Νόμος 4509/17 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4369/2016, όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση ε)ε', ως ακολούθως:

 

{ε)ε) Οι πτυχιούχοι προγραμμάτων σπουδών ενιαίας και αδιάσπαστης πενταετούς, τουλάχιστον, φοίτησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 4369/2016, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:

 

{Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου 4369/2016, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ειδικά για τις περιπτώσεις υποψηφίων που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ισχύουν τα προσόντα και κωλύματα διορισμού που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως και 10 του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Α' του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.}

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 4369/2016, όπως ισχύει, καταργείται.

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί που αφορούν την έκδοση προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων της περίπτωσης β' της παραγράφου 7, καθώς και της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)). Η επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, τηρούμενων των όσων ορίζονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 7 και στην περίπτωση δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 86 του παραπάνω νόμου, διενεργείται ως ακολούθως. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συστήματος επιλογής προϊσταμένων, αρχικά εκδίδονται οι προκηρύξεις για τις θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους ολοκληρώνεται εντός 3 μηνών. Εν συνεχεία, η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

 

Κατόπιν, η επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων Τμημάτων ολοκληρώνεται εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση των προϊσταμένων Διευθύνσεων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.