Νόμος 4521/18 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Αναγνώριση προϋπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του νόμου 4452/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας των παραγράφων 1 και 2 αναγνωρίζεται μισθολογικά ως προϋπηρεσία, κατόπιν αίτησης του εργαζομένου, η προηγούμενη απασχόλησή του βάσει σύμβασης έργου, σε υπηρεσίες και φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους επίσημους θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 του νόμου 4354/2015. Το έργο που έχει υλοποιήσει ο αιτούμενος την αναγνώριση, σύμφωνα με τις συμβάσεις έργου που επικαλείται, πρέπει να είναι συναφές με τα καθήκοντα που αναλαμβάνει. Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να υπερβεί τα 7 έτη. Αρμόδιο όργανο για να εξετάσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την αναγνώριση της αιτούμενης προϋπηρεσίας ορίζεται η Επιτροπή Ερευνών του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου ερευνητικού φορέα.}

 

2. H άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου των Γραμματειών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι ορίστηκαν από την Επιτροπή Ερευνών, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 679/1996 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 826/Β/1996), λογίζεται ως άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης, προκειμένου για την κάλυψη της θέσης του Προϊσταμένου της Μονάδας Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 4485/2017 και της θέσης προϊσταμένου των επιμέρους οργανικών μονάδων της Μονάδας Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου των επιμέρους μονάδων της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας λογίζεται ως άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος. Τυχόν κατάληψη θέσης Προϊσταμένου της Μονάδας Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης ή επιμέρους μονάδων αυτής δεν ισοδυναμεί καθ' οιονδήποτε τρόπο με αξίωση καταβολής αναδρομικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.