Νόμος 4339/15 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Απασχολούμενο προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αδειούχοι προς αδειοδότηση πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται να απασχολούν, ανάλογα με την κατηγορία της εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής) και το είδος του προγράμματος (ενημερωτικού, γενικού ή θεματικού περιεχομένου, ή μη ενημερωτικού περιεχομένου), συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού πλήρους απασχόλησης, σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνική - ασφαλιστική νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017), με την παράγραφο 7 του άρθρου 28 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

2. Το προσωπικό των αδειούχων προς αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από:

 

α. 400 άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου και

β. 200 άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα θεματικού περιεχομένου,

β. 50 άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017), με την παράγραφο 7 του άρθρου 28 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού των υποψηφίων προς αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου για άδεια περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του αριθμού αυτού και μετά από δημόσια διαβούλευση, λαμβάνονται υπόψη ο πληθυσμός, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και η γεωμορφολογία κάθε Περιφερειακής Ζώνης.

 

4. Για τον προσδιορισμό του αριθμού του ετήσιου μέσου όρου των εργαζομένων, κατά τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζόμενων που απασχολούνται 20 τουλάχιστον ημέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθεται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρύεται μητρώο ειδικοτήτων για το προσωπικό που απασχολούν οι πάροχοι περιεχομένου και καθορίζεται ελάχιστος αριθμός εργαζομένων ανά ειδικότητα και ανά κατηγορία εμβέλειας και είδος προγράμματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 

5. Οι αδειούχοι πάροχοι περιεχομένου προς απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2, υποβάλλουν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών από τη χορήγηση της άδειας κατάσταση προσωπικού, όπως έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, με μνεία των ειδικοτήτων των εργαζομένων και του ωραρίου απασχόλησής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 

6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προς αδειοδότηση δεν απασχολεί τον κατά τα ως άνω οριζόμενο ελάχιστο αριθμό προσωπικού κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, υποχρεούται να υποβάλει σχετικό οργανόγραμμα και υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι, εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών από τη χορήγηση της άδειας, θα απασχολεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό προσωπικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.