Νόμος 4412/16 - Άρθρο a - Άρθρο 2

Παράρτημα II: Κατάλογος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην υποπερίπτωση α) της περίπτωσης 6) της παραγράφου 1 του άρθρου 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και NACE, εφαρμόζεται η ονοματολογία του CPV.

 

NACE αναθεώρηση 1 (1)

Κωδικός

Τίτλος ΣΤ

Κατασκευές

CPV

Τμήμα

Ομάδα

Τάξη

Ονομασία υπηρεσιών

Σημειώσεις

 

45Κατασκευές

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει:

νέες κατασκευές, αποκατάσταση και συνήθεις επισκευές.

45000000


45.1


Προετοιμασία εργοταξίου


4510000045.11

Κατεδάφιση κτιρίων εκτέλεση χωματουργικών εργασιών

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

κατεδάφιση κτιρίων και άλλων κατασκευών,
εκκαθάριση εργοταξίων,
χωματουργικά έργα: εκσκαφές, επιχωματώσεις, επιπέδωση και ισοπέδωση εργοταξίων, εκσκαφή τάφρων, αφαίρεση βράχων, ανατινάξεις κ.λ.π.
προπαρασκευή εργοταξίων ορυχείων:
αφαίρεση υπερφορτίσεων και λοιπές εργασίες διαμόρφωσης και προετοιμασίας γηπέδων και χώρων εκμετάλλευσης ορυχείων.

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει επίσης:

αποστράγγιση εργοταξίων,
       αποστράγγιση αγροτικών ή δασικών εκτάσεων.

4511000045.12

Δοκιμαστικές γεωτρήσεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις καθώς και πυρηνοληψία για κατασκευαστικούς, γεωφυσικούς, γεωλογικούς ή συναφείς σκοπούς.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

γεώτρηση φρεατίων άντλησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, βλέπε 11.20,
γεώτρηση φρεατίων ύδατος, βλέπε 45.25,
διάνοιξη φρεατίων, βλέπε 45.25,
αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεωφυσική, γεωλογική και σεισμική έρευνα, βλέπε 74.20.

45120000


45.2


Κατασκευή πλήρων κτιρίων και τεχνικών έργων ή μερών τους' έργα πολιτικού μηχανικού


4520000045.21

Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

κατασκευή κάθε τύπου κτιρίων κατασκευή τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού,
γεφυρών (περιλαμβανομένων και των γεφυρών για υπερυψωμένους αυτοκινητόδρομους), κοιλαδογεφυρών, σηράγγων και υπογείων διαβάσεων,
αγωγών και γραμμών επικοινωνιών και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για μεγάλες αποστάσεις,
αγωγών και γραμμών επικοινωνιών και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για αστικά κέντρα,
βοηθητικά αστικά έργα,
συναρμολόγηση και ανέγερση προκατασκευασμένων κατασκευών στο εργοτάξιο.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

υπηρεσίες συναφείς με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπε 11.20,
ανέγερση πλήρων προκατασκευασμένων κατασκευών από τμήματα ιδίας κατασκευής που δεν είναι από σκυρόδεμα, βλέπε τμήματα 20, 26 και 28,
κατασκευαστικά έργα (εκτός από κτίρια) σταδίων, κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων, γηπέδων τένις, γηπέδων γκολφ και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, βλέπε 45.23,
εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια, βλέπε 45.3,
αποπεράτωση κτιρίων, βλέπε 45.4,
δραστηριότητες αρχιτέκτονος και πολιτικού μηχανικού, βλέπε 74.20,
διαχείριση κατασκευαστικών έργων, βλέπε 74.20.

45210000

εκτός από:

-45213316

45220000

45231000

4523200045.22

Κατασκευή στεγών και δομικών σκελετών κτιρίων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

κατασκευή στεγών,
τοποθέτηση επικαλύψεων,
στεγανοποίηση στεγών.

4526100045.23

Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών, αεροδρομίων και αθλητικών εγκαταστάσεων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών αστικού και υπεραστικού δικτύου, άλλων αμαξιτών οδών και πεζοδρόμων,
κατασκευή σιδηροδρομικών έργων,
κατασκευή διαδρόμων αεροδρομίων,
κατασκευαστικά έργα (εκτός από κτίρια) σταδίων, κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων, γηπέδων τένις, γηπέδων γκολφ και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων,
διαγράμμιση οδικών επιφανειών και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

προκαταρκτικά χωματουργικά έργα, βλέπε 45.11.

45212212

και DA03

45230000

εκτός από:

-45231000

-45232000

-4523411545.24

Κατασκευή

υδραυλικών και λιμενικών έργων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

κατασκευή
υδάτινων οδών, λιμενικών και ποτάμιων έργων, λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες), κλεισιάδων κ.λ.π.
φραγμάτων και αναχωμάτων,
βυθοκορήσεις,
υποβρύχια έργα.

4524000045.25

Εκτέλεση λοιπών κατασκευαστικών εργασιών ειδικής φύσης

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

κατασκευαστικές δραστηριότητες που εξειδικεύονται σε τομέα κοινό σε διάφορα είδη κατασκευών και απαιτούν ειδικευμένο προσωπικό ή εξοπλισμό,
κατασκευή θεμελιώσεων, περιλαμβανομένης και της έμπηξης πασσάλων,
γεώτρηση και κατασκευή φρεατίων ύδατος, εκσκαφή φρεάτων,
ανέγερση μη ιδιοκατασκευασμένων χαλύβδινων στοιχείων,
κάμψη χάλυβα,
οπτοπλινθοδομή και λιθοδομή,
ανέγερση και αποξήλωση ικριωμάτων και εξεδρών εργασίας, περιλαμβανομένης της εκμίσθωσης ικριωμάτων και εξεδρών εργασίας,
ανέγερση καπνοδόχων και βιομηχανικών κλιβάνων.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

εκμίσθωση ικριωμάτων χωρίς την ανέγερση και την αποξήλωσή τους, βλέπε 71.32

45250000 45262000


45.3


Εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια


4530000045.31

Καλωδιώσεις και

ηλεκτρολογικές

εγκαταστάσεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες κατασκευές:

ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων,
συστημάτων τηλεπικοινωνίας,
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης,
οικιακών κεραιών και σηματοληπτών,
συστημάτων συναγερμού πυρκαγιάς,
συστημάτων αντιδιαρρηκτικού συναγερμού,
ανελκυστήρων και κυλιομένων,
κλιμάκων αλεξικέραυνων κ.λ.π.

45213316 45310000 εκτός από: -4531600045.32

Μονώσεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

εργασίες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης ή μόνωσης κατά των δονήσεων σε κτίρια ή άλλα κατασκευαστικά έργα.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

στεγανοποίηση, βλέπε 45.22.

4532000045.33

Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες κατασκευές:
υδραυλικού εξοπλισμού και ειδών υγιεινής,
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου,
εξοπλισμού και αγωγών θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης ή κλιματισμού,
συστημάτων καταιονισμού (sprinkler).

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

εγκατάσταση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, βλέπε 45.31.

4533000045.34

Λοιπές εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης οδών, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων και λιμένων,
εγκατάσταση σε κτίρια ή άλλες κατασκευές εξαρτημάτων και μόνιμων προσαρτημάτων που δεν κατατάσσονται αλλού.

45234115 45316000 45340000


45.4


Αποπεράτωση κτιρίων


4540000045.41

Επιχρίσεις κονιαμάτων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

επίχριση σε κτίρια ή άλλες κατασκευές εσωτερικών και εξωτερικών γυψοκονιαμάτων ή γυψομαρμαροκονιαμάτων (στόκου), περιλαμβανομένων και των λεπτών πήχεων που χρησιμοποιούνται ως βάση για το κονίαμα.

4541000045.42

Λεπτοξυλουργικές εργασίες

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

τοποθέτηση μη ιδιοκατασκευασμένων θυρών, παραθύρων, πλαισίων για θύρες και παράθυρα, εξοπλισμένων κουζινών, κλιμακοστασίων, εξοπλισμού καταστημάτων και συναφών ειδών, από ξύλο ή άλλα υλικά,
εσωτερικά τελειώματα όπως οροφές, ξύλινες επενδύσεις τοίχων, κινητά χωρίσματα κ.λ.π.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

διάστρωση παρκέτων και άλλων ξύλινων επενδύσεων δαπέδων, βλέπε 45.43.

4542000045.43

Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

διάστρωση, πλακόστρωση, ανάρτηση ή τοποθέτηση σε κτίρια και άλλες κατασκευές:
επενδύσεις τοίχων ή τοποθέτηση κεραμικών, τσιμεντένιων ή λιθολαξευτών πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου,
παρκέτων και άλλων ξύλινων επενδύσεων δαπέδων, ταπήτων και επενδύσεων δαπέδων από λινοτάπητες,
περιλαμβανομένων αυτών από ελαστικό ή πλαστικές ύλες,
επενδύσεων δαπέδων ή τοίχων από μωσαϊκό, μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο,
χάρτινων ταπετσαριών τοίχου.

4543000045.44

Χρωματισμοί και

τοποθέτηση

υαλοπινάκων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς κτιρίων,
χρωματισμούς έργων πολιτικού μηχανικού,
τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθρεπτών κ.λ.π.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

τοποθέτηση παραθύρων, βλέπε 45.42.

4544000045.45

Λοιπές εργασίες

αποπεράτωσης

κτιρίων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

εγκατάσταση ιδιωτικών κολυμβητηρίων,
ατμοκαθαρισμό, καθαρισμό με αμμορριπή και συναφείς δραστηριότητες για τις εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων,
λοιπές εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων και τελειωμάτων π.δ.κ.α.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

εσωτερικό καθαρισμό κτιρίων και λοιπών κατασκευών, βλέπε 74.70.

45212212 και DA04 45450000


45.5


Εκμίσθωση εξοπλισμού κατασκευών ή κατεδαφίσεων μαζί με τον χειριστή


4550000045.50

Εκμίσθωση εξοπλισμού κατασκευών ή κατεδαφίσεων, μαζί με τον χειριστή

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και κατεδαφίσεων χωρίς χειριστή, βλέπε 71.32.

45500000

 

(1) Κανονισμός (ΕΟΚ) υπ' αριθμόν 3037/1990 του Συμβουλίου, της 09-10-1990, για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (EEL 293/1990, σελίδα 1).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.