Νόμος 4412/16 - Άρθρο a

Προσάρτημα Α: Παραρτήματα I έως XIV του Βιβλίου I


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Οδηγία 2014/24/ΕΕ)

 

Παράρτημα I: Κεντρικές κυβερνητικές αρχές - Ελλάδα

Παράρτημα II: Κατάλογος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην υποπερίπτωση α) της περίπτωσης 6) της παραγράφου 1 του άρθρου 2

Παράρτημα III: Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στην περίπτωση β) του άρθρου 5 όσον αφορά τις συμβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές στον τομέα της άμυνας

Παράρτημα IV: Απαιτήσεις σχετικά με τα εργαλεία και τις συσκευές ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής καθώς και σχεδίων και μελετών στους διαγωνισμούς σχεδίων

Παράρτημα V: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις

Παράρτημα VI: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης σχετικά με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς (παράγραφος 4 του άρθρου 34)

Παράρτημα VII: Ορισμός ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών

Παράρτημα VIII: Προδιαγραφές σχετικά με τη δημοσίευση

Παράρτημα IX: Περιεχόμενο των προσκλήσεων υποβολής προσφορών, συμμετοχής στο διάλογο ή επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος που προβλέπονται στο άρθρο 69

Παράρτημα Χ: Κατάλογος των νομοθετημάτων κύρωσης διεθνών κοινωνικών και περιβαλλοντικών συμβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18

Παράρτημα XI: Μητρώα

Παράρτημα XII: Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής

Παράρτημα XIII: Κατάλογος της νομοθεσίας της Ένωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 87 (όπως έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο)

Παράρτημα XIV: Υπηρεσίες αναφερόμενες στο άρθρο 107

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.