστώμενες προς τούτο προσωποπαγείς θέσεις καθηγητών εφαρμογών.

 

Η πράξη διορισμού στις άνω θέσεις εκδίδεται εντός 1 μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης και ανατρέχει στον αναγνωρισθέντα με το διατακτικό της δικαστικής απόφασης χρόνο. Με την πράξη διορισμού καθορίζεται και το γνωστικό αντικείμενο του αιτούντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.