Νόμος 4412/16 - Άρθρο a - Άρθρο 8

Παράρτημα VIII: Προδιαγραφές σχετικά με τη δημοσίευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δημοσίευση προκηρύξεων

 

Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 62, 63 και 64, αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

 

Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 62, 63 και 64 δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις αναθέτουσες αρχές στην περίπτωση προκαταρκτικής προκήρυξης που δημοσιεύεται στο προφίλ αγοραστή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 62.

 

Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, επιπλέον, να δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές μέσω του διαδικτύου στο προφίλ αγοραστή, όπως προβλέπεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 2. Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή τη βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 65.

 

2. Δημοσίευση συμπληρωματικών ή πρόσθετων πληροφοριών

 

α) Εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στο τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 67, οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν στο διαδίκτυο το πλήρες κείμενο των εγγράφων της σύμβασης.

 

β) Το προφίλ αγοραστή μπορεί να περιλαμβάνει τις προκαταρκτικές προκηρύξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 62, πληροφορίες για τις τρέχουσες προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών, τις προγραμματιζόμενες αγορές, τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη γενική πληροφορία, όπως έναν αρμόδιο επικοινωνίας, έναν αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, μια ταχυδρομική διεύθυνση και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το προφίλ αγοραστή μπορεί επίσης να περιλαμβάνει προκαταρκτικές προκηρύξεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού και δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 52,

 

3. Υπόδειγμα και λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση των προκηρύξεων.

 

Το υπόδειγμα και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων με ηλεκτρονικά μέσα που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου http://simap.europa.eu.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.