Νόμος 4339/15 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 6 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 123 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 6: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, ο έλεγχος, η ρύθμιση και η εποπτεία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ασκούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (National Regulatory Authority) σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών και έχει συσταθεί με το νόμο [Ν] 2246/1994 (ΦΕΚ 172/Α/1994). Λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και έδρα την Αθήνα. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 4 του νόμου 4070/2012 η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

2. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων συγκροτείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων ένας είναι Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι. Εκ των δύο Αντιπροέδρων, ο ένας είναι αρμόδιος για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο άλλος για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ως μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στους κλάδους θετικών επιστημών οικονομικής επιστήμης και νομικής επιστήμης, ιδίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.

 

3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα υπόλοιπα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

Οι πράξεις διορισμού όλων των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για περισσότερο από δύο θητείες, διαδοχικές ή μη.

 

4. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί, με απόφασή της, να εγκαθιστά και λειτουργεί γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οι αποφάσεις, πράξεις και λοιπά διοικητικά ή μη έγγραφα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 4 του νόμου 4070/2012 γνωστοποιούνται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Έκθεση πεπραγμένων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υποβάλλεται κατ' έτος στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υποβάλλει στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν αιτήματος αυτού, εκθέσεις για την κατάσταση στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

5. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υπηρετούν με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε για το λόγο αυτόν σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημοσίου ή δικηγορικού λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας. Εφόσον τα μέλη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είναι μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τότε, σε σχέση με την αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011), όπως ισχύει.

 

6. Οι αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων και η αποζημίωση των υπόλοιπων μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

7. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα λοιπά μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο δημόσιο λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, επιχειρηματική ή μη, που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα και τα καθήκοντα μέλους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος ή λειτουργήματος σε φορείς, ιδιωτικούς ή δημόσιους, και φυσικά πρόσωπα, τα οποία καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 12 του παρόντος. Δεν συνιστά ασυμβίβαστο για τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων η άσκηση διδακτικών καθηκόντων μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

8. Ο Πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, δεν επιτρέπεται για 5 έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων, τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συμμετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Ο Πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δεν επιτρέπεται για 5 έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να αναλαμβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο έως δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβε το μέλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατά τη διάρκεια της θητείας του, το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει.

 

9. Οι δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το κράτος ή δικηγόροι με έμμισθη εντολή, εφόσον διορίζονται μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μπορούν να απαλλάσσονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού από τα άλλα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για το χρόνο που συμμετέχουν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, λαμβάνοντας το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους, σε βάρος του προϋπολογισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός, για όλα τα παραπάνω μέλη, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε μισθολογική ή άλλη μεταβολή, σε καμία δε περίπτωση η συμμετοχή τους δεν μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την υπηρεσιακή τους κατάσταση ή θέση.

 

10. Τα μέλη και το προσωπικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν εκ δόλου ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος νόμου ή παρέβησαν το καθήκον εχεμύθειας του άρθρου 26 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)), όπως ισχύει. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορούν να απολυθούν μόνον εφόσον δεν καλύπτουν, πλέον, τους απαιτούμενους όρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτοί καθορίζονται επακριβώς στα άρθρα 7, 8, 9 και 12 του παρόντος νόμου.

 

Η απόφαση απόλυσής τους πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, επί ποινή ακυρότητας και τους κοινοποιείται, πρέπει δε απαραίτητα να λαμβάνει δημοσιότητα κατά τη χρονική στιγμή της απόλυσής τους. Ομοίως, οι ίδιοι δικαιούνται να ζητήσουν τη δημοσίευσή της, σε περίπτωση που αυτό δεν θα συνέβαινε διαφορετικά.

 

11. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκτέλεση έργων που πραγματοποιεί.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.