Νόμος 4412/16 - Άρθρο a - Άρθρο 5

Παράρτημα V: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέρος Α: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης σε προφίλ αγοραστή

 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

 

2. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

 

3. Όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι ΚΑΑ ή ότι πρόκειται ή μπορεί να πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

 

4. Κωδικοί CPV.

 

5. Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL).

 

6. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο προφίλ αγοραστή.

 

Μέρος Β: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκαταρκτικές προκηρύξεις (όπως αναφέρεται στο άρθρο 62)

 

I. Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλες τις περιπτώσεις

 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

 

2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που αναφέρονται στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 67, υποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα δημόσιας σύμβασης.

 

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί

 

4. Κατά περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι ΚΑΑ ή ότι πρόκειται ή μπορεί να πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

 

5. Κωδικοί CPV στην περίπτωση που η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

 

6. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. Στην περίπτωση που η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

 

7. Σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των αγαθών, φύση και έκταση των υπηρεσιών.

 

8. Σε περίπτωση που η προκήρυξη αυτή δεν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, την ή τις εκτιμώμενες ημερομηνίες δημοσίευσης προκήρυξης ή προκηρύξεων διαγωνισμού για τη σύμβαση ή τις συμβάσεις που αναφέρονται στην προκαταρκτική προκήρυξη.

 

9. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

10. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

11. Διευκρίνιση αν η σύμβαση εμπίπτει ή όχι στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

 

II. Πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται στην περίπτωση που η προκαταρκτική προκήρυξη χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού (παράγραφος 2 του άρθρου 62)

 

1. Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να εκδηλώνουν στην αναθέτουσα αρχή το ενδιαφέρον τους για την ή τις συμβάσεις.

 

2. Είδος της διαδικασίας ανάθεσης (κλειστές διαδικασίες, με χρήση ή μη ενός δυναμικού συστήματος αγορών, ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση).

 

3. Όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν:

 

α) πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο,

β) πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα αγορών.

 

4. Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστό, το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής αγαθών, έργων ή υπηρεσιών και η διάρκεια της σύμβασης.

 

5. Στο βαθμό που είναι ήδη γνωστές, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνεται:

 

α) όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας,

 

β) όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν η παροχή της υπηρεσίας ανατίθεται αποκλειστικά, βάσει διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία,

 

γ) σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής.

 

6. Σύντομη περιγραφή των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης, στον βαθμό που τα κριτήρια είναι ήδη γνωστά.

 

7. Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστό, το εκτιμώμενο συνολικό μέγεθος της σύμβασης ή των συμβάσεων, όταν η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για κάθε τμήμα.

 

8. Προθεσμίες παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

 

9. Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

 

10. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι υποψηφιότητες ή προσφορές.

 

11. Κατά περίπτωση, διευκρίνιση αν:

 

α) απαιτείται/γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής,

β) θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες,

γ) θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική τιμολόγηση,

δ) θα γίνουν δεκτές ηλεκτρονικές πληρωμές.

 

12. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο και/ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ένωσης.

 

13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσμίες των διαδικασιών προσφυγής ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

 

Μέρος Γ: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων (όπως αναφέρεται στο άρθρο 63)

 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

 

2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που αναφέρονται στο τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 67, υποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης.

 

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί

 

4. Κατά περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι ΚΑΑ ή ότι πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

 

5. Κωδικοί CPV' εάν η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

 

6. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. Στην περίπτωση που η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

 

7. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση και έκταση των υπηρεσιών. Εάν η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα. Κατά περίπτωση, περιγραφή τυχόν προαιρέσεων.

 

8. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης ή των συμβάσεων- όταν η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

 

9. Αποδοχή ή απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών.

 

10. Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών και, στο μέτρο του δυνατού, η διάρκεια της σύμβασης.

 

α) Στην περίπτωση συμφωνίας-πλαίσιο, αναφορά στη σχεδιαζόμενη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, συνοδευόμενη, όπου ενδείκνυται, από τους λόγους για τους οποίους η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη στο μέτρο του δυνατού, αναφορά της αξίας ή της τάξης μεγέθους και της συχνότητας των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν, του αριθμού και, κατά περίπτωση, του προτεινόμενου μέγιστου αριθμού των οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν.

 

β] Στην περίπτωση ενός δυναμικού συστήματος αγορών, αναφορά στη σχεδιαζόμενη διάρκεια του συστήματος αυτού στο μέτρο του δυνατού αναφορά της αξίας ή της τάξης μεγέθους και της συχνότητας των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν.

 

11. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 

α) όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας,

 

β) όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας ανατίθεται αποκλειστικά, βάσει διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία μνεία της σχετικής διάταξης νόμου ή διοικητικής πράξης,

 

γ) κατάλογος με σύντομη περιγραφή των κριτηρίων που αφορούν την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους και των κριτηρίων επιλογής ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται αναφορά των απαιτούμενων πληροφοριών (υπεύθυνες δηλώσεις, τεκμηρίωση).

 

12. Είδος διαδικασίας ανάθεσης όπου ενδείκνυται, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία [στην περίπτωση των ανοικτών, των κλειστών διαδικασιών και των ανταγωνιστικών διαδικασιών με διαπραγμάτευση).

 

13. Όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν:

 

α) πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο,

β) πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα αγορών,

γ) πρόκειται για ηλεκτρονικό πλειστηριασμό (στην περίπτωση των ανοικτών, των κλειστών διαδικασιών ή των ανταγωνιστικών διαδικασιών με διαπραγμάτευση).

 

14. Σε περίπτωση που η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα, αναφορά της πιθανότητας περιορισμού του αριθμού των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Όταν η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, εξήγηση των σχετικών λόγων, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε χωριστή έκθεση.

 

15. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας, ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά, να διαπραγματευτούν ή να συμμετάσχουν στον διάλογο: να αναφέρονται ο ελάχιστος αριθμός και, κατά περίπτωση, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που προβλέπεται και τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής αυτών των υποψηφίων.

 

16. Σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, να αναφέρεται κατά περίπτωση η χρησιμοποίηση διαδικασίας με διαδοχικές φάσεις, προκειμένου να μειώνεται προοδευτικά ο αριθμός των προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών.

 

17. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.

 

18. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προσδιορίζεται μόνο με κριτήριο την τιμή, τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές ή, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο περιγραφικό έγγραφο.

 

19. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών (ανοικτή διαδικασία) ή των αιτήσεων συμμετοχής (κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, δυναμικά συστήματα αγορών, ανταγωνιστικοί διάλογοι, συμπράξεις καινοτομίας).

 

20. Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής.

 

21. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:

 

α) χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του,

β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών,

γ) πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση.

 

22. Η γλώσσα ή οι γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής.

 

23. Κατά περίπτωση, διευκρίνιση αν:

 

α) γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής,

β) θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες,

γ) θα γίνει δεκτή η ηλεκτρονική τιμολόγηση,

δ) θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές πληρωμές.

 

24. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο και/ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ένωσης.

 

25. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

 

26. Ημερομηνία ή ημερομηνίες και αναφορά των στοιχείων προηγούμενων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται τη σύμβαση ή τις συμβάσεις που δημοσιοποιείται με την παρούσα.

 

27. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων δημοσίων συμβάσεων, δημοσιεύεται το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα της δημοσίευσης των επόμενων προκηρύξεων.

 

28. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

29. Διευκρίνιση του αν η σύμβαση εμπίπτει ή όχι στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

 

30. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

Μέρος Δ: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων (όπως αναφέρεται στο άρθρο 64)

 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

 

2. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

 

3. Κατά περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι ΚΑΑ ή ότι πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

 

4. Κωδικοί CPV.

 

5. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

 

6. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση και έκταση των υπηρεσιών. Εάν η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα. Κατά περίπτωση, περιγραφή τυχόν προαιρέσεων.

 

7. Είδος διαδικασίας ανάθεσης σε περίπτωση διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αιτιολόγηση της επιλογής αυτής.

 

8. Κατά περίπτωση, διευκρίνιση του αν:

 

α) πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο,

β) πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών.

 

9. Κριτήρια προβλεπόμενα στο άρθρο 86 τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων. Όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση σχετικά με το αν πρόκειται για ηλεκτρονικό πλειστηριασμό (στην περίπτωση των ανοικτών ή των κλειστών διαδικασιών ή των ανταγωνιστικών διαδικασιών με διαπραγμάτευση).

 

10. Ημερομηνία της σύναψης της σύμβασης ή των συμβάσεων ή της συμφωνίας ή συμφωνιών-πλαίσιο κατόπιν αποφάσεως για την ανάθεση ή τη σύναψή της.

 

11. Αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν για κάθε ανάθεση, στον οποίο περιλαμβάνεται:

 

α) ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν από οικονομικούς φορείς που είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,

β) ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα,

γ) ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν ηλεκτρονικά.

 

12. Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου του αναδόχου ή των αναδόχων, συμπεριλαμβανομένων:

 

α) πληροφοριών σχετικά με το αν ο ανάδοχος είναι μικρομεσαία επιχείρηση,

β) πληροφοριών σχετικά με το αν η σύμβαση ανατέθηκε σε ένωση οικονομικών φορέων (σύμπραξη, κοινοπραξία ή άλλο).

 

13. Αξία της (των) επιλεγείσας (επιλεγεισών) προσφοράς (προσφορών) ή υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που ελήφθησαν υπόψη για την ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.

 

14. Κατά περίπτωση, για κάθε ανάθεση, αξία και ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί με υπεργολαβία σε τρίτους.

 

15. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο και/ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ένωσης.

 

16. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

 

17. Ημερομηνία ή ημερομηνίες και αναφορά των στοιχείων προηγούμενων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τη σύμβαση ή τις συμβάσεις που δημοσιοποιείται με την παρούσα.

 

18. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης.

 

19. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

Μέρος Ε: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις διαγωνισμών μελετών (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 112)

 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

 

2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που εκτίθενται στο τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 67, υποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης.

 

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί

 

4. Κατά περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι ΚΑΑ ή ότι πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

 

5. Κωδικοί CPV στην περίπτωση η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα

 

6. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της μελέτης.

 

7. Ενδεχομένως, αριθμός και ύψος των προς απονομή βραβείων.

 

8. Είδος διαγωνισμού μελετών (ανοικτός ή κλειστός).

 

9. Σε περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού μελετών, προθεσμία υποβολής των μελετών.

 

10. Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού μελετών:

 

α) προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων

β) ενδεχομένως, επωνυμία των ήδη επιλεγέντων συμμετεχόντων

γ) κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων

δ) καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής.

 

11. Κατά περίπτωση, διευκρίνιση εάν το δικαίωμα συμμετοχής επιφυλάσσεται μόνο σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

 

12. Κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των μελετών.

 

13. Διευκρίνιση αν η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.

 

14. Αναφορά ενδεχόμενων χρηματικών ποσών που θα καταβληθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

15. Διευκρίνιση αν οι συμβάσεις που θα ακολουθήσουν μετά τον διαγωνισμό μελετών θα ανατεθούν ή δεν θα ανατεθούν στον βραβευόμενο ή στους βραβευόμενους του διαγωνισμού μελετών.

 

16. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

17. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

Μέρος ΣΤ: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμών μελετών (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 112)

 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

 

2. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

 

3. Κατά περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι ΚΑΑ ή ότι πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

 

4. Κωδικοί CPV.

 

5. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της μελέτης.

 

6. Η αξία των βραβείων.

 

7. Είδος διαγωνισμού μελετών (ανοικτός ή κλειστός).

 

8. Κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά την αξιολόγηση των μελετών.

 

9. Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της κριτικής επιτροπής.

 

10. Αριθμός συμμετεχόντων.

 

α) Αριθμός συμμετεχόντων που είναι ΜΜΕ.

β) Αριθμός συμμετεχόντων από το εξωτερικό.

 

11. Επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου του νικητή ή των νικητών του διαγωνισμού και διευκρίνιση του αν ο νικητής ή οι νικητές είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

12. Πληροφορίες σχετικά με το αν ο διαγωνισμός μελετών σχετίζεται με έργο ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ένωσης.

 

13.Ημερομηνία ή ημερομηνίες και αναφορά των στοιχείων προηγούμενων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τη μελέτη ή τις μελέτες της παρούσας γνωστοποίησης.

 

14. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης.

 

15. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

Μέρος Ζ: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις τροποποίησης σύμβασης κατά τη διάρκειά της (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 132)

 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

 

2. Κωδικοί CPV.

 

3. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης πριν και μετά την τροποποίηση: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση και έκταση των υπηρεσιών.

 

5. Κατά περίπτωση, αύξηση της τιμής που προκλήθηκε από την τροποποίηση.

 

6. Περιγραφή των περιστάσεων που κατέστησαν αναγκαία την τροποποίηση.

 

7. Ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης της σύμβασης.

 

8. Κατά περίπτωση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου του νέου οικονομικού φορέα ή των νέων οικονομικών φορέων.

 

9. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο και/ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ένωσης.

 

10. Επωνυμία και διεύθυνση οργάνου επίβλεψης και του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

 

11. Ημερομηνία ή ημερομηνίες και αναφορά των στοιχείων προηγούμενων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τη σύμβαση ή τις συμβάσεις της παρούσας γνωστοποίησης.

 

12. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης.

 

13. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

Μέρος Η: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις σύμβασης που αφορούν συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 108)

 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής.

 

2. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.

 

3. Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης, περιλαμβανομένων των κωδικών CPV.

 

4. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται -όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας, -όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν η εκτέλεση της σύμβασης ανατίθεται αποκλειστικά βάσει διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

 

5. Προθεσμία ή προθεσμίες επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή σχετικά με τη συμμετοχή.

 

6. Σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας ανάθεσης.

 

Μέρος Θ: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκαταρκτικές προκηρύξεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 108)

 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής.

 

2. Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης περιλαμβανομένης και της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης και των κωδικών CPV.

 

3. Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστοί:

 

α) ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών'

 

β) το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών και η διάρκεια της σύμβασης,

 

γ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 

όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας,
όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν η εκτέλεση της σύμβασης ανατίθεται αποκλειστικά βάσει διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

 

δ) σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας ανάθεσης.

 

4. Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να εκδηλώνουν στην αναθέτουσα αρχή το ενδιαφέρον τους για την ή τις συμβάσεις και προθεσμιών παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

 

Μέρος I: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων που αφορούν συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 108)

 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής.

 

2. Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης, περιλαμβανομένων των κωδικών CPV.

 

3. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.

 

4. Αριθμός προσφορών που ελήφθησαν.

 

5. Τιμή ή εύρος των τιμών (ελάχιστη ή μέγιστη) που καταβλήθηκαν.

 

6. Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου του οικονομικού φορέα ή των οικονομικών φορέων.

 

7. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.