Νόμος 4339/15 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Διαδικασία δημοπρασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διεξαγωγή της δημοπρασίας γίνεται μέσω διαδικασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα επί της, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4, καθοριζόμενης τιμής εκκίνησης. Η διεξαγωγή της δημοπρασίας αρχίζει από την ημερομηνία εκκίνησής της και ολοκληρώνεται την ημερομηνία ανακήρυξης των υπερθεματιστών αδειούχων. Η διάρκεια του κάθε γύρου, ο καθορισμός της προσαύξησης της τιμής προσφοράς ανά γύρο, οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, ο τρόπος υποβολής των προσφορών από τους συμμετέχοντες, η ανακήρυξη των υπερθεματιστών, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της καθορίζονται από την προκήρυξη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

 

2. Πριν την οριστική ανακήρυξη των υπερθεματιστών για κάθε δημοπρατούμενη άδεια διεξάγεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ως προς την υψηλότερη υποβληθείσα προσφορά, έλεγχος της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων που θα διαθέσει ο υποψήφιος για την καταβολή της. Ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο που ήδη έχει καταθέσει ο υποψήφιος με την αίτησή του με την υποχρεωτική τεχνική συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σε περίπτωση που το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κρίνει ότι από τα στοιχεία αυτά δεν δικαιολογείται ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων του υποψηφίου, υποχρεούται να ζητήσει από τον υποψήφιο πρόσθετα δικαιολογητικά. Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης του ως άνω ελέγχου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τις 45 ημέρες από την υποβολή της προσφοράς.

 

Σε περίπτωση που δεν δικαιολογείται η υποβληθείσα οικονομική προσφορά, ο ως άνω υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται υπερθεματιστής και τη θέση του λαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης, κατόπιν του προβλεπόμενου ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου, ενώ καταπίπτει και η τυχόν προβλεπόμενη από την Προκήρυξη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στη διαγωνιστική διαδικασία

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 53 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017), με την παράγραφο 8 του άρθρου 28 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

3. Το τίμημα κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή σε 10 ετήσιες ισόποσες δόσεις, με ισάριθμες τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός των κατωτέρω προθεσμιών: α. η πρώτη δόση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξή του σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, β. η δεύτερη δόση εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας και γ. η τρίτη δόση εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας.

 

Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 15 ημερών από την ανακήρυξη του υπερθεματιστή σύμφωνα με την παράγραφο 2, καθεμία δε από τις επόμενες δόσεις καταβάλλεται μέχρι τη 15η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους.

 

Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής δεν καταβάλλει την πρώτη δόση του τιμήματος εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, εκπίπτει και τη θέση του λαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης, ενώ καταπίπτει και η τυχόν προβλεπόμενη από την Προκήρυξη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στη διαγωνιστική διαδικασία. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οιασδήποτε εκ των επόμενων δόσεων του τιμήματος, ανακαλείται αυτοδικαίως η χορηγηθείσα άδεια.

 

Μέρος του εισπραττόμενου τιμήματος αδείας κατά τη διαδικασία του παρόντος νόμου αποδίδεται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Για κάθε άδεια εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου αποδίδεται ετησίως ποσό ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, για τις υπόλοιπες κατηγορίες αδειών εθνικής εμβέλειας αποδίδεται ετησίως ποσό ύψους 30.000 €. Για τις άδειες περιφερειακής εμβέλειας το ύψος του ποσού που αποδίδεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κυμαίνεται μεταξύ 5.000 € και 10.000 €, ανάλογα με την πληθυσμιακή κάλυψη της περιφερειακής ζώνης στην οποία εκπέμπει ο πάροχος, και προσδιορίζεται με πράξη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 114 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 53 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017), με την παράγραφο 8 του άρθρου 28 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

4. Μετά τη λήξη της διαδικασίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης οι υπερθεματιστές στην κάθε δημοπρασία ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και περιεχομένου, στους οποίους χορηγείται η αντίστοιχη άδεια.

 

5. Στην περίπτωση που ο αριθμός των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων είναι ίσος ή μικρότερος του αριθμού των δημοπρατούμενων αδειών, κάθε ένας από αυτούς ανακηρύσσεται αυτοδικαίως προσωρινός υπερθεματιστής για τη χορήγηση μίας άδειας στην ορισθείσα τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας. Τυχόν εναπομένουσες άδειες επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με την ίδια τιμή εκκίνησης για την ίδια κατηγορία αδειών, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση της επόμενης προκήρυξης για τη χορήγηση άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχομένου εκδηλωθεί έμπρακτο ενδιαφέρον από έναν τουλάχιστον υποψήφιο με την κατάθεση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σχετικής αίτησης που συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, ισόποση με εκείνη που είχε οριστεί για τη συμμετοχή στην προηγούμενη αδειοδοτική διαδικασία. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του παραπάνω χρονικού ορίου, τυχόν εναπομένουσες άδειες αποδεσμεύονται για την προκήρυξη άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχομένου. Η διαδικασία των προηγούμενων δύο εδαφίων τηρείται αναλόγως και στην περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, λόγω μηδενικής προσέλευσης υποψηφίων. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και σε περίπτωση οριστικής παύσης της λειτουργίας αδειούχου παρόχου περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 28 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

6. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δα- πάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης. Σε περίπτωση λήξης της διαδικασίας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, επιστρέφονται στους υποψηφίους οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

 

7. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά. Οι προβλεπόμενες από το νόμο 4412/2016 προδικαστικές προσφυγές των υποψηφίων ασκούνται ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκδίκαση όλων των διαφορών που αναφύονται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία ανήκει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 53 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 

8. Μετά τη χορήγηση όλων των προκηρυχθεισών αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, δεν επιτρέπεται η προκήρυξη επιπλέον αδειών της ίδιας παραπάνω κατηγορίας για όλη τη χρονική ισχύ των χορηγηθεισών αδειών, με την εξαίρεση της περίπτωσης οριστικής παύσης λειτουργίας αδειούχου παρόχου ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 28 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.