Νόμος 4412/16 - Άρθρο a - Άρθρο 11

Παράρτημα XI: Μητρώα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα σχετικά επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα2 καθώς και οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν σε κάθε κράτος μέλος είναι:

 

στο Βέλγιο, το Registre du commerce/Handelsregister και, στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, το Ordres professionnels/Beroepsorden,
στη Βουλγαρία, το ΤτρΓΟΒΟΚΗ peracrbp,
στην Τσεχική Δημοκρατία, το obchodni rejstfik,
στη Δανία, το Erhvervsstyrelsen,
στη Γερμανία, το Handelsregister, το Handwerksrolle, και, στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, το Vereinsregister, το Partnerschaftsregister και τα Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Lander,
στην Εσθονία, το Registrite ja Infosusteemide Keskus,
στην Ιρλανδία, ο οικονομικός φορέας μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό εκδοθέν από το Registrar of Companies ή το Registrar of Friendly Societies ή, ελλείψει αυτού, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία,
στην Ελλάδα, το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και τα νομαρχιακά μητρώα στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 76, το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών, στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, στις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία, για την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, τα επαγγελματικά μητρώα είναι το Μητρώο Μελετητών και το Μητρώο Γραφείων Μελετών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 77,
στην Ισπανία, το Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado στην περίπτωση των συμβάσεων έργων και των συμβάσεων υπηρεσιών, και, στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών, το Registro Mercantil ή, στην περίπτωση μη καταχωρημένων σε μητρώο ατόμων, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα,
Στη Γαλλία, το Register du commerce et des societies καυτό Repertoire des metiers,
στην Κροατία, το Sudski registar και το Obrtni registrar ή, στην περίπτωση ορισμένων δραστηριοτήτων, ένα πιστοποιητικό που αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος επιτρέπεται να εκτελεί την οικεία εμπορική δραστηριότητα ή επάγγελμα,
στην Ιταλία, το Registro delta Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, επίσης, την περίπτωση συμβάσεων αγαθών και συμβάσεων υπηρεσιών, το Registro delle commissioni provincial! per Tartigianato, ή, επιπλέον των προαναφερθέντων μητρώων, το Consiglio nazionale degli ordini professional! για τις συμβάσεις υπηρεσιών, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων ή υπηρεσιών, το Albo nazionale dei gestori ambientali, επιπλέον των προαναφερθέντων μητρώων,
στην Κύπρο, ο εργολάβος μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό του Council for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων) σύμφωνα με τον νόμο περί εγγραφής και ελέγχου εργοληπτών οικοδομικών και τεχνικών έργων όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από τον Registrar of Companies and Official Receiver (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) ή, διαφορετικά, βεβαίωση στην οποία να διευκρινίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία,
στη Λετονία, το Uznemumu registrs,
στη Λιθουανία, το Juridinii asmeni registras,
στο Λουξεμβούργο, το Registre aux firmes και το Role de la chambre des metiers,
στην Ουγγαρία, το Cegnyilvantartas, το egyeni vallalkozok jegyz6i nyilvantartasa, και, στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, ορισμένα szakmai kamarak nyilvantartasa ή, στις περιπτώσεις ορισμένων δραστηριοτήτων, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι επιτρέπεται στο εν λόγω πρόσωπο να ασκεί τη συγκεκριμένη εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα,
στη Μάλτα, ο οικονομικός φορέας παρέχει το σχετικό numru ta' registrazzjoni tat- Taxxa tal-Valur Mizjud (VAT) u n-numru tal-licenzja ta' kummerc, ή, εφόσον πρόκειται για σύμπραξη ή εταιρεία, τον σχετικό αριθμό καταχώρισης που έχει εκδοθεί από τη μαλτέζικη αρχή για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,
στις Κάτω Χώρες, το Handelsregister,
στην Αυστρία, το Firmenbuch, το Gewerberegister και το Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern,
στην Πολωνία, το Krajowy Rejestr Sqdowy,
στην Πορτογαλία, το Instituto da Construfao e do Imobiliario (INCI) στην περίπτωση των συμβάσεων έργων, το Registro Nacional das Pessoas Colectivas στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών,
στη Ρουμανία, το Registrul Comertului,
στη Σλοβενία, το sodni register και το obrtni register,
στη Σλοβακία, το Obchodni register,
στη Φινλανδία, το Kaupparekisteri/Handelsregistret,
στη Σουηδία, το aktiebolags-, handels- eller foreningsregistren,
στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οικονομικός φορέας μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar of Companies, το οποίο βεβαιώνει ότι έχει συστήσει εταιρεία ή ότι είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία.

 

2 Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 75, ως επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα νοούνται τα περιλαμβανόμενα στο παρόν Παράρτημα, και, σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, τα μητρώα που τα αντικατέστησαν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.